Průmyslové komposty pro zvýšení půdní úrodnosti

Jedním ze základních pilířů půdní úrodnosti je pravidelný přísun organických látek do půdy, které musí stabilizovat obsah humusu v půdě, umožňovat rozvoj půdní mikroflóry i půdního edafonu.

V podmínkách ČR se roční potřeba nehumifikovaných organických látek (OL) pohybuje v rozmezí 3,5 – 4,0 t.ha-1. Z této hodnoty je třeba v průměru ročně dodat 1,5 – 2,0 t ve formě organických hnojiv. V současné době je v ČR aplikováno ve stájových hnojivech odhadem pouze 0,6 – 0,7 t OL v průměru na 1 ha orné půdy.
Uvedený deficit je však v posledních letech řešen se zřetelem na pokles stavu hospodářských zvířat stále více náhradními zdroji (sláma, chrást, zelené hnojení, atd.) než stájovými hnojivy. Bilance organických látek tak sice může být zachována, ale za cenu určitého ochuzení biologické činnosti půdy a jejího živinného režimu.
Jednou z cest, jak tuto situaci řešit, je kompostování. Kvalitní kompost musí obsahovat humusové látky, stabilizované jílem, se kterými musí vytvořit organominerální komplexy. Tím je zajištěno, že organická hmota dobrého kompostu se mineralizuje celkem málo, a proto je možné kompostem organicky hnojit i velmi lehkou provzdušněnou půdu, ve které se například i hnůj velmi rychle mineralizuje. Obsah humusových látek v kompostu je příčinou jeho vysoké sorpční i iontovýměnné kapacity.
Kvalitní komposty musí splňovat tyto základní agrochemické požadavky:
– mikroflóra musí být dokonale rozvinuta;
– složky musí být dokonale homogenizovány;
– musí obsahovat dostatek koloidní minerální půdní frakce (jílu) v homogenizované formě;
– nepřítomnost organických polutantů, zdrojů minerálních škodlivin a mikrobiálních jedů, těžkých kovů, insekticidů, obecně všech pesticidů, tuků a olejů.
Organická hmota určená pro dobrý kompost musí být snadno rozložitelná pro mikroorganismy, které transformační procesy v kompostu uskutečňují. Pokud by tyto podmínky nebyly splněny, nedošlo by k dosažení potřebné teploty v kompostové směsi při kompostování. Výše dosažené teploty a délka trvání této maximální teploty v kompostu je zárukou, že k žádoucím změnám organické hmoty a k jejímu reakčnímu spojení s koloidní minerální půdní frakcí dojde. Vedle výše uvedeného musí být splněny další podmínky, zejména:
– optimální rozvoj mikroflóry úpravou pH prostředí a jeho živinného režimu, zvláště však rovnováha mezi vzduchem a vodou;
– omezená aerobióza a dostatek mobilního fosforu k zajištění energetiky humifikace (přenosu energie z exotermní mineralizace do endotermní humifikace energetickými organofosfáty);
– optimalizace poměru C : N složek a snadná mikrobiální rozložitelnost organické složky kompostované směsi.
Ještě v roce 1989 činila výroba průmyslových kompostů asi 4 milióny tun. V současné době představují současné kompostárny roční kapacitu výroby kompostů maximálně 480 000 tun. Pro zajištění optimální potřeby kompostů by bylo nutné zajistit nové kompostárny pro 320 000 tun roční výroby a dále využít současných nevyužitých kompostáren o kapacitě 300 000 tun.
Ministerstvo zemědělství ČR zajistilo na rok 2000 finanční podporu pro použití kompostů v rámci nařízení vlády č. 344/99 Sb., kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí.
Kritériem pro poskytnutí podpory je předložení daňového dokladu o nákupu registrovaného hnojiva – kompostu (podle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech) nebo daňového dokladu o provedení aplikace na objednávku. Výrobci kompostů musí být podle platného zákona registrováni.
K letošnímu květnu byly podle zákona č. 156/1998 Sb.,o hnojivech, zaregistrovány u ÚKZÚZ tyto firmy vyrábějící komposty: Ekosa Litoměřice; Technické služby Nová Paka; Technické služby Most; Frýdecká skládka Frýdek – Místek; Proagro Nymburk; Talpa Přerov nad Labem; Družstvo vlastníků Petrovec, Ovesná Lhota; CEF Cerhonice; Agropodnik Skalice nad Svitavou; Ekora – Rampasová, Sežery; ,Zera Ratíškovice; Bioprodukt Knapovec; Xaverov Praha, provoz Blšany u Loun; Jánská, s.r.o., Děčín.
Dobrá půdní úrodnost je nezbytným předpokladem intenzivní rostlinné výroby. Na jejím poklesu nebo zvýšení závisí ekonomická efektivnost zemědělských farem. Použití registrovaného kompostu dává zemědělcům záruku aplikace přiměřené a stabilizované organické hmoty do půdy s následkem dlouhodobého zvýšení půdní úrodnosti. Zároveň je uživateli registrovaného kompostu poskytována jistota, že při hnojení kompostem nedojde ke kontaminaci půdy těžkými kovy, dalšími cizorodými látkami, patogenními zárodky a semeny plevelů.
Státní podpora při hnojení průmyslovými komposty se projevila nebývalým zájmem o registrované komposty, jichž je nedostatek, a řada kompostáren obnovuje činnost a usiluje o registraci svého průmyslového kompostu. Tím byl nastolen trend rozvoje kompostáren v ČR a nárůst výroby kompostů, což je první krok k udržení a především ke zlepšení půdní úrodnosti.

Dr. Ing. Miloslav Mezuliáník,
Ministerstvo zemědělství ČR

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *