Olejniny trochu jinak

Sledovat tempo technologického vývoje je stále náročnější i v oblasti tak zdánlivě klidné, jakou je zemědělství. Například počet registrovaných chemických přípravků včetně jejich různých formulací se v současnosti pohybuje okolo 600. Usnadněním přístupu k novým informacím a zejména jejich předložením v co „nejstravitelnější“ formě se proto zabývají všechny špičkové chemické firmy. Semináře či bezplatné firemní poradenské služby jsou běžnou záležitostí.

Nejen přípravky, ale i informace

Firma Agropol Chem, s.r.o. je ze své pozice jednoho z nejvýznamnějších distributorů pesticidů v poněkud jiné situaci. Hlavním objektem jejího zájmu není prodej konkrétního přípravku, ale spíše komplexní nabídka ochrany určité plodiny. Od roku 1999 proto tato společnost zakládá ve spolupráci s koaličními firmami na několika lokalitách v republice poloprovozní pokusy. Na nich se snaží svým odběratelům demonstrovat různá řešení herbicidní i fungicidní ochrany konkrétních plodin.
Jedna z polních akcí, tradičně situovaných do období začátku léta, se konala 14. června na pozemcích akciové společnosti Agropodnik Humburky nedaleko Nového Bydžova.
Agropodnik Humburky patří podle slov jeho ředitele Ing. Petra Semeráda k úspěšným podnikům, které byly schopny ustát i nepříjemné zvraty na trhu zemědělských komodit v posledních letech. S ironií v hlasu dodává: „Máme jisté specifikum, že vždy investujeme do toho, co nejde. Když v letech 1994 až 95 totálně nešlo mléko, zrekonstruovali jsme právě velkým nákladem stáje. Nyní se mohu pochlubit, že nám na litru mléka zůstává doma.koruna zisku.“ Podobná situace se opakovala také s vepřovým masem a s rekonstrukcí velkovýkrmny prasat v roce 1999. V současné době má pro změnu tento podnik v běhu investici do pastevního odchovu krav bez tržní produkce mléka. Humburští doufají, že i v tomto případě půjde o problémy přechodné, přestože situace je, jak inženýr Semerád dodává, tentokrát odlišná. Nejde o problémy mechanismu trhu, ale o paniku spotřebitelů a skutečný pokles prodeje hovězího.
Součástí úvodního semináře bylo i vystoupení ing. Kulhánka ze společnosti Cerea a.s. Hradec Králové. Mimo distribuci přípravků a hnojiv totiž firma Agropol Chem rozšířila od roku 2000 prostřednictvím koaličních podniků své služby také o nabídku osiv, zejména o osivo kukuřice a řepky a nabídka je realizována právě prostřednictvím společností, jako CEREA Hradec Králové, Obila Kutná Hora, nebo Tagrea Tábor. Jak mi vysvětlil ing. František Máchal, všechny zmiňované podniky patří pod skupinu akcionářů Agropol Group a společně s dalšími kroky (např. zálohovými platbami) společnost naplňuje svůj záměr stát se silným a důvěryhodným parterem zemědělců.

Podpora pěstování sóje

Hlavním tématem polního dne byly ovšem olejniny. Tradiční a všude skloňovaná řepka zůstala poněkud v pozadí a popsány byly pouze průběžné výsledky třinácti variant fungicidního ošetření. Vše ostatní se pak již točilo zejména kolem máku a sóji.
Přehlídku porostů sóji zahájil ing. Jiří Holeček představením dvou kanadských odrůd. Obě odrůdy, Corada (2600 UTM*) a letos registrovaná raná odrůda OAC Vision (2375 UTM), jsou v ČR zastupovány firmou Zemědělská agentura s.r.o.. Jak ing. Holeček poznamenal, velice důležitá je právě země původu a skutečnost, že jde o odrůdy speciálně vyšlechtěné pro klimatické podmínky chladnějšího mírného pásma. Dosavadní pokusy s pěstováním klasických, většinou amerických odrůd, totiž zcela pochopitelně selhávaly na požadavku vyšších sum teplot. Jak ing. Holeček dále uvedl, zkušenosti s pěstováním sóji se u nás rychle rozšiřují. Hranice rentabilního výnosu se za současných cen pohybuje okolo 2 t.ha-1 a prozatím dosahované špičkové výkony jsou u nás na úrovni 2,6 t.ha-1.
Vhodné klimatické podmínky ovšem při pěstování sóji nestačí. Důležité je dokonalé zvládnutí agrotechniky. Prvním předpokladem úspěchu je urovnání pozemku před setím. Sója totiž nasazuje lusky poměrně nízko a sklizeň musí být provedena na strniště vysoké kolem 5 cm. Jinak mohou ztráty při sklizni dosahovat až 30 %. Stejně jako ostatní vikvovité rostliny je i sója závislá na dusíku asimilovaném v rhizobiích. Proto mimo ukázky herbicidních kombinací mohli účastníci přehlídek porovnat také vliv použití dvou bakteriálních inokulantů. Konkrétně Rhizobinu české provenience určeného pro sóju a dražšího (a zdálo se, že i účinnějšího) britského přípravku s názvem Highstick.
Pokusy na celkové ploše 10 ha byly věnovány herbicidní ochraně sóji. Při 5 variantách preemergentní a 4 variantách postemergentní aplikace byly v různých dávkách a kombinacích použity herbicidy TROPHY, STOMP, ESCORT, AFALON, COMAND, DUAL, COBRA a BASAGRAN. Orientaci návštěvníkům ve všech plodinách velice usnadnily přehledně zpracované podklady. Poskytly detailní informace o datu a podmínkách aplikace, včetně vyčíslení ceny na hektar pro každou variantu. Malý sortiment přípravků registrovaných speciálně pro sóju zůstává určitým problémem. Přípravků existuje ve světě každopádně dostatek a jejich registrace je pouze otázkou času, neboť v dalších letech lze u nás podle slov ing. Holečka očekávat další rozšíření pěstebních ploch této plodiny. Specialitou sóji je, že velice dobře snáší opakované pěstování na tomtéž pozemku. Uvidíme tedy za rok.

Proti plevelům v máku

Představení porostů máku bylo zahájeno orientační ukázkou rakouských odrůd ozimého máku. Využití podzimní vláhy by mělo těmto odrůdám poskytnout o něco vyšší výnosovou jistotu a nepodstatný by nebyl ani možný dřívější termín sklizně, zvláště pro podniky s vyšší koncentrací ploch máku. Výnosově se tyto odrůdy pohybují zhruba 10 % nad úrovní jarních odrůd.
Při pěstování máku je stěžejním bodem chemické ochrany regulace plevelů. Řešení tohoto problému se firma Agropol Chem pokusila nabídnout v celkem 16 variantách na ploše 27 ha jarního a 2,6 ha ozimého máku. V případě ozimého máku mohli přítomní porovnat tři varianty dvojí postemergentní aplikace. Jednalo se vždy o jedno podzimní (13. 9. 2000) a jedno pozdně jarní (18. 5. 2001) ošetření. Samostatně i v kombinacích byly použity přípravky LENTIPUR, COMMAND a GALANT.
Obejít třináct herbicidních variant máku jarního již vyžadovalo poznámkový blok a skutečně zkušené oko „odborné poroty“. Ochrana rostlin je alchymie i matematika. Představené systémy od dvou do čtyř aplikací s použitím až sedmi typů přípravků v jedné variantě navíc nelze bohužel hodnotit pouze podle aktuálního stavu. Jak mi dodatečně potvrdil hlavní organizátor pokusů ing. František Máchal, o měsíc později by hodnocení dopadlo naprosto jinak. Rozhodovat však bude teprve konečný výsledek.
Také proto chystá firma Agropol Chem s.r.o. během příštích let pokračování pokusů a jejich přehlídek v Humburkách i na dalších 15 místech po celé republice s cílem získat průkazné výsledky, které pomohou zemědělcům při rozhodování. Rád proto tlumočím poděkování firmy Agropol Chem všem spolupracujícím podnikům, zvláště paní inženýrce Aleně Semerádové v Humburkách za spolupráci a vydatnou pomoc při organizaci a ošetřování pokusných ploch.

Letos se zájemci o problematiku chemické ochrany porostů mohou ještě přijet podívat například již 11. září na polní den v ZD Choustník věnovaný fungicidům v bramborách. A po zkušenostech z Humburk lze předpokládat, že jistě ani tentokrát nezůstane při závěrečném posezení pouze u brambor.
Ing. Pavel Bartoš

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *