Proti houbovým chorobám obilnin

Hodnotíme-li úroveň ochrany obilnin za poslední dva tři roky, nelze přehlédnout trend vyšší spotřeby fungicidů a zvyšujícího se objemu finančních prostředků vložených pěstiteli do ochrany proti houbovým chorobám. Překvapivě i v roce 2000, který byl poznamenán katastrofálním suchem, jsme viděli řadu porostů silně napadených listovými chorobami, u kterých se aplikace fungicidů jednoznačně vyplatila a podařilo se zabránit ztrátám na výnosech a kvalitě.

V posledních letech pěstitelé více diferencují pěstební zásahy podle jednotlivých plodin a honů, více přihlížejí k požadavkům zpracovatelů. Prosazují se intenzifikační přístupy – přibylo porostů, které byly ošetřeny dvakrát, často nejdražšími přípravky. Více než v minulosti se uvažuje o kombinaci preventivních přístupů (výběr odrůd z hlediska odolnosti, aktivace obranných mechanismů rostlin Bionem 50 WG ap.) s následnými standardními či redukovanými fungicidními programy. Společnost Syngenta, která vznikla fůzí firem Novartis a Zeneca, připravila pro letošní sezonu kvalitní portfolio známých přípravků, se kterými si pěstitelé snadno sestaví variantní programy ošetření pro skutečné či předpokládané situace v jednotlivých porostech.

Bion 50 WG – prevence, základ účinné léčby

Je vhodné připomenout, že Bion 50 WG není fungicid, ale tzv. aktivátor rostlin. Hlavním cílem aplikace Bionu 50 WG je vyvolat v rostlinách systemickou aktivovanou rezistenci proti padlí travnímu. Ošetřené rostliny jsou celkově zdravější, odolnější, vitálnější a výnosnější o 4 – 11 %. Přirozená obrana rostliny vyvolaná Bionem je stonásobně účinnější než obdobná schopnost rostlin v přírodě.
 Optimální termín pro ošetření pšenice (60 g.ha-1) a jarního ječmene (50 g.ha-1) je odnožování. Na rostlinách se nesmí vyskytovat padlí travní.
 Ve fázi 29 – 30 je možné spojit aktivaci s ochranou proti stéblolamu (Bion 50 WG + Bavistin WG, Bion 50 WG + Alto Combi 420 SC)
 Je vhodné kombinovat Bion 50 WG s herbicidy (například Lintur 70 WG, Logran 75 WG), kapalnými hnojivy pro regenerační hnojení (například DAM) či regulátory růstu pro podporu odnožování a ušetřit náklady na aplikaci.
 Podle potřeby a konkrétní situace se aktivované porosty následně “léčí” vhodným fungicidem. Ve všech variantách se vliv Bionu a vliv následného fungicidu na výnos sčítají.

Standardní fungicidní programy (možnosti, varianty):
– po aktivaci porostu Bionem 50 WG dojde k oddálení projevu houbových chorob a další fungicidní zásah je směřován k ochraně klasů (Alto Combi 420 SC, tank-mix Tilt 250 EC+Bravo 500 SC ap.);
– po Bionu 50 WG se provedou následné aplikace kombinovanými fungicidy (Alto Combi 420 SC nebo Archer 425 EC) či moderními strobiluriny (Amistar) v plných dávkách proti listovým chorobám.

Redukované fungicidní programy (možnosti, varianty):
– u aktivovaných porostů je průběh napadení houbovými chorobami mírnější a stačí použít úsporný fungicid typu Tilt 250 EC nebo v některých případech nižší dávku fungicidu.

Tilt 250 EC – úsporné řešení

Přípravek obsahuje jednu účinnou látku (propiconazole ze skupiny triazolů) a v dávce 0,5 l.ha-1 je využitelný v hlavních druzích obilnin proti běžným listovým a částečně i klasovým chorobám (ve formě tank-mix). Propiconazole je absorbován asimilujícími částmi rostlin – převážná část (90 %) během první hodiny po aplikaci. V rostlinách se šíří směrem nahoru (akropetálně) xylémem. Vlivem systemického šíření se propiconazole rychle a rovnoměrně ukládá uvnitř rostlinných tkání. Propiconazole hubí houbové patogeny uvnitř rostliny ve fázi tvorby prvních příchytných orgánů (haustoria). Zastavuje vývoj hub inhibicí biosyntézy sterolů v buněčných membránách – působí jako demetylační inhibitor (DMI). Ačkoliv biologický způsob účinku účinné látky propiconazole umožňuje její preventivní, kurativní i eradikativní použití, nejlepších výsledků je dosahováno, je-li aplikována v raném vývojovém stadiu patogena.
Doporučujeme zejména následující využití:
 při extenzivním pěstování obilovin s cílem minimalizovat náklady,
 k ochraně ječmene proti komplexu chorob s důrazem na kontrolu hnědé skvrnitosti,
 jako tank-mix partner proti fuzariózám klasů,
 jako následný fungicidní zásah v porostech pšenice a ječmene ošetřených aktivátorem rostlin Bion 50 WG – cenově úsporný Tilt 250 EC zbytečně neprodražuje náklady vynaložené na předchozí aktivaci Bionem 50 WG.

Alto Combi 420 SC – univerzální řešení

Obsahuje dvě účinné látky: carbendazim ze skupiny benzimidazolů a cyproconazole, který v přípravku sehrává roli výkonného triazolu s vynikajícími a dlouhodobými účinky proti rzím a s velmi dobrými účinky proti ostatním chorobám. V praxi se osvědčilo několik základních možností použití:
 u ozimé pšenice a ječmene ošetření proti stéblolamu v období od konce odnožování (BBCH 29) do fáze čtvrtého kolénka (BBCH 34) s využitím následného dlouhodobého a silného účinku cyproconazolu proti listovým chorobám; při aplikaci na konci odnožování je možná tank-mix kombinace s aktivatorem rostlin Bion 50 WG;
 při vysokém infekčním tlaku různých druhů rzí;
 vzhledem k obsahu carbendazimu a s přihlédnutím k dobrým účinkům cyproconazole proti fuzariózám je Alto Combi 420 SC kvalitním řešením ochrany proti klasovým chorobám.

Archer 425 EC – kombinovaný fungicid s morfolinem

Přípravek obsahuje dvě účinné látky: propiconazole ze skupiny triazolů a fenpropimorph ze skupiny morfolinů. Fenpropimorph se vyznačuje systemickými vlastnostmi – převážná část je absorbována během první hodiny po aplikaci. V rostlinách se šíří směrem nahoru (akropetálně) transpiračním proudem. Fenpropimorph projevuje výrazný eradikativní účinek zejména proti padlí travnímu. Je-li aplikován do tří dnů po zjištění symptomů napadení, zabrání dalšímu šíření patogena a jeho pronikání do pletiv hostitelské rostliny. Účinkuje velmi dobře i při preventivních aplikacích. Působí jako inhibitor biosyntézy ergosterolu avšak odlišným způsobem než azolové fungicidy. Má význam především jako hodnotný anti-rezistentní prvek při ochraně obilnin proti padlí travnímu. Zlepšuje účinnost propiconazole proti rhynchosporiové skvrnitosti ječmene a braničnatkám.
Archer 425 EC dobře účinkuje proti listovým a klasovým chorobám obilnin (padlí travní, rzi, braničnatky, hnědá a rhynchosporiová skvrnitost, helminthosporióza aj.) Přípravek se přednostně uplatní v obtížných situacích při ochraně proti padlí travnímu (pokročilé stadium choroby, nízké teploty, citlivá odrůda ap.).
Archer 425 EC nabízí mimořádně výhodný poměr mezi cenou a množstvím morfolinu a triazolu na 1 ha. Při aplikací Archeru 425 EC v dávce 1 l.ha-1 ošetřujeme pšenici a ječmen vysokou dávkou morfolinu (fenpropimorph, 300 g.ha-1) a plnou dávkou azolu (propiconazole, 125 g.ha-1) při akceptovatelných nákladech. Archerem 425 EC přednostně ošetřujeme v těchto situacích:
 ve sladovnickém ječmeni, kde byl prokázán vysoce příznivý vliv na kvalitu zrna a sladu;
 v případech, kdy je vyžadováno antirezistentní opatření proti padlí, rzím a hnědé skvrnitosti;
 pokud je nutné zastavit rozvoj padlí travního eradikativním zásahem (využití tzv. stop efektu přípravku Archer 425 EC);
 v podmínkách výkyvů počasí (střídání chladna a tepla).

Amistar – strobilurin nejvyšší kvality

Azoxystrobin, účinná látka Amistaru, je syntetickým analogem v přírodě existujících houbových metabolitů – strobilurinů a oudemansinů. Biochemickým způsobem účinku se azoxystrobin výrazně odlišuje od 14-demetylačních infhibitorů, mezi něž patří již zmíněné triazoly. Dochází k blokaci přenosu elektronů mezi cytochromem b a cytochromem c1 a k inhibici dýchání mitochondrií. Působí hlavně preventivně, translaminárně a na rozdíl od jiných strobilurinů (například trifloxystrobinu nebo kresoxim-methylu) také systemicky. Vykazuje rovněž antisporulační efekt.
Amistar účinkuje proti většině důležitých chorob obilnin včetně rezistentních kmenů nebo populací se sníženou citlivostí. Je-li aplikován v registrované dávce 0,8 l.ha-1, účinkuje dlouhodobě (až osm týdnů). Na ošetřených porostech je patrný tzv. zelený efekt – rostliny jsou zdravé a stále zelené, dochází k dlouhodobějšímu ukládání asimilátů do zrna, což se odráží nejen ve vyšších výnosech, ale take ve vyšší kvalitě (například ve velikosti zrn při třídění na sítě).
Při aplikaci Amistaru je užitečné zohlednit tato doporučení:
 Přípravek používáme přednostně preventivně – v pšenici ve vývojové fázi plně vymetaného klasu (BBCH 49/51 – 59), v ječmeni ve fázi plně vyvinutého praporcového listu a na počátku metání (BBCH 39/49 – 55).
 Při kurativních ošetřeních je vhodné Amistar aplikovat tank-mix s triazoly nebo morfoliny (například Tilt 250 EC, Archer 425 EC). V tank-mix kombinacích nesmí dávka Amistaru klesnout pod 0,6 l.ha-1.

Ing. Antonín Horák, CSc.,
Syngenta

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *