Odrůdy ozimého ječmene

Do roku 1975 byla plocha pěstování ozimého ječmene v tehdejším Československu zanedbatelná, limitovaná zastaralou skladbou odrůd z poválečného období, vyznačujících se nízkou zimovzdorností a náchylností k poléhání. Významný šlechtitelský pokrok ve šlechtění ozimého ječmene v sedmdesátých letech, a to jak v západní Evropě, tak v bývalé NDR, umožnil využití těchto odrůd i v ČSR. Zejména odrůdy Erfa a Borwina přispěly k rozšíření ploch až na 75 tisíc ha. V roce 1980 bylo v ČR obnoveno šlechtění ozimého ječmene. Prvními úspěšnými domácími odrůdami této nové éry byly Lunet (registrace 1990), Kromoz, Okal (obě 1992). Tyto odrůdy zaujímaly v roce 1992 již 45 % přihlášených množitelských ploch, pěstovány však byly výhradně víceřadé odrůdy.

V následujícím roce 1993 však již byla povolena první dvouřadá zahraniční odrůda Marinka, jejíž registrace byla koncem roku 2000 na žádost udržovatele ukončena. Z grafu vývoje zastoupení dvouřadých odrůd (údaje ÚKZÚZ, Odbor osiv a sadby Praha) je zřejmé, že ač má domácí pěstitel k dispozici dostatečný počet dvouřadých odrůd (asi dvě pětiny celého sortimentu odrůd ozimého ječmene), jejich podíl na množitelských plochách, který signalizuje rozšíření odrůd v praxi, činí maximálně jednu pětinu.
Jistá nedůvěra může být způsobena průměrně menší odolností dvouřadých odrůd vůči vyzimování a průměrně nižším celkovým výnosem zrna. Situace se však mění: výnosová hladina nově registrovaných dvouřadých odrůd překonává výnosem průměrné víceřadé odrůdy a podíl předního zrna je obecně u dvouřadých odrůd vyšší. Můžeme konstatovat, že některé víceřadé odrůdy naopak dosahují úrovně podílu předního zrna dvouřadých odrůd. Mírné odlišnosti těchto dvou sortimentů z pohledu odolnosti proti napadení chorobami jsou komentovány v dalších příspěvcích této přílohy.
V okolních zemích je nízký podíl dvouřadých odrůd netypický a v ČR by se mohl změnit vsouvislosti s registraci první sladovnické dvouřadé odrůdy Tiffany, která je k dispozici právě nyní, v období nedostatku sladovnické suroviny. Z grafu porovnávajícího výnosovou úroveň zkoušených odrůd jarního a ozimého ječmene je patrné, že současný sortiment ozimého ječmene je výnosnější než jarního ječmene, kde však převažují sladovnicky jakostní odrůdy s průměrným výnosem. Význam ozimého ječmene v porovnání s jarním však nelze přeceňovat, neboť například v letech 1991 a 1996 došlo díky průběhu zimy u některých odrůd ozimého ječmene k vyzimování. Nepříznivý pro ozimý ječmen byl i rok 1993, kdy porosty doplatily na suché počasí zkrácením stébla a redukcí počtu odnoží, což znamenalo významné snížení výnosu vůči jarnímu ječmeni. Porovnání obou forem ječmene vychází důsledně z lokalit, na nichž byly založeny pokusy s oběma plodinami, což může jarní ječmen mírně znevýhodnit, neboť jsou zde zejména zastoupeny lokality vhodné pro pěstování ozimého ječmene. Graf je doplněn údajem o průměrném výnosu ozimého ječmene v ČR (údaje podle ČSÚ Praha), který signalizuje, že praxe nevyužívá potenciálu registrovaných odrůd, což je naopak typické pro sousední Rakousko nebo Německo.

Vlastnosti odrůd

Ve Státní odrůdové knize je zapsáno 23 odrůd ozimého ječmene. Nejrozšířenější a nové odrůdy jsou po registraci dále pravidelně ověřovány v široké síti zkušebních lokalit ÚKZÚZ i dalších spolupracujících firem. Výsledky získané z těchto pokusů slouží ke každoroční prezentaci jejich hospodářských významných vlastností v publikaci Přehled odrůd obilnin (ÚKZÚZ Brno).
V následující části přinášíme aktualizovanou podobu těchto údajů, které vycházejí z hodnocení odrůd v letech 1997 – 2000. Vlastnosti jsou uvedeny v následujícím přehledu, s uvedením rozhodujících pozitivních či negativních parametrů odrůd a umožňují tak snadnou orientaci v odrůdové skladbě ozimého ječmene. Vzhledem k mírnému průběhu zim ve sledovaných ročnících není uvedena odolnost odrůd proti vyzimování, neboť nebyl zjištěn dostatek údajů pro korektní vyhodnocení tohoto znaku. Celkově lze konstatovat, že u ozimého ječmene došlo ke zkrácení stébla a zlepšení odolnosti proti poléhání, nejvýznamnějším posunem je však zvýšení produktivity klasu dané především vyšší hmotností tisíce zrn.

Popis odrůd

Víceřadé odrůdy

KROMOZ

Jde o polopozdní, středně vysokou odrůdu. Zrno má středně velké, výtěžnost předního zrna nižší. Odrůda je vhodná především pro teplejší oblasti pěstování ozimého ječmene. Výrazné přednosti ani výrazná pěstitelská rizika nemá.
Udržovatel ZVÚ Kroměříž, s.r.o., registrace 1992.

LURAN PO

Jde o poloranou, středně vysokou odrůdu. Zrno má středně velké až velké, výtěžnost předního zrna střední. Výnosná odrůda vhodná do všech poloh, kde se pěstuje ozimý ječmen. Přednosti: vysoký a stabilní výnos, z víceřadých odrůd nejvyšší podíl předního zrna. Výrazná pěstitelská rizika nemá.
Udržovatel Selgen, a.s., ŠS Lužany u Přeštic, registrace 1998.

LUXOR PO

Jde o polopozdní, středně vysokou odrůdu. Zrno má středně velké až velké, výtěžnost předního zrna nižší. Odrůda je vhodná do všech poloh, kde se pěstuje ozimý ječmen. Předností jsou vysoký a stabilní výnos, odolnost proti vyzimování. Pěstitelským rizikem je menší odolnost až náchylnost k napadení hnědou skvrnitostí.
Udržovatel SELGEN, a.s., ŠS Lužany u Přeštic, registrace 1996.

OKAL PO

Jde o polopozdní, středně vysokou odrůdu. Zrno má středně velké, výtěžnost předního zrna nižší. Odrůda je vhodná do všech poloh, kde se pěstuje ozimý ječmen. Předností je odolnost proti vyzimování. Výrazná pěstitelská rizika nemá.
Udržovatel Selgen, a.s., ŠS Lužany u Přeštic, registrace 1992.

SILKE

Jde o poloranou, středně vysokou odrůdu. Zrno má středně velké, výtěžnost předního zrna je nižší. Je to výnosná odrůda vhodná do všech poloh, kde se pěstuje ozimý ječmen. Předností je odolnost proti poléhání, výrazná pěstitelská rizika nemá.
Udržovatel Saatbau Linz reg. Gen.m.b.H., Linz, A – zástupce v ČR SAATBAU LINZ CESKA REPUBLIKA spol. s r.o., Benátky nad Jizerou, registrace 2000.

Dvouřadé odrůdy

AGRILO

Jde o poloranou, středně vysokou odrůdu. Zrno má velké, výtěžnost předního zrna střední. Odrůda je vhodná do všech poloh, kde se pěstuje ozimý ječmen. Výrazné přednosti ani pěstitelská rizika nemá.
Udržovatel F.von Lochow-Petkus, GmbH, Bergen, D – zástupce v ČR Selekta, a.s., Praha, registrace 1997.

BABYLONE PO

Jde o polopozdní, středně vysokou odrůdu. Zrno má velké, výtěžnost předního zrna je velmi vysoká. Odrůda je vhodná do všech poloh, kde se pěstuje ozimý ječmen. Přednosti jsou vysoký podíl předního zrna a odolnost proti virové mozaice (BYMV-1). Výrazná pěstitelská rizika nemá.
Udržovatel Cebeco Zaden, B.V., Vlijmen, NL – zástupce v ČR CEBECO SEEDS, spol. s r.o., Praha, registrace 1997.

DUET

Jde o polopozdní až pozdní, středně vysokou odrůdu. Zrno má velké, výtěžnost předního zrna střední. Je to výnosná odrůda vhodná do všech poloh, kde se pěstuje ozimý ječmen. Přednosti jsou vysoký výnos a střední odolnost proti napadení padlím travním. Výrazná pěstitelská rizika nemá.
Udržovatel Nickerson Seeds Ltd., Lincoln, GB – zástupce v ČR Selgen, a.s., Praha, registrace: 2000.

JOLANTE

Jde o polopozdní až pozdní, středně vysokou odrůdu. Zrno má velké, výtěžnost předního zrna je velmi vysoká. Odrůda je vhodná do všech poloh, kde se pěstuje ozimý ječmen. Přednosti jsou vysoký podíl předního zrna a odolnost proti poléhání. Výrazná pěstitelská rizika nemá.
Udržovatel Deutsche Saatveredelung Lippstadt-Bremen GmbH, Lippstadt, D – zástupce v ČR Selekta, a.s., Praha, registrace 2000.

MONACO PO

Jde o pozdní, středně vysokou odrůdu. Zrno má středně velké až velké, výtěžnost předního zrna střední. Je vhodná jako doplněk sortimentu pro střední polohy s menším rizikem vymrzání. Předností je střední odolnost proti napadení rzí ječnou a hnědou skvrnitostí. Pěstitelským rizikem je menší odolnost proti vyzimování (citlivost na napadení plísní sněžnou).
Udržovatel SECOBRA Recherches, Maule, F – zástupce v ČR: ZVÚ Kroměříž, s.r.o., registrace 1995.

TIFFANY PO

Jde o sladovnickou, polopozdní až pozdní, středně vysokou odrůdu. Zrno má velké, výtěžnost předního zrna střední až vysoká. Je vhodná pro polohy s menším rizikem vymrzání. Přednosti jsou sladovnická jakost, odolnost proti poléhání, střední odolnost proti napadení rhynchosporiovou skvrnitostí. Výrazná pěstitelská rizika nemá.
Udržovatel Saatzucht J. Breun, GdbR, Herzogenaurach, D – zástupce v ČR: ZVÚ Kroměříž, s.r.o., registrace 1999.

Nové odrůdy

Následující odrůdy nejsou zahrnuty v předchozím textu, protože není k dispozici porovnatelný počet informací o jejich hospodářských vlastnostech. Odrůdy byly registrovány v únoru 2001.

ALISSA

Jde o víceřadou, nesladovnickou, polopozdní až pozdní, středně vysokou odrůdu. Je středně odolná proti poléhání, odolnost proti vyzimování má vyhovující. Výnosy má vysoké, zrno středně velké, výtěžnost předního zrna střední. Je středně odolná proti napadení padlím travním, rzí ječnou, hnědou a rhynchosporiovou skvrnitostí.
Udržovatel Nickerson Pflanzenzucht Gmbh, Edemissen, D – zástupce v ČR Selgen, a.s.,Praha.

ANGELA

Jde o víceřadou, nesladovnickou, poloranou, středně vysokou odrůdu. Je středně odolná proti poléhání, odolnost proti vyzimování má vyhovující. Výnosy má vysoké, zrno středně velké, výtěžnost předního zrna střední. Je středně odolná proti napadení padlím travním, středně odolná až odolná proti napadení rzí ječnou, středně odolná proti napadení hnědou skvrnitostí, středně odolná až odolná proti napadení rhynchosporiovou skvrnitostí.
Udržovatel AGRI OBTENTIONS, Guyancourt Cedex, F – zástupce v ČR Oseva PRO s.r.o., Praha.

CAMERA

Jde o dvouřadou, nesladovnickou, polopozdní až pozdní, středně vysokou až nízkou odrůdu. Je středně odolná až odolná proti poléhání, odolnost proti vyzimování má vyhovující. Výnosy má vysoké, zrno velké, výtěžnost předního zrna je vysoká. Je středně odolná proti napadení padlím travním, rzí ječnou, hnědou a rhynchosporiovou skvrnitostí.
Udržovatel Nickerson Seeds Ltd., Lincoln, GB – zástupce v ČR Selgen, a.s., Praha.

CAROLA P

Jde o víceřadou, nesladovnickou, polopozdní až pozdní, středně vysokou odrůdu. Je středně odolná proti poléhání, odolnost proti vyzimování má vyhovující. Výnosy má vysoké, zrno středně velké, výtěžnost předního zrna střední. Je odolná proti napadení padlím travním, středně odolná až odolná proti napadení rzí ječnou, středně odolná proti napadení hnědou a rhynchosporiovou skvrnitostí.
Udržovatel NORDSAAT Saatzuchtgesellschaft mbH, Bohnshausen, D – zástupce v ČR SAATEN – UNION CZ s.r.o., Brno.

NELLY P

Jde o víceřadou, nesladovnickou, polopozdní, středně vysokou odrůdu. Je středně odolná proti poléhání, odolnost proti vyzimování má vyhovující. Výnosy má vysoké, zrno středně velké až velké, výtěžnost předního zrna střední. Je středně odolná proti napadení padlím travním, rzí ječnou, hnědou a rhynchosporiovou skvrnitostí.
Udržovatel W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co., Leopoldshöhe, D – zástupce v ČR SAATEN – UNION CZ s.r.o., Brno.

VILNA PO

Jde o dvouřadou, nesladovnickou, polopozdní, středně vysokou odrůdu. Je středně odolná proti poléhání, odolnost proti vyzimování má vyhovující. Výnosy má vysoké, zrno velké, výtěžnost předního zrna střední. Je středně odolná proti napadení padlím travním, rzí ječnou, hnědou a rhynchosporiovou skvrnitostí.
Udržovatel Cebeco Zaden B.V., Vlijmen, NL – zástupce v ČR CEBECO SEEDS, s.r.o., Praha.

Poznámka:
PO – práva k odrůdě chráněna podle zákona č. 408/2000 Sb.
P – podána žádost o udělení práv k ochraně podle zákona č. 408/2000 Sb.

Ing. Daniel Jurečka,
Ústřední kontrolní a zkušební
ústav zemědělský, Brno

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *