Produkce osiva víceletých pícnin

Množení osiva víceletých pícnin v České republice je tradiční součást činnosti semenářských organizací. Z důvodu víceletého charakteru těchto plodin představuje také výhodnou spolupráci pro množitelské zemědělské podniky. Výroba osiva pro evropský trh probíhá podle odhadu zájmu o určitý druh plodin nebo na základě uzavření kontraktu mezi českou semenářskou firmou a zahraničním partnerem. Součástí smlouvy může být množení odrůd zahraničních, ale stále více i tuzemských. Pro pěstování víceletých porostů jetelovin a trav jsou u nás vhodné klimatické a půdní podmínky i dlouholeté praktické zkušenosti. Navíc intenzivní živočišná výroba v členských státech Evropské unie dává předpoklady k dostatečnému zájmu o osivo těchto plodin.

Zahraniční semenářské společnosti zadávají výrobu osiva do našich podmínek, kde probíhá pod dohledem Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) a s konečnou certifikací většinou ve stupni C1. Podmínkou úspěšné certifikace osiva je splnění podmínek uznávacího řízení, daných zákonem č. 219/2003 Sb. (dále jen „zákon“) a vyhláškou č. 175/2004 Sb. Pro realizaci na trhu Evropské unie nyní stačí certifikace osiva k adjustaci a doklady podle platné legislativy, tedy návěskami podle EU/EC pravidel a uznávacím listem, vystaveným Odborem osiv a sadby ÚKZÚZ. Uznávací list může být vystaven též v anglickém jazyce.

Certifikace podle OECD
Z členských a přidružených zemí OECD je nyní již v malé míře požadována certifikace podle OECD. Zboží s návěskami a certifikáty OECD je charakteristické tím, že je realizovatelné také na trhu států mimo Evropskou unii a spotřebiteli zaručuje druhovou a odrůdovou pravost. Kvalita osiva je doložena oranžovým ISTA certifikátem.
Certifikace se řídí pravidly OECD a listinou odrůd. Katalog odrůd OECD je také dokladem, který poskytuje přehled o existujících zařazených odrůdách jednotlivých zemí. Pro certifikaci OECD musí být odrůda zařazena do listiny OECD a musí být založena a kladně vyhodnocena vstupní vegetační zkouška. V rámci zemí Evropské unie stačí pro přijetí Žádosti o uznání množitelského porostu do uznávacího řízení s certifikací podle OECD doložit platný mezinárodní certifikát kvality osiva a odběr vzorku z výchozího osiva pro založení vstupní vegetační zkoušky.

Role společného evropského
katalogu pro obchod
Stejně, jako i v ostatních oborech zemědělství, je také množení osiva pícnin ovlivněno situací na trhu. Po značném poklesu zájmu o množení trav došlo v posledních dvou letech v tomto oboru opět k oživení. Druhové a odrůdové spektrum je velmi široké, což odpovídá mnohostranným požadavkům trhu ve státech Evropské unie.
České semenářské firmy mají zájem pro své smluvní množení získat nově registrované odrůdy v Evropské unii. V takových případech se může vyskytnout problém chybějícího zápisu této odrůdy do společného evropského katalogu odrůd. V České republice je ale možné bez povolení dovozu obchodovat jen odrůdy, zapsané ve společném evropském katalogu odrůd (§ 18, odst.1, písm. b) zákona. Jestliže dojde k opoždění zápisu odrůdy a je zájem o její obchodování v České republice, je nutné opatřit potvrzení úřední autority dané země o registraci této odrůdy v národním odrůdovém katalogu.

Travní směsi, jeteloviny a vojtěška
Velký podíl vyrobeného osiva trav v současnosti činí komponenty pro míchání travních směsí. Firmy, které neomezují produkční plochy, musí být schopny naplnit poptávku kdykoli během roku a navíc i disponují rozsáhlým druhovým a odrůdovým sortimentem pro nejrůznější možnosti využití. Výroba osiva trav pro pícní využití zůstává na přibližně stejné úrovni.
Výrazně vyšší zájem než v roce 2004 zaznamenalo množení osiva jetele lučního. Stále v něm vítězí pěstování tuzemských odrůd. České semenářské firmy, u nichž má šlechtění jetelovin dlouhou tradici, se tomuto programu věnují i v současnosti a v posledním období zaznamenaly úspěšnou registraci svých nových odrůd.
Nárůst lze konstatovat i u množení osiva vojtěšky. Rostoucí oblibě se těší množení osiva zahraničních odrůd jetele nachového pro jihoevropské trhy – v meziročním srovnání vychází zvýšení zhruba o 50 procent.

Dovoz osiva
K zemím, ze kterých jde do naší republiky osivo pícnin pro množení, patří především Nizozemsko, Spolková republika Německo, Itálie, Francie, Polsko a Dánsko. Základní nebo certifikovaný rozmnožovací materiál může být v České republice uveden do oběhu jen tehdy, pokud je v zemi původu úředně uznán jako základní nebo certifikovaný a je opatřen platným dokladem mezinárodních organizací (§ 18, odst. 2 zákona).
Další podíl obchodování představuje osivo zahraničních odrůd, které jsou v ČR registrované a mohou se podle § 18 zákona uvádět do oběhu. Dovozce je povinen oznámit Odboru osiv a sadby ÚKZÚZ každý jednotlivý případ dovozu nejpozději do sedmi dnů od dovozu (§ 18 odst. 9 zákona).

Počet přihlášených množitelských porostů u významných druhů ve srovnání s roky 2004 a 2005
Druh Počet žádostí
rok 2004 rok 2005
Jílek mnohokvětý 141 224
Jílek jednoletý 324 320
Kostřava červená 72 112
Kostřava luční 117 147
Kostřava rákosovitá 37 68
Bojínek luční 102 120
Srha laločnatá 47 39
Vojtěška 79 89
Jetel luční 190 263
Jetel nachový 121 186

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *