Ochraně rostlin pomáhá příkladný osevní postup

Jen v málokterém zemědělském podniku se mohou chlubit osevním postupem jako ve společnost Montamilk, s. r. o., Kamenné Zboží. Tato firma se specializuje na chov skotu a tak jsou na zdejších polích v oblasti Nymburska hojně zastoupeny krmné plodiny. Díky tomu zdejší agronom nemusí řešit tolik problémů v ochraně rostlin jako jeho kolegové na farmách, kteří se zaměřili jen na pěstování omezeného sortimentu tržních plodin. Přesto ani on není bez starostí se škodlivými činiteli. O zkušenosti, jak se mu je daří řešit, se s námi podělil při naší nedávné návštěvě na jeho středisku.

Společnost Montamilk vznikla v roce 1994 a jak již název napovídá, zaměřila se na produkci mléka. Jak prozradil zakladatel firmy a dnes již její jediný majitel a jednatel Pavel Bičák, od druhého původního podnikatelského záměru – pěstovat cibuli, zde kvůli změnám v odbytových možnostech záhy upustili. Dnes jeho společnost obhospodařující 1420 hektarů půdy (1400 ha půdy orné) chová v uzavřeném obratu stáda 370 krav a zaměstnává celkem 45 lidí.

Zdravá firma
Ačkoliv se tržby rostlinné výroby asi 12 mil. Kč zdaleka nerovnají tržbám živočišné výroby, které jsou asi 23 mil. Kč, je úroveň rostlinné výroby podle Pavla Bičáka pro úspěch firmy také zásadní. Jak tvrdí, kdyby se do tržeb započítala také produkce krmných plodin, byly by rostlinná a živočišná výroba srovnatelné, což dokladuje i zhruba stejný počet pracovníku v rostlinné a živočišné výrobě.
Přestože musí Montamilk splácet majetek oprávněným osobám, od kterých jej převzal, a tudíž má značný úvěr u banky, je podle slov jednatele zdravou firmou. A tak jí také hodnotí i banky. Vždyť se jí i přes splácení dluhu daří investovat. Jen v loňském roce to bylo asi 5 mil. Kč investovaných do moderní zemědělské techniky.

Sucho ani vymrznutí výnosy neovlivnily
Osevní postup v Montamilku je poměrně jednoduchý, tvoří jej krmné plodiny, obilniny a olejniny. Díky vysokému zastoupení krmných plodin, se velká část obilnin seje po dobré předplodině. Chov skotu navíc zásobuje pole dostatkem hnoje.
Agronom Radek Šágr osevní postup upřesňuje: „Pěstujeme asi 320 hektarů ozimé pšenice, 380 ha jarního ječmene, 90 ha řepky ozimé, 90 ha slunečnice, 330 hektarů kukuřice a další převážně krmné plodiny.“ Loňské výnosy 3 t/ha řepky, 4,8 t/ha jarního ječmene, 4,6 t/ha ozimé pšenice, 2,2 t/ha slunečnice či 6,4 t/ha zrna kukuřice se i přes pro ozimy problematickou sucho ve vegetaci nijak zásadně nelišili od zdejšího průměru. Jak k tomu Radek Šágr vysvětluje, podnik hospodaří v podmínkách písčitých půd, navíc v oblasti, kde je sucho každoročně a tak už s ním i při agrotechnice částečně počítají. Vymrznutí podle něj zabránila volba odrůdy. Velkou část výměry ozimé pšenice tvoří totiž stále odrůda Hana. I u této starší odrůdy dosahují výnos vyšší než 6 t/ha.

Ochrana rostlin má svá specifika
I přes dobrý osevní postup a agrotechnické zásahy také v Montalmiku musí řešit řadu problémů s výskytem škodlivých činitelů použitím chemických přípravků. Dominantní postavení v ochraně rostlin zaujímají v tomto podniku přípravky firmy Syngenta.. Není proto divu, že o zdejší ochraně rostlin jsme hovořili, jak s agronomem, tak s místím zástupcem zmíněné firmy Ing. Bronislavem Koubkem.

Kukuřice bez plevelů
Jedním ze nejdůležitějších ochranářských opatření je v Kamenném Zboží regulace plevelů v kukuřici. Zaplevelení je zde poměrně veliké, navíc velkým množstvím plevelných druhů, včetně pcháče a na nově převzatých polích také pýrem. Příčinou zaplevelení je i aplikace hnoje, se kterým se na pole vrací semena plevelů. Agronom při regulaci plevelů spoléhá výhradně na posteemergentní aplikace. Chce znát před zásahem konkrétní zaplevelení. Dalším důvodem je výskyt pýru. V loňském roce na velké částí výměry kukuřice použil herbicid Callisto. Pochvaloval si především možnost aplikace v relativně vyšších vývojových stádiích plevelů. Letos bude sít kukuřici na pozemky zaplevelené pýrem a tak plánuje ošetřovat kombinací přípravků Milagro a Gesaprim. Jak doplnil Ing. Koubek, herbicid Milagro je specialistou právě na pýr.
Poškození kukuřice zavíječem je dalším problémem, který je nutné řešit pesticidní ochranou. Doposud proto tomu škůdci v Kamenném Zboží neošetřovali, ale škody v loňském v roce jsou jednoznačným argumentem pro investici do insekticidu. Agronom plánuje použít inovovaný insekticid Karate Zeon.

Ječmen ve sladovnické kvalitě
Nejvýznamnější tržní plodinu je pro firmu Montamilk jarní ječmen a jak Radek Šágr prozrazuje, také nejvíce rentabilní. Dosahují zde jak vysokých výnosů, tak dobré sladovnické kvality. Proto plánují jeho výměru letos rozšířit na 380 hektarů. Pěstují zde jedinou odrůdu – Jersey, která vyhovuje nymburské sladovně. Ochranu proti plevelům budou letos řešit herbicidem Lintur. Pro ochranu před chorobami opět zvolí Archer Top. Aplikovat jej budou na začátku metání, tak aby ochránili ječmene hlavně před hnědými skvrnitostmi. Jarní ječmen je příkladem plodiny, u které se projevuje vliv dobré předplodiny.

Řepka výnosná i v Polabí
Ačkoliv se často hovoří o tom, že řepka do nížin nepatří, výnosy Montamilku toto tvrzení vyvracejí. I podle hodnocení Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin patří zdejší výnosy k nejlepším ve středočeském kraji. A jaká opatření se za těmito výnosy skrývají? Je to použití mořeného osiva, regulátor růstu na podzim, herbicidní ošetření přípravkem Fusilade Forte ve dvou dávkách s odstupem asi měsíc, nejdříve na výdrol, později na pýr. Během vegetace dále podle výskytu škůdců tři až čtyři ošetření insekticidy atd. Opatřením, se kterým začali teprve loni, je ošetření fungicidem v době květu. Zvoleno bylo Alto Combi. Podle agronoma, právě toto opatření znamenalo zvýšení výnosu asi o 0,7 – 0,9 t/ha a překonání hranice 3 t/ha.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *