Odrůdové zkušebnictví ÚKZÚZ – trvalý zdroj informací

Odrůdová skladba všech plodin se v posledních letech natolik změnila a rozšířila (viz. graf), že bez soustavné informace o konkrétních vlastnostech jednotlivých odrůd nelze jak v prvovýrobě, tak i ve zpracovatelském průmyslu vybrat odrůdy optimální pro vlastní zemědělský podnik, respektive účel technologického zpracování. Ve většině evropských států jsou proto odrůdy významných plodin zapsané do národních katalogů dále zkoušeny za účelem doporučení vhodnosti pro dané pěstitelské podmínky a účel využití. Na základě úředních zkoušek pro registraci jsou zhotoveny většinou pouze jejich popisy.

Způsob dalšího ověřování registrovaných odrůd je specifickou záležitostí jednotlivých zemí a má i různé formy organizace. Ve Francii je tento proces v režii profesních svazů pěstitelů a zpracovatelů, v Německu je zajišťován přímou účastí státu prostřednictvím zemských nebo regionálních zemědělských ústavů a agrárních komor jednotlivých zemí, jinde pak v kombinaci soukromého a státního zájmu. Tyto informace pak mají komplexní charakter, zahrnující nejen popis významných vlastností, ale i konkrétní doporučení o vhodnosti odrůdy pro určité podmínky (rajonizace) včetně agrotechniky.
V České republice byly dříve tyto informace výsledkem spolupráce ÚKZÚZ, výzkumných ústavů, šlechtitelských stanic i univerzit a jako takové byly široce prezentovány. ÚKZÚZ je však nyní správním úřadem a i když rozsah jeho zkoušek a znalostí odrůd se nezměnil, zákonné podmínky mu dovolují nadále podávat souhrnné informace o vlastnostech odrůd, nikoliv však konkrétní doporučení o vhodnosti odrůdy tak, jak jsme se o nich zmínili v souvislosti s ověřováním registrovaných odrůd v zahraničí.
Odrůda je pro šlechtitele, množitele, pěstitele i zpracovatele zdrojem ekonomického zisku a ÚKZÚZ je správním úřadem, který na základě legislativy svými rozhodnutími zajišťuje práva těchto subjektů a umožňuje komerční využívání odrůd. Odrůdové informace ústavu jsou proto dvojího druhu, jednak technické (legislativně-právní) a jednak hospodářského charakteru (popisy vlastností). Struktura těchto informací je uvedena v tabulce.
Technické informace jsou nyní okamžitě k dispozici na webových stránkách ústavu (www.zeus.cz). Nejdůležitějším zdrojem je databáze odrůd, uvádějící data vztahující se k odrůdám a Zpravodaj odrůdového zkušebnictví v elektronické podobě, který přináší veškeré administrativní údaje o odrůdách ve správním řízení i o změnách u odrůd dříve registrovaných či právně chráněných.
Informace o hospodářských vlastnostech nově registrovaných odrůd jsou průběžně zveřejňovány ve Věstníku MZe, na Internetu a v odborných časopisech příslušného plodinového zaměření. Pro nejdůležitější polní plodiny jsou k dispozici podrobné informace, a to nejen na základě zkoušek pro registraci, ale širšího následného víceletého ověřování v pokusech ÚKZÚZ, šlechtitelských firem, výzkumných ústavů i univerzit. Na základě tohoto systému jsou k dispozici podstatně širší znalosti odrůdových vlastností a reakcí, které ústav každoročně zveřejňuje v podobě publikací ”Přehled odrůd”. Systém zkoušek, řízených ÚKZÚZ, je natolik komplexní (maloparcelní pokusy, provokační testy, různé intenzity pěstování, technologické analýzy), že umožňuje přehlednou formou prezentovat vlastnosti odrůd, a tak pěstitelům dává ucelenou informaci nutnou pro optimální volbu.
Nyní bychom se rádi zmínili o často zaměňovaných pojmech odrůdová vlastnost a vlastnost konkrétního porostu či partie odrůdy. Odrůdová vlastnost je zjištěna v rámci víceletých zkoušek a je stanovena především na základě odrůdových rozdílů. V praxi dobře známé a osvědčené demonstrační pokusy firem slouží především k přímému seznámení s danými odrůdami a svým charakterem nemohou plně vystihnout odrůdové rozdíly v rámci celého sortimentu. Tyto vlastnosti se obvykle projeví jen v některých oblastech nebo dokonce jen v některých ročnících právě na bázi dlouhodobých pokusů, které v ČR zatím výhradně zajišťuje pouze ÚKZÚZ.
Blíží se termín našeho vstupu do Evropské unie a podle platných regulí EU budou na našem trhu k dispozici všechny odrůdy registrované v zemích společenství zapsané do společného evropského katalogu odrůd. Je však ověřenou zkušeností, že u hospodářsky významných druhů polních plodin většina těchto odrůd, na rozdíl třeba od zelenin, není vhodná pro specifické agroekologické podmínky jednotlivých zemí. Proto domácí registrace a následné zkoušky mají nezastupitelnou úlohu při volbě odrůdové skladby těchto plodin. V České republice bude nutné doplnit systém zkoušek o nestátní pracoviště a zvýšit v tomto směru podíl zájmových svazů a zpracovatelů, kteří jsou příjemci komplexních odrůdových informací, jež přímo ovlivňují jejich prosperitu, neboť ÚKZÚZ nemůže z omezených státních prostředků systematicky ověřovat provozní vhodnost a agrotechnické aspekty všech odrůd.

Ing. Pavel Pařízek, Ing. Daniel Jurečka,
Ústřední kontrolní a zkušební
ústav zemědělský, Brno

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *