Ošetřování zrna provzdušňováním

Pro zachování biologických a chemických vlastností skladovaných zrnin je třeba vytvořit soustavu předpokladů, které zabraňují poklesu kvality uskladněných zrnin, případně jejich znehodnocení. Proto je třeba ošetřování a skladování zrnin věnovat značnou pozornost, vlastní sklizeň provádět v plné zralosti, ošetřování řešit intenzivním provzdušňováním uskladněného zrna ve skladovacím prostoru.

Hlavní zásadou jsou tedy minimální úpravy, které nesmějí snížit biologickou hodnotu (především potravinářských) zrnin. Na základě poznatků dosažených při řešení projektů NAZV a GAČR a na základě provedené analýzy stávajících posklizňových linek byly formulovány základní požadavky na příjem, ošetřování a skladování zrnin, které jsou kompatibilní s požadavky EU.
Kvalita zrnin je souhrn ukazatelů, kvalitativně ukazující užitné parametry daného druhu podle účelu následného použití. Lze rozlišit vnitřní a vnější kvalitu zrnin.
Vnější kvalitou jsou fyzikálně-mechanické vlastnosti materiálu jako je podíl příměsí a nečistot, granulometrické směsi (vyjadřované jako podíl na sítě o předepsané velikosti), objemová hmotnost (udávaná v hodnotě hektolitrové váhy), hmotnost 1000 zrn, vůně vzorku, barva obilky, přítomnost škůdců atd. V praxi je tato kvalita především ovlivňována nevhodnými dopravníky při posklizňovém ošetřování (vytváření zlomků a ostatního mechanického poškozování).
Vnitřní kvalitou jsou ukazatele dané biochemickými vlastnostmi materiálu. Tyto vlastnosti se uplatňují vždy ve vztahu k plánovanému účelu použití dané obiloviny. Jsou vyjádřeny měřitelnými ukazateli a takto zakotveny do obchodních vztahů. Např. u potravinářských zrnin jde o obsah lepku, obsah N-látek, číslo poklesu, hodnotu SDS – testu atd. U osiva se jedná především o klíčivost a klíčivou energii. V praxi je tato kvalita především ovlivňována nevhodným ošetřováním a skladováním (nedostatečné provzdušňování uskladněných zrnin, provizorní nebo nevhodné skladování zrnin).

Provzdušňování zrnin
Provzdušňování uskladněného zrna ve skladovacím prostoru patří k tradičním metodám ošetřování vlhkého zrna. Touto metodou je v ČR ošetřen největší objem produkce ze sklizně. Podle účinnosti a aplikace je lze rozdělit na dvě základní skupiny:
Kondiční provzdušňování – jeho charakteristickým znakem je instalace méně výkonných ventilátorů (axiálních) s měrnou dodávkou vzduchu 5 – 8 m3.h-1 na 1 tunu uskladněného zrna. V současné době je to nejjednodušší řešení vhodné pro malé a především pro provizorní skladovací prostory, kde násypná výška zrna nepřesahuje cca 2 m. Tato metoda je vhodná pro zrniny sklizené v suchém stavu nebo s maximální vlhkostí do 15 %.
Dosavadní praxe je taková, že skladovací prostory vybavené nevýkonnými kondičními ventilátory se v nepříznivých sezónách využívají pro ošetřování vlhkého zrna, což ve většině případů znamená podstatnou ztrátu především na vnitřní kvalitě (rizika samozáhřevu, rozvoje plísní a škůdců). Tato metoda při ošetřování zrna o vlhkosti nad 16 % selhává. Je vhodná pouze v aridních oblastech především pro stabilizaci posklizňového dozrávání suchého zrna, případně pro kondiční ošetření málo vlhkého zrna v ostatních oblastech.
Intenzivní provzdušňování – tato metoda ošetřování uskladněného zrna především ve věžových zásobnících se podle návrhu VÚZT v současné době rozšiřuje u nově budovaných skladovacích prostorů. K provzdušňování je třeba použít takových ventilátorů, které jsou schopny zajistit 20 – 25 m3.h-1 vzduchu na 1 tunu uskladněného zrna. Tato metoda zajistí i účinné vysušení uskladněného zrna a to intenzivním porušováním rovnováhy mezi vlhkostí zrna a vlhkostí vzduchu v mezizrnovém prostoru uskladněného zrna. Důležité je dosažení rovnoměrnosti proudění vzduchu v násypné výšce uskladněného zrna. Z tohoto důvodu se nejlepších efektů dosahuje ve věžových zásobnících při vyšší násypné výšce uskladněného zrna (10 – 15 m). Pro tuto metodu již vyhovují z hlediska zajištění dostatečného množství vzduchu a potřebného tlaku již jen středotlaké radiální ventilátory.
Metoda ošetřování uskladněného zrna ve skladovacím prostoru intenzivním provzdušňováním je použitelná do vlhkosti naskladněného zrna až 20 %. Takto jsou v praxi vybaveny mnohé skladovací prostory, především věžové zásobníky.
Výhodou metody je stabilizace uskladněných zrnin a jejich poměrně rychlé vysušení. Vybavení automatickou regulací procesu provzdušňování je nutností, protože se jedná o náročný intenzivní proces, který by bez kontroly mohl selhat. Dlouhodobé výsledky provozního ověřování prokázaly, že automatická regulace provzdušňovacích ventilátorů snižuje měrnou spotřebu elektrické energie o 2 kWh.t-1 při provzdušňování uskladněného zrna ve skladovacím prostoru.

Ventilátory k provzdušňování zrna
K provzdušňování uskladněného zrna se používají především středotlaké radiální ventilátory, které jsou schopny zajistit dostatečné množství vzduchu i potřebný tlak.
Nejvhodnější jsou ventilátory typu RSH-630 o parametrech:
množství vzduchu 8 000 – 15 000 m3.h-1, přetlak 1 000 – 2 000 Pa (podle typu použitého skladu podlahový nebo věžový zásobník) a příkonu 7,5 – 15 kW.
Provzdušňovací ventilátory jsou napojeny na vzduchoventilační rozvodný systém, který se skládá z jednoho rozvodného kanálu a z provzdušňovacích kanálků. Hlavní rozvodný kanál je zakryt dřevěnými deskami, provzdušňovací kanálky jsou zakryty provzdušňovacími síty. Průřez provzdušňovacích kanálků je třeba volit tak, aby rychlost proudění nepřekročila 10 m.s1. Rozteč provzdušňovacích kanálků (osová rozteč) musí být menší než je násypná výška zrna. Tato podmínka je velmi důležitá pro rovnoměrný výstup vzduchu z vrstvy uskladněného zrna.

Rozvod vzduchu
Rozvod vzduchu může být řešen jako podúrovňový nebo nadúrovňový. Podúrovňový systém provzdušňovacích kanálků je vhodný u nově budovaných skladovacích prostorů, nadúrovňový systém provzdušňovacích kanálků je vhodný pro rekonstrukci skladovacích prostorů.
Počet provzdušňovacích ventilátorů u skladovacích prostorů je dán kapacitou skladu. Např. u věžového zásobníku o kapacitě 1000 t jsou k aktivnímu provzdušňování použity dva středotlaké ventilátory, kterými je zajištěno intenzivní provzdušňování uskladněného zrna.

Závěr
Výstavba linek na příjem, ošetřování a skladování potravinářských zrnin vyžaduje značné finanční částky. Proto doporučujeme všem zájemcům o řešení vhodných skladů obrátit se na VÚZT Praha 6 – Ruzyně, který v Předprojektové studii stavby posoudí všechny možné varianty a nalezne optimální, tj. finančně přijatelné řešení.
Na základě požadavků každého investora spolu s dalšími organizacemi zajistíme:
 přípravu zakázky,
 návrh vlastní stavby s analýzou podkladů,
 vypracování kompletního projektu stavby,
 realizaci stavby,
 spolupráci při provádění stavby,
 provozně-ekonomické vyhodnocení každé stávající posklizňové linky s návrhem technického a technologického doporučení,
 vzduchotechnická měření při provzdušňování uskladněného zrna,
 návrh a realizaci linek na výrobu krmných směsí.
Spolupráce při řešení posklizňových linek s VÚZT sleduje jeden cíl: minimální investiční náklady na uskladnění 1 tuny zrna a rychlou návratnost investic.

Výsledky prezentované v tomto článku byly získány při řešení projektu NAZV QD 1201 v roce 2001.

Ing. Pavel Kroupa, CSc.
VÚZT Praha Ruzyně

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *