Nepoléhavý víceřadý ozimý ječmen

Zákon stanoví jako jednu z podmínek registrace odrůdy zjištění, že odrůda představuje souhrnem svých vlastností v porovnání s jinými registrovanými odrůdami alespoň v některé pěstitelsky významné části České republiky zřejmý přínos buď pro pěstování, nebo pro využití. Ve sklizňovém roce 2001 úspěšně ukončily tříleté zkoušky dvě odrůdy víceřadého ozimého ječmene od společnosti Saaten-Union CZ s.r.o. Všem požadavkům plně vyhověly a do Státní odrůdové knihy byly v březnu 2001 zapsány odrůdy Carola a Nelly.

Vyburcovat potenciál pozemku

V posledních letech se u ozimého ječmene stále více vyskytovaly problémy s používáním vysoce výnosných odrůd bez schopnosti vydržet na poli bez polehnutí až do sklizně. S příchodem nové generace nepoléhavých odrůd ozimého ječmene je třeba poopravit v současnosti používanou technologii pěstování, a to na základě genetických podmíněných, hospodářsky důležitých vlastností těchto odrůd a agrotechnických zkušeností z jejich pěstování na rychle se rozšiřujících množitelských plochách v ČR a v zahraničí. Předpokladem vysoké výnosové úrovně je přiměřená úroveň hnojení dusíkem, která má zároveň vyburcovat výnosový potenciál pozemku. Podle víceletých výsledků v rámci EU je průkazné, že v registračních pokusech byl průměrný 6% výnosový nárůst proti standardům zvýšen o dalších 5 % speciálně v oblastech, kde je nebezpečí vyšší poléhavosti.
Zlepšené odolnosti vůči poléhání u odrůd Carola a Nelly nebylo dosaženo kratším stéblem jako u dvouřadých odrůd ozimého ječmene, nýbrž zjevně silnějším spodním internodiem. Krátkostébelné odrůdy tak, jak byly vyvinuty například u pšenice, mají u ozimého ječmene horší vyhlídky na úspěch. Především má toto zkrácení za následek zmenšení kořenového systému a následnou nestabilitu výnosu při horších klimaticko-půdních podmínkách. Za druhé mají krátkostébelné odrůdy ječmene omezenou možnost poskytnout dostatek asimilátů v době nalévání zrna z rezerv uložených ve stéblech a listech.
Samozřejmě, že šlechtitel nemůže zaručit stoprocentní odolnost vůči poléhání. Při intenzivní výrobě je k zajištění odolnosti proti poléhání potřeba použít přiměřené množství růstových regulátorů jako stabilizátorů stébla i u stabilních odrůd ječmene Výnosově silné odrůdy Carola, Nelly a Reni při testování v praxi obstály.

650 klasů na 1 m2 je optimum

Vysoká hustota porostu je u nové generace nepoléhavého ječmene dána geneticky a má zásadní vliv na výnosovou úroveň. Vedení porostu je těmto vlastnostem třeba přizpůsobit. 650 klasů na 1 m2 u odrůd Carola a Nelly je optimální. Hustota porostu přes 700 klasů na 1 m2 je většinou na úkor výnosu, neboť se vytváří příliš mnoho postraních klasů, které produkují nižší počet zrn s nižší hmotností tisíce zrn a zvyšují riziko polehnutí.
Kromě hustoty setí a termínu setí má nejvyšší vliv na počet klasů na 1 m2 hnojení dusíkem. Za optimální lze pokládat výsevek tři až čtyři milióny klíčivých zrn podle výrobního typu, termínu setí a předplodiny. Základní dávka dusíku aplikovaná před setím na podzim by neměla přesahovat jednu třetinu celkové dávky dusíku. Regenerační dávka dusíku na jaře by měla udržet v průměru dvě vysoce produktivní stébla na rostlinu a dát k dispozici dostatek dusíku pro založení klasů až do stadia EC 31 (fáze prvního uzlu). K tomu postačí při normální hustotě porostu a silném vývoji rostliny podle typu půdy dávka 40 – 60 kg N.ha-1.
Důležité je poskytnout 50 – 70 kg N.ha-1 v době začátku sloupkování do stadia EC 31 (fáze prvního kolénka) také proto, abychom v případě přísušku předcházeli výnosovému poklesu. Takto je zajištěn dostatek živin již od začátku sloupkování pro prodlužovací růst, později nalévání zrna a vysokou hmotnost tisíce zrn.
Hnojení ve fázi sloupkování se u víceřadého ječmene skutečně osvědčilo ve víceletých pokusech. Díky výtečné odolnosti vůči poléhání jsou právě odrůdy Carola a Nelly pro takto upravený režim hnojení dusíkem vhodné.
Celkovou dávku dusíku je vždy nutné hodnotit individuálně po zohlednění všech aspektů, jako jsou výrobní typ, Nmin, předplodina a stav porostu po přezimování. V neposlední řadě musí být také zohledněna hospodárnost využití jednotlivých druhů hnojiv.

Kontrola porostů a volba správného fungicidu

Ječmen zaostává svým významem za pšenicí. Současné tržní ceny nevytvářejí dostatečné obchodní rozpětí pro nadstandardní ošetření porostů. Právě proto se nabízí odrůdová rezistence nové generace víceřadého ozimého ječmene jako nejlevnější řešení pro zvýšení rentability.
Odrůda Carola vyniká nejvyšší odolností proti padlí (8,2) a neklade tedy žádné vysoké nároky na použití fungicidu. I u odolnosti proti ostatním chorobám je Carola přínosem pro současný sortiment. Přesto je vhodné, od stadia EC 32 především v obilnářských osevních postupech, zaměřit pozornost na rhynchosporiovou skvrnitost, stéblolam a hnědou skvrnitost. V případě nebezpečí epidemického výskytu pak provést aplikaci širokospektrálního fungicidu s dostatečným záběrem v kombinaci s růstovým regulátorem (například aplikací 0,5 l přípravku Juwel proti rhynchosporiu nebo hnědé skvrnitosti). Při aplikaci fungicidů, zvláště v kombinací s morforegulátory, je nutné důsledně respektovat metodiky ochrany rostlin.

K čemu je regulátor růstu u nepoléhavého ječmene

Odrůdy Carola a Nelly vykazují ve spodním internodiu při průřezu silné stéblo. Silné stéblo a zdravé listy jsou ideální předpoklady pro výhodnou hospodárnou kombinaci růstového regulátoru a fungicidu.
V maloparcelkových pokusech se po ošetření ve stadiu EC 37 – 39 růstovým regulátorem společně s přípravkem na bázi strobilurinu potvrdilo u obou odrůd snížení lámavosti stébla o 85 %. Nebezpečí, že by docházelo při sklizni k ulamování stébla a klasu, tak jak tomu doposud bývalo v některých kritických letech, je tímto ošetřením prakticky vyloučeno.

Poléhání způsobuje nárůst nákladů na sklizeň

Sklizeň se zvláště u obilnin podílí na celkových mechanizačních nákladech velice významně. Diskuse ohledně technologické vhodnosti pro sklizeň se zejména v případě ozimého ječmene týkají právě stability stébla. Renomované poradenské firmy sledovaly souvislosti mezi výkonem, fixními náklady a stupněm polehnutí porostu. Výkon sklízecí mlátičky se může u zcela polehlého porostu snížit na pouhých 5 t.h-1. V praxi to znamená, že jestliže například pozemek o výměře 40 ha je při dobrých podmínkách možné sklidit za jeden den, u polehlého porostu se může sklizeň téže plochy s velkými ztrátami protáhnout až na jeden týden. Očekávaný zisk tak může být při silném a úplném polehnutí spotřebován na náklady spojené se sklizní. Sklizeň stabilnějších porostů je proto předpokladem efektivnosti výroby ozimého ječmene.
Pozitiva při sklizni jsou ale ještě větší. Nepoléhavé odrůdy osychají po rose a dešti rychleji. Proto může být ráno započato se sklizní porostů – rozdílně podle pozemku, porostu a počasí – přibližně o jednu hodinu dříve. Na závěr jedna zvláštní výhoda, která často není na první pohled zřejmá. Slunce vyzařuje koncem června a začátkem července největší množství tepla. Doba nasazení drahého sklízeče se prodlužuje, vytížení stoupá a náklady úměrně klesají.

Ing. Marian Špunar

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *