Podporuje – zkracuje – zesiluje

Ozimé obilniny (pšenice, ječmen, žito a tritikale), jarní ječmen a oves, ale i řepka jsou plodiny, které mohou za nepříznivých podmínek polehnout, a tím způsobit pěstitelům nemalé problémy. Předejít tomuto nepříznivému stavu lze různými cestami. Tou nejúčinnější je použití morforegulátorů. Nový přípravek regulující růst a vývoj rostlin představila na své lednové konferenci Syngenta Czech, s. r. o. U nás je registrován pod názvem Moddus.

Odpověď na otázku, proč porosty polehají, není snadná a hlavně jednoznačná. Příčin je vždy více. Často je to přičítáno počasí, ale přímá korelace mezi jednotlivými charakteristikami počasí a poléháním nebyla prokázána. Poléhání či odolnost vůči němu je částečně odrůdovou vlastností. Šlechtitelé tento ukazatel při základní charakteristice odrůdy většinou uvádějí, další objektivní údaje o chování odrůdy v tomto směru za různých podmínek ovšem na rozdíl například od napadení chorobami chybějí.

Poléhání ovlivňuje také kvalitu
Za hlavní negativní důsledek polehnutí porostu je považováno snížení výnosu. „Poléhání má přímý vliv nejen na výnos, ale také na jakost zrna,“ upozornil Ing. Michal Vokřál, CSc., ze společnosti Syngenta Czech, s. r. o., s tím, že zpracování nekvalitní suroviny neprospívá ani kvalitě pečiva, ani sladu.
Zrno z polehlých porostů obilnin bývá na rozdíl od zrna z porostů nepolehlých menší (má nižší hmotnost tisíce semen i objemovou hmotnost), nižší je pádové číslo, důležitý ukazatel pekařské jakosti, i obsah bílkovin. Je také ohrožena jeho čistota. Jak Ing. Vokřál uvedl, častý je výskyt zbytků rostlin, semen plevelů a zeminy, klíčících zrn nebo zrn poškozených chorobami a škůdci. Zrno z polehlých porostů je vlhčí, což zvyšuje náklady na dosoušení a ztěžuje jeho skladování. Mnohdy také hůře přijímá vodu, takže v případě sladovnického ječmene nastávají problémy při sladování.

Cílené řízení růstu a vývoje rostlin
Trinexapac-ethyl, účinná látka nového přípravku Moddus, patří do skupiny cyclohexandionů. Omezuje syntézu giberelinů (růstových hormonů) na samém konci syntetického řetězce, a tím zastavuje prodlužovací růst rostlin. Její účinek je rychlý, nezávislý na teplotě a podle výše dávky trvá kratší, či delší dobu.
„Moddus je přijímám zelenými částmi rostlin a rychle rozváděn do růstových tkání. I při nízkých teplotách (až 7 oC), které bývají na jaře časté, je přijímám třikrát rychleji než přípravky s účinnou látkou na bázi CCC. Nejinak tomu je při teplotách vyšších. V rychlosti příjmu vždy vede před CCC. Již za jednu hodinu je jeho účinná látka v celé rostlině, a tak ji nemůže smýt případný déšť,“ zdůraznil Ing. Vokřál.
Přestože Moddus neúčinkuje přes kořeny a v půdě se rychle odbourává, kořenovou soustavu rostlin výrazně ovlivňuje. Je-li aplikován časně na jaře, tedy v období, kdy ozimá pšenice a ozimý ječmen ještě odnožují, podporuje tvorbu kořenů. Tím zlepšuje ukotvení rostlin v půdě a dává jim možnost přijímat více vody a živin. Příznivý vliv na výši výnosu je potom nasnadě.

Zkrácení a zpevnění stébla
Růstové hormony gibereliny řídí tvorbu buněk. Je-li jejich syntéza přípravkem Moddus omezena, tvoří se místo protáhlých buněk s tenkými stěnami buňky kratší, jejichž stěny jsou silnější. Stéblo je tedy kratší a pevnější a odolnost vůči poléhání je vyšší. V pokusech bylo stéblo podle druhu a odrůdy obilniny zkráceno o 6 – 12 %. Přitom vzdálenost mezi praporcovým listem a klasem a délka klasu zůstaly neovlivněny, takže tvorba výnosu probíhala nerušeně. Výnos ozimé pšenice byl u ošetřené varianty vyšší o 0,1 t/ha proti kontrole. Tloušťka stébla ozimé pšenice (měřeno v místě druhého kolénka) se lišila podle termínu aplikace Moddusu, ale vždy bylo stéblo proti neošetřené kontrole silnější.

Dočkala se i řepka
U nás je Moddus registrován jako regulátor růstu a vývoje rostlin ve formě emulgovatelného koncentrátu k omezení výnosových ztrát zpevněním stébla a zabráněním poléhání ozimé pšenice, ozimého ječmene a řepky olejky.
Porosty ozimé pšenice se ošetřují dávkou 0,4 l/ha postemergentně na jaře ve vývojových fázích BBCH 31 (první kolénko zjistitelné těsně nad povrchem půdy) až BBCH 35 (páté kolénko). Je-li riziko polehnutí zvláště značné u odrůd silně náchylných k poléhání, lze pro posílení účinku přidat Stabilan 750 SL (1,5 l/ha) v tank-mixu. U ozimého ječmene se používá dávka 0,8 l/ha, rovněž postemergentně na jaře ve vývojové fázi BBCH 31 až 35.
„Moddus je první regulátor růstu registrovaný do řepky olejky pro jarní aplikaci,“ uvedl Ing. Vokřál. „V pokusech snižoval výšku porostu řepky až o 40 cm, zkracoval šešule a zpevňoval je. Příznivě ovlivnil i kvalitu (výhodnější poměr mastných kyselin a velmi nízký obsah glukosinolátů) a vlhkost semen,“ dodal.
Na ozimou řepku se Moddus aplikuje na jaře od vývojové fáze BBCH 39 (devět a více viditelných internodií) do fáze BBCH 55 (na hlavním květenství se oddělují jednotlivé zavřené květy), a to v dávce 1,5 l/ha buď sólo, nebo v tank-mixu společně s fungicidy s morforegulačním působením.

Moddus není jedinou novinkou
Představení morforegulátoru Moddus bylo hlavním bodem programu konference. Společnost Syngenta Czech, s. r. o., ale letos přichází na náš trh s přípravky na ochranu rostlin i s dalšími novinkami. Připomeňme je alespoň krátce s tím, že se k nim na stránkách Zemědělce a odborného měsíčníku Úroda podrobněji vrátíme v samostatných článcích.
Logran 20 WG je herbicid na bázi sulfonylmočoviny určený k hubení dvouděložných plevelů v ozimých i jarních obilninách, včetně ovsa. Jeho účinná látka triasulfuron je obsažena také v jiných herbicidech (poprvé byla představena už v roce 1985). Naši agronomové jistě znají Logran 75 WG.
Nové insekticidní mořidlo pro osivo kukuřice Cruiser 350 FS přiblížil účastníkům konference Ing. Antonín Horák, CSc. Jeho účinná látka triamethoxam působí systemicky proti drátovcům, bzunce ječné a také proti bázlivci kukuřičnému, který se začíná šířit i na území České republiky. Bez zřetele na výskyt škůdců stimuluje toto mořidlo klíčivost osiva kukuřice.
Čtvrtým představeným přípravkem byl fungicid Heritage. Jak uvedla Ing. Renata Salavová, tento strobilurin s velmi dlouhým reziduálním působením ochrání okrasné a sportovní trávníky hlavně před plísní sněžnou. Syngenta Czech, s. r. o., se registrací tohoto přípravku stává pomocníkem nejen pěstitelů polních plodin.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *