Pěstování Bt-kukuřice ohlaste včas

V letošním roce dochází k mírné modifikaci pravidel pro pěstitele geneticky modifikované (GM) Bt-kukuřice, která je i nadále jedinou GM plodinou povolenou k produkčnímu pěstování v Evropské unii, a tedy i v České repulbice. Změna pravidel vyplývá z novely č. 291/2009 Sb., zákona o zemědělství, která vstoupila v platnost dne 4. 9. 2009 a následné novely prováděcí vyhlášky, jejíž datum účinnosti se předpokládá v druhé polovině února 2010.

Záměrem novelizace pravidel pro pěstování GM plodin bylo snížit administrativní zátěž pěstitelů a odstranit opatření, která se v praxi ukázala nadbytečná, za současného zachování funkčnosti a cíle těchto pravidel, tedy oddělení produkce GM plodin od ostatních plodin stejného druhu.

Změny legislativy

V praxi dochází k následujícím změnám:
 ruší se povinnost ohlašovat písemně pěstování GM plodin Ministerstvu zemědělství ČR (MZe) před zasetím,
 zvětšuje se okruh sousedních pěstitelů, které musí pěstitel GM plodiny informovat o svém záměru před zasetím/vysázením i o skutečném vysetí/vysázení GM plodiny, a zpřesňují se údaje, které pěstitel GM plodin ohlašuje,
 ruší se povinnost vyznačovat obvod pěstování GM plodiny v terénu,
 zavádí se nově povinnost oddělovat minimální odstupnou vzdáleností plodiny stejného druhu, ale jiného typu genetické modifikace (např. Bt-kukuřici a GM kukuřici tolerantní k herbicidům), to prozatím není pro praxi aktuální,
 doplňují se podmínky pro pěstování GM sóji (prozatím není pro praxi aktuální).

Včas ohlásit sousedům
Z časového hlediska je nyní aktuální ohlašovací povinnost vůči sousedním pěstitelům. Každý, kdo se chystá v letošním roce pěstovat Bt-kukuřici, musí svůj záměr ohlásit všem sousedním pěstitelům nejpozději do 1. března 2010. Ohlašování může proběhnout pouze ústní formou, pokud se však pěstitel rozhodne informovat písemně, může k tomu využít předtištěný formulář ministerstva zemědělství, který lze v elektronické podobě dohledat na internetových stránkách e-AGRI (eagri.cz/public/eagri/, sekce „Zemědělství“, položka „GMO – geneticky modifikované organismy“).

Shrnutí pravidel
Kompletní aktualizovaná pravidla pro pěstitele Bt-kukuřice platná od letošní pěstitelské sezóny jsou následující – každý, kdo pěstuje (popřípadě hodlá pěstovat) tuto plodinu musí splnit osm pravidel.
1. Informovat nejpozději do 1. března o záměru vysetí Bt-kukuřice sousedního pěstitele (neplatí v případě, že od pozemku, kde bude pěstována Bt-kukuřice, leží do vzdálenosti 140 m pouze vlastní pozemky a zároveň se do 400 m nenachází žádný ekologicky hospodařící zemědělec). Ohlášení nemusí být písemné, ale v případě potřeby lze využít formulář Ohlášení GM plodiny PŘED zahájením pěstování.
2. Dodržet minimální vzdálenost 70 m mezi porostem Bt-kukuřice a jiným pozemkem s nemodifikovanou kukuřicí (popř. obsít klasickou kukuřicí, která se při sklizni považuje za GMO, dle schématu, kdy jeden řádek klasické kukuřice o min. šíři 70 cm kolem Bt-kukuřice nahrazuje 2 m minimální odstupné vzdálenosti – např. při těsně přiléhajících pozemcích s kukuřicí je nutné Bt-hybridy obsít min. 35 řadami klasické kukuřice).
3. Dodržet minimální vzdálenost 200 m mezi porostem Bt-kukuřice a jiným pozemkem s kukuřicí, která je pěstována v režimu ekologického zemědělství.
4. Informovat o vysetí Bt-kukuřice sousedního pěstitele do 15 dnů od zasetí (neplatí v případě, že od pozemku, kde je pěstována Bt-kukuřice, leží do vzdálenosti 140 m pouze vlastní pozemky a zároveň se do 400 m nenachází žádný ekologicky hospodařící zemědělec). Ohlášení nemusí být písemné, ale v případě potřeby lze využít formulář Ohlášení GM plodiny PO zahájení pěstování.
5. Písemně informovat o vysetí Bt-kukuřice místní agenturu pro zemědělství a venkov nejpozději do 30 dnů od zasetí (je možné využít formulář MZe – Ohlášení GM plodiny po zahájení pěstování).
6. Písemně informovat o místě pěstování Bt-kukuřice Ministerstvo životního prostředí ČR nejpozději do 60 dnů od zasetí (informaci zaslat na adresu: Ministerstvo životního prostředí, odbor environmentálních rizik, Vršovická 65, 100 10 Praha 10).
7. Po sklizni označit produkt Bt-kukuřice jako „geneticky modifikovaný organismus“ včetně příslušného identifikačního kódu – u hybridů kukuřice typu MON810 je tímto kódem MON-ØØ81Ø-6 (tyto informace předat písemně odběrateli Bt-kukuřice). Stejným způsobem je nutné označit klasickou kukuřici, která tvořila obsev! Živočišné produkty zvířat krmených Bt-kukuřicí není třeba označovat.
8. Evidovat údaje o nakládání s Bt-kukuřicí a uchovat je v podniku po dobu min. pět let. Konkrétní požadované údaje jsou uvedeny ve vyhlášce č. 89/2006 Sb., o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikované odrůdy (resp. v její novele).

Kam pro radu
Další informace o pěstování GM plodin v ČR lze dohledat na výše uvedených internetových stránkách portálu e-AGRI, případně přímo získat kontaktováním odboru rostlinných komodit MZe ČR (marie.kristkova@mze.cz, 221 812 527). Na uvedených stránkách je mimo jiné k dispozici i aktuálně vydaná publikace MZe Dosavadní zkušenosti s pěstováním geneticky modifikované Bt kukuřice v ČR 2005 – 2009, kde jsou shrnuty dosavadní poznatky z produkčního pěstování Bt kukuřice v ČR, včetně přímých zkušeností českých pěstitelů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *