13.03.2019 | 02:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Některá spojení jednoduše fungují lépe

Avoxa je výkonná, nezávislá a spolehlivá partnerka pro řešení jednoděložných a některých dvouděložných plevelů, která přináší špičkovou antirezistentní strategii a také flexibilitu v použití.

Avoxa je prvním herbicidem, který obsahuje kombinaci účinných látek ze skupiny inhibitorů ACCázy (HRAC: A) a inhibitorů ALS (HRAC: B), čímž je zajištěna excelentní kontrola jednoděložných plevelů a současně podpořena antirezistentní strategie. Obě účinné látky zastoupené v herbicidu Avoxa zajišťují vysokou účinnost proti jednoděložným plevelům.

Tab. 1 – Profil produktu

Účinné látky 33,3 g/l pinoxaden
8,3 g/l pyroxsulam
8,3 g/l cloquintocet-mexyl (safener)
Formulace emulgovatelný koncentrát
Příjem účinné látky listový příjem, systémové působení
Plodiny pšenice ozimá, žito ozimé, tritikale ozimé
Aplikace postemergentně, od BBCH 10 do BBCH 32
Dávkování max. 1,8 l/ha, proti jednoděložným a ročním dvouděložným plevelům
HRAC A + B

Účinné látky pinoxaden a pyroxsulam jsou aplikovány postřikem na listovou plochu. Příjem účinných látek probíhá výhradně přes list a poté jsou systematicky distribuovány v rostlině cílového plevelu. Převládá akropetální pohyb, ale v omezeném rozsahu se účinné látky šíří také bazipetálně.

Avoxa – dva různé mechanismy účinku

Účinná látka pinoxaden je jediným zástupcem účinných látek ze skupiny fenylpyrazolinů.
Pinoxaden inhibuje enzym acetyl-CoA-karboxylázu a negativně ovlivňuje základní metabolické procesy, jako jsou syntéza mastných kyselin, syntéza lipidů, růst membrán, růst buněk a buněčné dělení. Pinoxaden působí pouze na enzym ACCáza jednoděložných plevelů, neovlivňuje růst a vývoj dvouděložných plevelů. Podle klasifikace HRAC pinoxaden řadíme do skupiny A.

Účinná látka pyroxsulam patří do skupiny triazolopyrimidinů a zasahuje do syntézy aceto-laktátsyntázy, která je klíčovým enzymem pro tvorbu aminokyselin valinu, leucinu a isoleucinu. Aminokyseliny zaujímají centrální pozici v metabolismu rostoucích rostlinných pletiv a jsou úzce spojeny s mnoha dalšími metabolickými procesy. U jednoděložných a dvouděložných plevelů pyroxsulam inhibuje syntézu aminokyselin. Podle klasifikace HRAC pyroxsulam patří do skupiny B.

Kombinace dvou účinných látek pinoxaden a pyroxsulam v herbicidu Avoxa zajišťuje účinnost proti širokému spektru trávovitých plevelů. Závažné jednoděložné plevele obilnin jsou díky herbicidu Avoxa regulovány bezpečně a efektivně.

Avoxa = aktivní antirezistentní strategie

Avoxa splňuje základní principy antirezistentní strategie: Vývoj rezistence vůči herbicidním účinným látkám může být díky kombinaci působení rozdílných mechanismů účinku (v tomto případě HRAC A+ HRAC B) oddálen. Kombinace dvou účinných látek je bezpečnější než střídání jednotlivých účinných látek při jejich solo použití.

Účinnost na psárku polní a sveřepy je závislá na aplikované dávce herbicidu Avoxa (1,8 l/ha a 1,35 l/ha). Výsledky na lipnici roční dostupné ze dvou pokusných let (aplikace byla provedena v dávce 1,8 l/ha). Na základě praktických zkušeností z polních pokusů při srovnání účinnosti na pyroxsulam (0,22 kg/ha + 1 l/ha smáčedlo) je předpokládána úspěšná regulace lipnice obecné. Účinek na lipnici roční je značně rozdílný a silně závislý na růstové fázi plevele při aplikaci.

Chundelka metlice, oves hluchý a jílek vytrvalý jsou spolehlivě regulovány už v dávce herbicidu Avoxa 1,35 l/ha. Účinnost proti jílku vytrvalému se může částečně lišit v závislosti na intenzitě zaplevelení a růstové fázi plevele při aplikaci.

Vliv teploty při aplikaci na účinnost

Vliv teploty byl ověřován zejména ve vztahu k účinnosti na psárku polní a chundelku metlici. V grafu jsou výsledky pro psárku polní. Účinnost herbicidu Avoxa byla velmi stabilní a nezávislá na teplotě. V rozmezí od 5 °C do >25 °C byla prokázána průměrná účinnost na psárku polní 95 % a průměrná účinnost na chundelku metlici 98 %.

Vliv růstové fáze plevelů na účinnost

Na základě výsledků z polních pokusů bylo zjištěno, že účinnost herbicidu Avoxa na chundelku metlici není ovlivněna její růstovou fází při aplikaci (n = 31), průměrná účinnost dosáhla 99 %.
Účinnost proti psárce polní je závislá na její růstové fázi v době aplikace (n = 38), při velikosti >10 cm dochází k poklesu účinnosti.

Tab. 2 – Vliv růstové fáze na účinnost

Plevelný druh Průměrná účinnost (%)
Chundelka metlice (31) 99,2
Psárka polní (38) 90,4

Pro zajištění spolehlivé účinnosti na potlačení psárky polní je nutná včasná aplikace herbicidu Avoxa (do BBCH psárky 25).

Při testování účinnosti na chundelku metlici v maloparcelkových polních pokusech byly rozdíly v účinnosti použitých herbicidů výrazné. Účinnost herbicidu Avoxa byla o 7–60 % vyšší ve srovnáním s konkurenčními produktem.

Spektrum účinnosti proti dvouděložným plevelům

Účinná látka pyroxsulam disponuje účinností proti dvouděložným jednoletým plevelům. Při použití maximální aplikační dávky herbicidu Avoxa přesahuje účinnost na pomněnku rolní (Myosotis arvensis), kokošku pastuší tobolku (Capsella bursa-pastoris), penízek rolní (Thlaspi arvense), ptačinec žabinec (Stellaria media) a výdrol řepky (Brassica napus) 90 %. U plevelných druhů svízel přítula (Galium aparine), violky (Viola spp.), rozrazily (Veronica spp.), heřmánky (Matricaria spp.) a hluchavky (Lamium spp.) je průměrná účinnost 80–90 %. Proto společnost Syngenta doporučuje pro 100% účinnost aplikovat Avoxu s tank-mix partnerem proti jednoletým dvouděložným plevelům.

Tab. 3 – Účinnost Avoxy s doporučenými tank-mix partnery

Doporučené tank-mix kombinace Chundelka metlice Oves hluchý Heřmánek nevonný Hluchavka nachová Chrpa modrá Kokoška pastuší tobolka Mák vlčí Merlík bílý Penízek rolní Pomněnka rolní Ptačinec žabinec Pohanka svlačcovitá Rozrazil břečťanolistý Rozrazil perský Svízel přítula Violka rolní Zemědým lékařský výdrol řepky
Avoxa® solo 1,35 ••• ••• •• •• ••• •• ••• ••• ••• •• •• •• •• •• ••
Avoxa®   1,35 l/ha
+ Mustang Forte®1 1,0 l/ha
••• ••• ••• •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• ••• ••• ••• •• •••
Avoxa® 1,35 l/ha
+ Fragma Delta®2 0,1 kg/ha
••• ••• ••• ••• •• ••• ••• •• ••• ••• ••• ••• •• ••• ••• ••• •••
Avoxa®   1,35 l/ha
+ Zypar®1 1,0 l/ha
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• •• ••• •• ••• •••
Avoxa®   1,35 l/ha
+ Biplay®3 SX 0,04 kg/ha + Starane Forte®1 0,33 l/ha
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• •••
Avoxa® 1,35 l/ha
+ Biathlon®4 4D 0,05 kg/ha + Dash®4 0,5 l/ha
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• •• ••• ••• •••
Avoxa® 1,35 l/ha + Sekator®5 OD 0,15 l/ha ••• ••• ••• •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• •• ••• ••• •• ••• •••

 

Poznámka: v případě nepřítomnosti rezistentní populace chundelky metlice na pozemku a současně její růstové fáze nižší než BBCH 29 (konec odnožování) je možné aplikovat herbicid Avoxa v dávce 1,1 l/ha

Účinnost: ••• velmi dobrá účinnost, •• dobrá účinnost, • slabá účinnost, – bez účinnosti

® - registrační ochranná známka společnosti Syngenta Crop Protection AG

®1 - registrační ochranná známka společnosti Dow AgroSciences s. r. o.

®2 - registrační ochranná známka společnosti Nufarm GmbH and Co KG

®3 - registrační ochranná známka společnosti FMC Agro Česká republika spol. s r. o.

®4 - registrační ochranná známka společnosti BASF SE

®5 - registrační ochranná známka společnosti Bayer AG

Selektivita herbicidu Avoxa v ozimých obilninách

Selektivita herbicidu Avoxa v obilninách byla hodnocena v rámci registračních pokusů pro ozimou pšenici (186 pokusů), ozimé žito (25 pokusů) a ozimé tritikale (27 pokusů). Srovnání bylo provedeno na regionální standardy ze skupiny účinných látek HRAC A a HRAC B. Testování bylo provedeno ve více než 200 polních pokusech a prokázalo vysokou míru bezpečnosti herbicidu Avoxa k plodině. Nebyly zjištěny žádné projevy fytotoxicity.

Tab. 4 – Avoxa je bezpečná pro následné plodiny

Zpracování půdy Minimalizace Orba
Jaro – po předčasném zrušení porostu není možné jarní obilniny

kukuřice

cukrová řepa

brambory

Zpracování půdy libovolné
Podzim v roce aplikace – po sklizni všechny plodiny bez omezení všechny plodiny bez omezení
Jaro rok po aplikaci všechny plodiny bez omezení všechny plodiny bez omezení

Shrnutí na závěr

Avoxa obsahuje jedinečnou kombinaci. – dvě účinné látky s různým mechanismem účinku zajišťující excelentní účinnost na trávovité plevele, které přináší špičkovou antirezistentní strategii.

Zaručuje vysokou efektivitu v regulaci širokého spektra plevelů, zejména se uplatní při regulaci sveřepů, psárky, chundelky metlice včetně jejich rezistentních populací.

Je výborně a bezpečně mísitelná s herbicidy.

Účinnost není ovlivněna klimatickými podmínkami při aplikaci (výborná účinnost i za chladu, rychlá odolnost vůči dešti, špičková i při nízké relativní vlhkosti vzduchu).

Dávkování je flexibilní v závislosti na plevelném spektru.

Její použití je bezpečné v pěstebním sytému (bez omezení pro následné plodiny).*

Syngenta Czech s. r. o.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down