Ochrana rostlin na šesti hektarech

Pokusné pole v Kněževsi u Prahy, stejně jako okolní pozemky na této lokalitě, která spadá do katastru zemědělského podniku Agrivep, a. s., Velké Přílepy, postihlo letos v dubnu a květnu výrazné sucho a zasáhlo především jarní plodiny. Přesto byly koncem června, kdy se tam konal polní den společnosti BASF, porosty v dobrém stavu a účastníci mohli vidět rozdíly mezi jednotlivými variantami ošetření přípravky na ochranu rostlin.

„Tento polní den je v pořadí devátý,“ řekl úvodem Ing. Lubor Slezák, který má pokusné parcelky v Kněževsi u Prahy na starosti. „Na šesti hektarech našich demonstračních pokusů prezentujeme zásahy v ozimé řepce, ozimé pšenici, kukuřici, jarním ječmeni a máku. Mívali jsme tady také hrách jako zlepšující předplodinu. Letos jej ale nahradil právě mák, protože v něm chceme předvést účinnost dvou našich fungicidů (přípravků Discus a Caramba) registrovaných do této plodiny,“ dodal.

Kukuřice bez plevelů
Každý pěstitel kukuřice ví, že včasné odstranění plevelů je pro zdárný vývoj porostů velmi důležité. Přestože možností, jak zasáhnout herbicidy, je více, není mnohdy rozhodnutí pro tu nejvhodnější snadné.
„Vidíte, že tady kukuřice zaplevelena není,“ ukazuje náš průvodce pokusy Ing. Jan Truneček, regionální zástupce BASF pro severní Čechy, a doplňuje: „V zásadě jsme použili tři varianty ošetření. Preemergentně kombinaci herbicidů Outlook a Click, postemergentně, koncem května ve fázi kukuřice BBCH 15 – 16, přípravek Arrat se smáčedlem Break Thru a Duo-systém, který v Kněževsi předvádíme již třetím rokem.“
Principem Duo-systému je aplikace graminicidu Focus Ultra se smáčedlem na Focus-tolerantní hybridy kukuřice. Herbicid Focus Ultra likviduje jednoděložné plevele, a tudíž i kukuřici. U hybridu DK 312 ale výzkumníci objevili, že část rostlin tomuto herbicidu odolala. Ty se potom staly základem pro další šlechtění. Nešlo tedy o genetickou modifikaci. „Velkou výhodou Focus-tolerantních hybridů kukuřice je, že se ošetření proti plevelům nemusí řídit vývojovou fází kukuřice, ale stavem jednoděložných plevelů,“ zdůrazňuje Ing. Truneček.

Virózy způsobují značné škody
Ozimé pšenici byly na prezentačním poli věnovány dva hony – na jednom byl předplodinou hrách, na druhém ozimá řepka. „Přejděme nyní zásah herbicidy, protože bez nich nelze ozimou pšenici pěstovat, a všimněme si reakce odrůd na ošetření regulátorem růstu proti poléhání,“ říká Ing. Truneček. „Použili jsme Cycocel 750 SL, ale paušálně na celé ploše ozimé pšenice, a to dvakrát. Ve fázi BBCH 28 – 31 v dávce 1 l/ha a ve fázi BBCH 29 – 32 v dávce 0,5 l/ha. V praxi by tomu tak být nemělo. Dávku regulátoru je třeba volit podle předplodiny a odrůdy,“ upozorňuje a ukazuje, že na honu po hrachu vyšší odrůdy po přívalovém dešti polehly.
Nejdůležitější částí výkladu u ozimé pšenice bylo upozornění na nebezpečí virových zakrslostí. V posledních letech se začínají objevovat ve větší míře v mnohých oblastech republiky a způsobují značné škody. Jak Ing. Truneček uvedl, vhodnou ochranou je hubení jejich přenašečů – mšic a křísků. V Kněževsi ošetřili porosty ozimé pšenice na podzim, v polovině října, přípravkem Perfekthion v dávce 0,6 l/ha a v polovině března aplikovali Vaztak 10 SC (0,15 l/ha). Ošetření těmito insekticidy opakovali koncem května. To už nešlo o hubení přenašečů viróz, ale kohoutků a kyjatek.

V řepce aktuální plevele a hlízenka
I když sklizeň ozimé řepky teprve začíná, do zakládání nových porostů není daleko. „Za vhodný herbicid pro preemergentní nebo časně postemergentní ošetření ozimé řepky proti plevelům považuji Butisan Star. Jeho výhodou je, že rostliny řepky neretarduje a nemá tedy vliv na snížení výnosu,“ konstatuje Ing. Truneček. „Je ovšem třeba nenechat plevele přerůst, ale zasáhnout, pokud jsou ještě ve fázi děložních lístků. Proti výdrolu obilnin se hodí Focus Ultra,“ dodává.
Koncentrace ozimé řepky je zvláště v některých zemědělských podnicích, kde se na její pěstování specializují, značná. Řepka tak přichází na stejný pozemek třeba pouze v odstupu tří let. Velké problémy potom způsobují škůdci a původci houbových chorob, zvláště hlízenka obecná. „Proti hlízence nabízíme kromě klasického fungicidu Caramba nový přípravek Pictor 400 SC, který je velmi účinný,“ upozorňuje Ing. Truneček.

Pro ošetření obilnin, olejnin, révy vinné i ovoce
Společnost BASF dlouhodobě investuje do vývoje nových produktů při respektování ekonomických, environmentálních a sociálních aspektů. Její vývojová základna je velmi rozsáhlá, a tak se každoročně dostává na trh s přípravky na ochranu rostlin nějaká novinka. V naší republice budou pěstitelům v příštím roce k dispozici hned čtyři nové produkty.
Přípravek Swing Top, určený do obilnin, určitě překoná spektrem své účinnosti současné fungicidy, dokonce osvědčené Tango Super. Potlačuje totiž braničnatky a rzi i fuzária v klasu. Do řepky a slunečnice bude registrován Pictor 400 SC. Vyznačuje se excelentní účinností proti fómové hnilobě a hlízence obecné v řepce a houbovým chorobám slunečnice.
Pěstitelé révy vinné jistě uvítají kombinovaný fungicid s lokálně-systemickým působením Cabrio Top. Má vynikající účinnost na padlí révové a plíseň révovou. A do čtvreřice Tercel, který v jádrovinách potlačuje padlí jabloňové i strupovitost.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *