Početnost hraboše polního na území ČR na jaře 2001

Na podzim roku 2000 byla provedena na základě výsledku sledování z podzimu 2000 prognóza vývoje početnosti hraboše polního pro rok 2001 pro jihomoravskou oblast a některé jiné oblasti ČR. Tehdy bylo konstatováno, že v případě mírné zimy a příznivého období v únoru a březnu lze očekávat další vzrůstání početnosti hraboše polního. Předpoklad prognózy kalamitního výskytu se naplňuje.

Jihomoravská oblast

V jarním období roku 2001 byla v jednotlivých okresech jihomoravské oblasti zjišťována početnost hraboše polního pomocí nové metodiky počítání používaných nor. Celkem bylo provedeno 532 odečtů, což je 2128 průchodů na ploše 100 x 2,5 m s přepočtem na jeden hektar. Představuje to prošetřenou plochu o rozloze 532 ha. Výsledky jsou v tabulce 1. V sedmi okresech jde o silnou početnost, v pěti o střední početnost a pouze v jednom okrese jde o početnost slabou. Početnost na území celé jihomoravské oblasti se jeví v jarním období r. 2001 jako silná. Vysoké stavy hraboše polního byly zjištěny i v okresech s vyšší nadmořskou výškou (Jihlava a Žďár n. S.).
Tyto vysoké stavy početnosti hraboše polního jsou dokonce na lokalitách, kde byly pozemky ošetřeny rodenticidy na podzim roku 2000 nebo dokonce na jaře roku 2001. V okrese Prostějov, kde byl očekáván silný výskyt hraboše polního, se podařilo celoplošným ošetřením rodenticidy snížit celkový stav na střední.
Situace v jednotlivých plodinách je shrnuta v tabulce 2. Nejvyšší průměrný počet živých – používaných nor hraboše polního byl zjištěn v porostech jetele a vojtěšky (šlo o silnou početnost). Menší počty nor byly zjištěny v ostatních plodinách.
Téměř na celém území jihomoravské oblasti jde vzhledem k vysoké populační hladině hraboše polního o velice vážnou situaci, která vznikla mimo jiné příznivým průběhem počasí během zimního období 2000/2001, zvláště vlivem několika týdnů s nadprůměrnými teplotami ve druhé polovině ledna a v únoru 2001. Hraboš polní se začal časně rozmnožovat, takže soudíme-li podle počtu používaných nor, jarní stavy v březnu a první polovině dubna 2001 odpovídaly přibližně 30 % podzimních stavů roku 2000. Rozmnožování hraboše polního bylo sice v dalších týdnech poněkud přibržděno nižšími teplotami, ale následný vzestup teplot a snížení srážkové činnosti jsou předpokladem jeho dalšího množení. Proto je nutné počítat s možností kalamitního přemnožení již v letním období.
Z těchto důvodů je nutné upozornit na nutnost chemického ošetření pozemků rodenticidy. V době tak vysokého stavu populační hladiny hraboše polního, jak je tomu v letošním roce, není možné spoléhat na biologickou ochranu. Stav hraboše polního se podstatně nesníží ani rozmisťováním tzv. berliček pro dravce a sovy.
Pro chemické ošetřování pozemků doporučujeme takové typy rodenticidů, u nichž mají granule zelenou barvu a nezanechávají v půdě ani v populacích hraboše a jeho predátorů rezidua. Jsou také vhodné takové, které nezůstávají dlouho v prostředí. Jinak totiž mohou uhynout necílové organismy.

Jiné oblasti ČR

Početní stavy hraboše polního na jaře 2001 na základě odpočtů na lokalitách s identickými ekologickými podmínkami, to jsou nadmořská výška do 300 m a černozemní půdy na spraších a též s malou lesnatostí, byly zvoleny jako optimální pro rozvoj populací hraboše polního. Těchto lokalit bylo zvoleno v ČR 26 ve dvaceti různých okresech. Následující výsledky pocházejí ze 282 odpočtů.
V oblasti Poohří a Polabí (okresy Louny, Litoměřice, Praha-východ, Kolín a Kutná Hora) byl průměrný počet používaných nor 564 na 1 ha. V okresech Hradec Králové, Chrudim a Ústí nad Orlicí byly zjištěny početní stavy výrazně nižší (40, resp. 78, resp. 158 používaných nor na 1 ha). V jiných částech Moravy, než bylo uvedeno výše, byl zjištěn v okrese Bruntál (Osoblažský výběžek) jarní početní stav hraboše polního nízký (50 používaných nor na 1 ha), zatímco v okrese Olomouc byly počty používaných nor obdobné jako v jihomoravských okresech (313.ha-1). Vysoké počty používaných nor v nejúrodnějších částech Čech nás upozorňují na reálné nebezpečí výrazných škod na plodinách způsobených hrabošem polním v roce 2001.
Analýza výsledků z porovnávaných lokalit s identickými podmínkami ukázala, že mohou být dobrým pomocníkem pro orientační výzkum početnosti hraboše polního.

Ing. Milan Zapletal, CSc., a kol.,
Státní rostlinolékařská správa,
Brno

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *