Ochrana porostů cukrovky proti plevelům a škůdcům

Cukrovka v roce 2001 byla plodinou s vysokým výnosem, ale celkově nízkou cukernatostí, nicméně se zajímavými tržbami pro pěstitele. Před námi je však již nový vegetační rok a s ním i nové rozhodování, jak cukrovku pěstovat efektivně a jaké přípravky do cukrovky použít.

Spolehlivé a cenově zajímavé odplevelení

Při hubení dvouděložných plevelů existuje řada systémů použití herbicidů, které dokáží hubit dvouděložné plevele, ale liší se cenou. V praxi vycházejí tank-mix kombinace dělených dávek Lontrelu 300 s přípravky „Betanal systému“ (prodávaných od různých firem) jako jedny z nejúčinnějších, ale také cenově nejzajímavějších možností. Právě Lontrel 300 zabezpečuje vynikající účinek na heřmánkovité plevele, pcháč oset, výdrol slunečnice a vhodně doplňuje přípravky typu Betanal účinností na rdesna, pohanku svlačcovitou a tetluchu kozí pysk.
Zvláštní pozornost vyžaduje zaplevelení pohankou svlačcovitou a rdesny. Při výskytu těchto plevelů na pozemku, kde je pěstována cukrovka, je nutné pozměnit zaběhnutou praxi hubení dvouděložných plevelů. Zásadním úspěchem při hubení rdesen je správné načasování prvního postřiku (v době, kdy jsou rdesna ve stadiu základu pravých listů, i když se nám zdá, že zde není ještě dostatečné množství merlíků, protože rdesna vzcházejí dříve). Doposud bylo zvykem řídit se při časování aplikací hlavně vývojem merlíků pro první aplikaci a laskavci pro druhý nebo třetí postřik. Když ale agronom čeká na vzejití merlíků, obvykle dojde k opoždění první aplikace a rdesna, která už mají pravé listy, jsou pouze „popálena“ a rostliny po pěti až sedmi dnech regenerují a pokračují v růstu. I když bude druhá a třetí následná aplikace herbicidů provedena při ideální velikosti plevelů, vyhubí jen rdesna, která byla před postřikem v „ideální“ růstové fázi, ale „popálené“ rostliny z první aplikace opět obnoví růst. Výsledkem této situace je, že před třetím postřikem jsou v porostu rdesna, která sice živoří, ale mají už nezřídka tři až čtyři listy. A takové rostliny je už těžké normálními dávkami přípravků zlikvidovat. Nasazení jiných herbicidů než Lontrelu 300 tyto problémy neodstraní, navíc některé z nich pohanku svlačcovitou hubit neumí.
Pokud dojde vlivem nepříznivého počasí k opoždění aplikace, je nutné ihned v další aplikaci k Lontrelu v dělených dávkách přidávat přípravky na bázi ethofumesatu. Tento tank-mix pak dokáže rdesna, která jsou prvním postřikem nedostatečně vyhubena a jsou v růstové fázi dvou až tří pravých listů, z porostu vyčistit.
Když však chceme hubit rdesna, která jsou už ve stadiu tří až čtyř listů, je nutné použít tank-mix všech látek, které vykazují účinek na rdesna, a to clopyralid, ethofumesat a triflusulfuron-methyl dohromady, což už je velmi nákladné.
Příklady použití dělených dávek Lontrelu 300 na rdesnovité a další dvouděložné plevele:
1. aplikace – přípravky typu Betanal, například Betanal Progress OF (1,0 l.ha-1) + Lontrel 300 (0,15 l.ha-1);
2. aplikace – přípravky typu Betanal, například Betanal Progress OF (1,0 – 1,5 l.ha-1) + Lontrel 300 (0,2 l.ha-1);
3. aplikace – přípravky typu Betanal, například Betanal Progress OF (1,0 – 2,5 l.ha-1) + Lontrel 300 (0,2 – 0,3 l.ha-1).
Systém dělených dávek Lontrelu 300 zajistí komplexní odplevelení cukrovky od heřmánků, rdesen, pohanky svlačcovité, mrkvovitých plevelů (tetlucha, bolehlav), výdrolu slunečnice a dalších jednoletých plevelů, včetně pcháče osetu.
Dalším plevelem, jehož výskyt na orné půdě nadále vzrůstá, je pcháč oset. Škodlivost pcháče stoupá ve všech plodinách. Je-li pozemek s cukrovkou silně zaplevelen pcháčem a nevyskytují se na něm heřmánkovité, rdesnovité nebo mrkvovité plevele, popřípadě výdrol slunečnice, je vhodné aplikovat Lontrel 300 dvakrát za sebou v dávce 0,3 l.ha-1. V praxi je většinou první aplikace prováděna v tank-mix směsi společně s postřiky proti dvouděložným plevelům a druhá aplikace je pak provedena buď samostatně, nebo s Gallantem Super proti trávovitým plevelům, nebo je možné ji spojit s postřikem Nurelle D proti mšicím. Vždy je však nutné aplikovat Lontrel 300 podruhé do doby zapojení porostu cukrovky. Dvě aplikace Lontrelu 300 v dávce dvakrát 0,3 l.ha-1 vedou ke spolehlivé kontrole pcháče, který je z pozemku odstraněn dlouhodobě, tzn. i pro následné plodiny.
Nejlepším řešením likvidace pcháče osetu jsou však dělené dávky Lontrelu 300 společně s přípravky „Betanal systému“, pokud se na pozemku vykytují také ostatní dvouděložné plevele, které hubí Lontrel 300. Metoda dělených dávek Lontrelu 300 doplněná aplikací dávky 0,3 l.ha-1 před zapojením řádků, vede ke spolehlivé likvidaci tohoto plevele
Cukrovka je technickou plodinou, ve které je možné je velmi účinně hubit nejen jednoleté plevele, jako jsou ježatka kuří noha, oves hluchý nebo béry, ale také vytrvalé trávy, zejména pýr plazivý. Gallant Super je přípravek, který si díky svým přednostem získal pozici nejpoužívanějšího graminicidu v cukrovce. Zemědělská veřejnost oceňuje jeho vysokou biologickou účinnost a spolehlivost při nejnižších nákladech na jeden hektar.
Gallant Super je vysoce selektivní vůči cukrovce a jeho aplikace je možná bez zřetele na růstovou fázi cukrovky, včetně stadia děložních listů. Gallant Super se používá na hubení pýru plazivého v rozmezí aplikačních dávek 1,0 – 1,25 l.ha-1 buď v sólo aplikaci, nebo v dělených dávkách dvakrát 0,6 l.ha-1 s odstupem mezi aplikacemi 10 – 21 dní.
Ošetření se provádí v době, kdy pýr začíná konkurovat cukrovce. aplikace je nejoptimálnější, když má pýr tři až čtyři listy nebo výšku 10 – 15 cm. Jednorázová pýrohubná dávka se nedoporučuje v tank-mixu s přípravky na hubení dvouděložných plevelů z důvodu zvýšení fytotoxicity výsledné směsi. Nejlepší výsledky jsou při objemu postřikové jíchy 300 – 400 l.ha-1.
Použití dělených dávek je výhodné zejména na honech, kde se současně vyskytují pýr plazivý a ježatka kuří noha nebo oves hluchý. První aplikační dávka přípravku zastavuje růst, a tím i konkurenci pýru, druhá pak likviduje další jednotlivé vlny jednoletých trav.
Aplikace Gallantu Super poskytuje spolehlivou herbicidní účinnost na pýr plazivý s dlouhotrvajícím účinkem. Pomalý rozklad a odbourávání účinné látky Gallantu Super v rostlinách pýru umožní jeho rozvedení i do nejvzdálenějších částí podzemních oddenků a tím jejich dokonalé vyhubení. Proto dává Gallant Super nejvyšší podíl úspěšných aplikací při hubení pýru plazivého. Biologická účinnost přípravku je nejvyšší ze současného sortimentu registrovaných graminicidů nejen při použití v optimálním termínu aplikace, ale hlavně také při opožděních termínech aplikace na přerůstající pýr plazivý.
Pro hubení jednoletých trav – ježatky kuří nohy a ovsa hluchého – je doporučována aplikace graminicidů v růstové fázi.od dvou až tří listů do konce odnožování. Gallant Super se proti ovsu hluchému aplikuje v dávkách 0,4 – 0,5 l.ha-1, podle růstové fáze. V době odnožování ovsa je nutné použít dávku 0,5 l.ha-1. Ježatka kuří noha je odolnější, a proto je doporučované rozpětí 0,5 – 0,75 l.ha-1.
Gallant Super v dávkách proti jednoletým trávovitým plevelům je možné kombinovat s přípravky „Betanal systému“ proti dvouděložných plevelům. Dávky Gallantu Super 0,5 – 0,6 l.ha-1 výrazně retardují a potlačují pýr plazivý při jeho slabém výskytu na pozemku.

Pozor na škůdce!

Ochrana cukrovky se v posledních letech soustřeďuje hlavně na ochranu porostů proti plevelům a často je zanedbávána insekticidní ochrana proti škůdcům. Rychlý nárůst asimilační plochy listového aparátu řepy je z hlediska budoucího výnosu a cukernatosti u cukrovky nejdůležitějším faktorem. Zkušenosti z praxe posledních tří let ukazují, že není možné spoléhat jen na kvalitní mořidla.
V raných stadiích vývoje rostlin cukrovky je důležité hubit všechny škůdce, kteří zpomalují rychlý nárůst asimilačního aparátu. Na počátku vegetace jsou porosty napadány dřepčíky, různými listopasy, květilkou a makadlovkou. Znovu se objevuje nebezpečí virových chorob přenášených mšicemi.
V posledních třech letech se objevovalo žloutnutí porostů cukrovky ve druhé polovině vegetace, přestože tyto porosty neměly příznaky klasické virové žloutenky. Takové porosty byly napadeny virem mírného žloutnutí řepy (BMYV) přenášeným mšicí broskvoňovou. Díky tomu, že se přestala v České republice pěstovat řepa semenačka, skončila obava pěstitelů cukrovky z virových chorob, protože zde nebyl zdroj infekčního inokula pro klasickou virovou žloutenku.
Problémem je, že infekčním zdrojem viru mírného žloutnutí řepy nejsou v současné době porosty semenaček řepy, ale brukvovité plevele. Byla testována promořenost populací mšice broskvoňové tímto virem a bylo zjištěno, že na sledovaných lokalitách existuje vyšší vironosnost (6,3 – 7,3 %). Státní rostlinolékařská správa v Opavě uvádí, že zvýšená zamořenost populace virem mírného žloutnutí řepy může být pro pěstitele cukrovky v lokalitách pravidelného výskytu žloutenek určitým varováním. V případě příznivých podmínek pro přezimování vajíček je nutné počítat u této mšice v roce 2002 s výraznou primární migrací, která v případě střetu s rostlinami v raných vývojových fázích může způsobit rychlé šíření virů přenosných mšicemi. Rovněž prognóza výskytu mšice makové podle množství vykladených zimních vajíček signalizuje pro rok 2002 její střední až silný výskyt.
Z praktického hlediska se vlivem nepříznivým podmínkám posledních tří jar pro růst rostliny cukrovky opožďují ve vývoji a dochází k opožděnému zapojování porostů. Tím se prodlužuje kritická doba, kdy jsou rostliny řepy citlivé na napadení virovými chorobami. S prodloužením doby mezi setím až zapojením řádků se zvyšuje také doba, po kterou nejsou chráněné ani porosty, jejichž osivo bylo namořeno dlouhodobě působícími insekticidy. I sebedéle působící insekticidní mořidlo jednou odezní a zanechá rostliny řepy v tom nejcitlivějším stadiu bez ochrany proti škůdcům.
Řešením je ochrana porostů cukrovky insekticidy. Přípravek Nurelle D v dávce 0,6 l.ha-1 vyřeší nejen ochranu proti mšicím, ale také proti ostatním škůdcům listového aparátu. Aplikace v období druhého, ale častěji třetího ošetření proti plevelům je většinou termínově shodná s dobou hlavního přeletu mšic do porostů cukrovky. Cukrovka je pro mšice atraktivní po dobu čtyř až šesti týdnů. Potom nastává období vytvoření „přirozené rezistence“ cukrovky a mšice cukrovku opouštějí. Proto je určitou chybou čekat s ošetřením až na vytvoření kolonií bezkřídlých mšic, protože v té době již mšice způsobily 30 – 50 % z celkových škod a došlo k přenosu virových chorob do porostu.
Právě Nurelle D je vzhledem k širokému spektru hubených škůdců a délce reziduálního působení ideální pro ochranu asimilačního aparátu cukrovky. Může být aplikován se všemi běžně používanými herbicidy. Působí jako dotykový, požerový a dýchací jed. Jeho účinek není na rozdíl od pyretroidů limitován vyššími teplotami a kombinace dvou typů účinných látek snižuje i možnost vzniku rezistence u škůdců s krátkodobým vývojovým cyklem. Správně načasované ošetření porostů cukrovky nejen zabezpečí jejich ochranu, ale pozitivně se projeví i nárůstem výnosu a cukernatosti.

Ing. Petr Filip,
Dow AgroSciences

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *