Regionální semenářské aktivity ve střední Evropě

Region střední a východní Evropy je hospodářsky i politicky velmi nesourodý. Přestože se většina zemí postupně orientuje na Evropskou unii s cílem stát se v blízké či vzdálenější budoucnosti jejími členy, má každá země své priority i své tradice a způsob zohlednění požadavků EU je proto velmi různorodý. To má samozřejmě vliv i na semenářský sektor a všeobecná dezintegrace regionu se tak projevuje mimo jiné v různých nedorozuměních a nesrovnalostech v postupně se rozvíjejícím mezinárodním obchodu s odrůdami a osivy.

Díky zjevné dezintegraci je region střední a východní Evropy na mezinárodní úrovni poněkud nečitelný, neboť až na některé výjimky se tamější země příliš nezapojují do činnosti mezinárodních semenářských organizací, jako jsou například Mezinárodní semenářská federace FIS anebo Mezinárodní asociace šlechtitelů ASSINSEL, a to zejména z ekonomických důvodů.
Čeští semenáři si tuto situaci začali plně uvědomovat již před několika lety. Českomoravská šlechtitelská a semenářská asociace (ČMŠSA) proto již v roce 1998 uspořádala semenářské setkání zemí střední a východní Evropy s cílem obnovit původní a navázat zcela nové kontakty mezi jednotlivými zeměmi regionu. Jak již bylo naznačeno, většina tamějších zemí se příliš nezapojuje do činnosti mezinárodních organizací, přičemž právě jejich prostřednictvím lze získat podstatné informace a zároveň kontakty,velmi potřebné pro rozvoj stabilního trhu s osivy.
Zmíněný první ročník Východoevropského semenářského setkání ukázal, že obdobný zájem mají i jiné země. Proto se v dalších dvou letech Východoevropské semenářské setkání v Praze úspěšně opakovalo s každoročním nárůstem účastníků i účastnických zemí. Postupně narůstal i počet zúčastněných mezinárodních organizací, majících ve své náplni odrůdy anebo osiva (kromě již zmíněných FIS a ASSINSEL i Mezinárodní unie na ochranu nových odrůd rostlin – UPOV, Semenářská schémata OECD, Mezinárodní asociace pro zkoušení semen ISTA, Evropská semenářská asociace ESA a další).
Již v průběhu příprav Východoevropského semenářského setkání v roce 2000 se ukázalo, že celá akce by byla ještě srozumitelnější, kdyby byla pořádána pod hlavičkou nějaké mezinárodní organizace. V oblasti východní Evropy žádná mezinárodní semenářská organizace nepůsobí a vzhledem k obecné orientaci na EU ani nemá velký smysl ji zakládat. ČMŠSA však nadále nechtěla a ani nemohla tuto pozici suplovat, a proto v průběhu ročníku 2000 navrhla založení volné skupiny zemí, majících společný cíl – vybudovat v regionu stabilní semenářský trh prostřednictvím vzájemných kontaktů a prostřednictvím dalších nástrojů, jakými jsou například každoroční a již tradiční setkání nebo publikační činnost. Tento návrh byl prakticky okamžitě přijat zástupci čtyř zemí, k nimž se postupně přidaly další tři. Nyní má vzniklá skupina, nazývající se Východoevropská semenářská síť (EESNET), osm účastníků, a to: Bulharsko, Českou republiku, Jugoslávii, Litvu, Makedonii, Rusko, Slovensko a Ukrajinu.
Se zřetelem na situaci v regionu je tato skupina velmi volná a nejsou stanoveny žádné zvláštní členské povinnosti. Účastnické země EESNET spolu udržují permanentní vzájemný kontakt a jednou ročně před zahájením Východoevropského semenářského setkání (které se nyní již deklaruje jako Výroční jednání EESNET) se sejde skupina jejich zástupců (tzv. Technický výbor), aby rozhodla o dalších principiálních krocích a určila koordinátora společných aktivit – tzv. administrátora EESNET. Dosud tuto úlohu plní ČMŠSA, ale uvažuje se o postupném předávání této úlohy, stejně jako tomu je u odpovědnosti za pořádání výročních jednání. Účastnické země EESNET jsou zastoupeny buď svou asociací, nebo monopolní semenářskou firmou, pokud v určité zemi zatím nebyla založena semenářská asociace.
Loňské již čtvrté Východoevropské semenářské setkání proto bylo v tomto kontextu nazváno jako 1. výroční setkání EESNET. Proběhlo ve dnech 27. – 28. listopadu 2001 v Praze a zúčastnilo se jej 250 řádných účastníků z 26 zemí. Velkým přínosem nebyla pouze vysoká účast z většiny zemí Evropy, ale i špičková účast mezinárodních organizací. Za Mezinárodní semenářskou federaci se zúčastnil její prezident Dietrich Schmidt, za Mezinárodní šlechtitelskou asociaci rovněž její prezident Francois Desprez a bývalý prezident Gisbert Kley, současně i generální tajemník obou těchto asociací Bernard Le Buanec a konzultant FIS pan Juan Carlos Martinez Garcia, za semenářská schémata OECD Bertrand Dagallier, za Mezinárodní asociaci pro zkoušení semen její prezident Norbert Leist, za Mezinárodní unii pro ochranu odrůd její technický ředitel Peter Button a za Evropskou semenářskou asociaci její generální tajemník Joachim Winter. Pozvání přijala i Světová organizace pro potraviny a zemědělství FAO, která k účasti pověřila zástupkyni oddělení genetických zdrojů a semenářství Nuriu Urquia.
První konferenční den byl věnován tématu „Základní aspekty semenářského trhu“, zahrnujícímu kromě ochrany práv k odrůdám i certifikaci osiv, obchodní pravidla FIS a problematiku ošetřování osiva. Posledně zmíněná tématika byla rozdělena do dvou prezentací. První se zaměřením na obalování osiva přednesl ředitel firmy Incotec Jan Willem Breukink a druhou se zaměřením na moření Jacques Haverlant, hlavní manažer pro ošetřování osiva z firmy Syngenta. Obě zmíněné firmy se podíleli na organizaci setkání i sponzorskými příspěvky. O významu celé akce svědčí i fakt, že jí využila Mezinárodní semenářská federace FIS pro uspořádání jednání svého Výboru pro moření osiv a životní prostředí (STEC).
Program prvního dne akce byl zejména v dopolední části velmi bohatý, takže ke kratší diskusi mohlo dojít až v odpoledních hodinách. Nicméně přednášky byly velmi podrobné a přinesly kompletní průřez danou problematikou. Část prvního dne a celý druh den využili účastníci ke svým dvoustranným jednáním, ať již z oblasti obchodu, tak z oblasti regulací a pravidel pro registraci odrůd nebo pro obchod s osivem.
V souladu s výsledky předběžných jednání mezi ČMŠSA a Slovenskou asociací, které byly potvrzeny i Technickým výborem EESNET, se 2. výroční setkání EESNET uskuteční v Bratislavě ve dnech 3. – 5. listopadu 2002. Podle bezprostředního ohlasu během loňského ročníku lze očekávat, že počet účastníků i účastnických zemí bude ještě vyšší a že i zvolené téma „Rostlinné genetické zdroje“ bude poutavým námětem pro diskusi. Kromě principiálních vystoupení ze strany FAO a ISF (Světová semenářská federace, která bude založena v příštím roce sloučením dosavadních dvou asociací FIS a ASSINSEL) budou zařazeny i vystoupení zaměřená na registraci a doporučování odrůd a pravděpodobně i na perspektivy některých konkrétních šlechtitelských technologií.
Zkušenosti ze čtyř dosavadních ročníků ukazují, že mezinárodní integrace semenářství v regionu je nanejvýš potřebná, že o ni stojí nejenom země našeho regionu, ale i ostatní svět. Hlavní perspektivou EESNET je proto zprostředkování kontaktu mezi regionem a ostatním světem. Jako jakýsi vedlejší produkt může tato regionální iniciativa potenciálně přinést změnu některých pohledů státních institucí na rozsah regulací semenářského trhu. Není tajností, že zatížení tradičními pohledy nemusí nutně znamenat zkvalitnění kontrolní činnosti. Informace a názory prezentované v jednotlivých vystoupeních jsou pro takové změny mnohdy dobrým základem.

Ing. Luděk Křehlík,
Českomoravská šlechtitelská
a semenářská asociace, Praha

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *