Ochrana podle podmínek

Málokterý zemědělec si doopravdy může vybírat půdní a klimatické podmínky, ve kterých bude hospodařit. Společnosti Montamilk se daří přizpůsobit celou technologii výroby a v sušší oblasti na písčitých půdách vypěstovat kvalitní potravinářskou pšenici i ječmen ve sladovnické kvalitě.

Živočišná výroba nemůže být v současné době konkurenceschopná bez kvalitní rostlinné produkce. Toho si jsou vědomi zaměstnanci společnosti Montamilk, s. r. o. Přestože větší část tržeb má zemědělský podnik se sídlem v Kamenném Zboží u Nymburka z výroby mléka a odchovu jatečných býků, pěstuje na svých pozemcích také plodiny, se kterými přímo obchoduje.

Vše začíná u předplodiny

Montamilk momentálně hospodaří na 1422 hektarech. Přibližně na třetině pozemků (450 až 480 ha) rostou krmné plodiny pro 380 krav holštýnského plemene, 250 býků a odpovídající počat zvířat v dalších kategoriích. Více než 300 hektarů kukuřice na siláž a zbývající plocha vojtěšky, určená k senážování, poskytuje podniku základ krmné dávky pro všechna zvířata. Skot naopak produkuje cenné hnojivo, chlévský hnůj.
„Bez kvalitních krmiv by nemohly mít naše dojnice užitkovost kolem 7800 litrů,“ vysvětloval Pavel Bičák, ředitel společnosti Montamilk, a dodal, že již dávno neplatí, aby zvířata dostala do krmení to, co se rostlinné výrobě nehodí. Produkce dobrých surovin pro senáž a siláž je jedním z úkolů vedoucího rostlinné výroby Radka Šágra. Podle něj je klíčová ochrana rostlin. Připustil, že tento soubor agrotechnických opatření lze řešit několika způsoby, on zvolil spolupráci s Bronislavem Koubkem, obchodním zástupcem společnosti Syngenta Czech, s. r. o., a používá spektrum přípravků, které tato firma nabízí.
Jak uvedl Radek Šágr, je třeba udržet porost kukuřice prostý plevelných rostlin. Semena plevelů, které sklidí zemědělec s kukuřicí se dostanou do siláže, projdou trávicím traktem skotu a v hnoji se zpátky vrací na pole, upozornil agronom společnosti. Proto volí ošetření postemergentním herbicidem Calisto 480 SC. Především na pozemcích, kde je větší nebezpečí výskytu pýru kombinuje tento přípravek s herbicidem Milagro. Přípravek Touchdown Quatro s totálním herbicidním účinkem využívá společnost Montamilk k likvidaci porostů vojtěšky.
„Naše pole leží v oblasti s velkým tlakem zavíječe kukuřičného,“upozornil Radek Šágr, proto sledují i vlastní výskyt tohoto nebezpečného škůdce a plošně ošetřují přípravkem Karate Zeon 5 CS. Vedoucí rostlinné výroby předpokládal, že termín letošního ošetření bude o několik dní posunutý jak pozdním setím kukuřice, tak pomalým nárůstem sumy teplot, kterou zavíječ pro svůj nálet na rostliny potřebuje.

Cesta ke kvalitnímu zrnu

Ochranu porostů následných plodin – nejčastěji pšenice ozimé nebo ječmene jarního – ovlivňuje v Kamenném Zboží kukuřice, která je zdrojem fuzárií. Přítomnost této choroby negativně ovlivňuje také konečnou kvalitu sklizeného zrna, a tak již na začátku pěstování používají namořené osivo. U pšenice to je Celest Extra 050 FS a ječmen jarní chrání Maxim Star 025 FS. Růstu plevelných druhů v obou plodinách brání selektivní herbicid Lintur 70 WG. Podle Pavla Bičáka společnost Montamilk nevyužívá ty nejintenzivnější technologie při produkci rostlin. „Vycházíme z podmínek, které v naší oblasti máme a nechceme zbytečně riskovat ztrátu,“ upřesnil Radek Šágr. Přesto si nedovolí opomenout ochranu obilnin proti houbovým chorobám napadající listy a klasy.
Agronom společnosti Montamilk provádí jedno ošetření dvousložkovým fungicidem Archer Top 400 EC v porostech ječmene. Na rostlinu se tak dostává účinná látka fenpropidin (ze skupiny morfolinů), která okamžitě zastavuje růst padlí travního. Druhou účinnou látkou tohoto přípravku je propiconazole (ze skupiny azolů). Ten chrání ječmen před rozvojem hnědé skvrnitosti a rhynchosporiové skvrnitosti. Výhodou tohoto přípravku je jednodušší určení termínu aplikace, doplnil Bronislav Koubek. „Zemědělec může počkat s ošetřením až na praporcový list nebo na počátek metání,“ dodal. Podle Radka Šágra patří do porostů pšenice ozimé fungicid Artea, který aplikují na počátku metání rostlin. Oba zmiňované fungicidy doplňuje při aplikaci také dávka přípravku Karate Zeon proti kohoutkům.
„Pravidelně se nám daří sklízet jarní ječmen ve sladovnické kvalitě,“ pochlubil se ředitel společnosti Montamilk a dodal, že v posledních letech prodávají i potravinářskou pšenici. Zdůraznil, že nižší srážky a vysoký podíl písčitých půd jsou určitým limitujícím faktorem pro použitou technologii a je třeba se přizpůsobit jak možnostem prostředí, tak požadavkům trhu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *