Nehodnotné a degradované travné porasty

Opodstatnenosť v otázkach riešenia problematík obnovy nehodnotných, nekvalitných trávnych porastov je dôležitá a aktuálna jednak pre súčasné potreby z hľadiska krmovinárskeho, avšak i z dôvodov ich ďalších čiastkových, produkčných i mimoprodukčných významov.

Hlavné dôvody pre rozhodnutia v prístupe obnovy nehodnotných trávnych porastov vychádzajú i zo skutočností, že ak i po priamych zásahoch zúrodnenia porastov – najmä prísevy, aplikácie hnojív či zmeny využívania sa týmito očakávaný efekt nedostavil alebo bol nevýrazný.

Je vhodné uviesť, že rozorávka v rámci krmovinového osevného postupu sa týka v prípadoch dočasných trávnych porastov zaberajúcich časť plochy z celého osevného postupu, a kde orná pôda tvorí zostatok s pestovanými hlavne jednoročnými krmovinami. V rámci krmovinového osevného postupu je práve rozoranie pôvodnej mačiny a založenie nového porastu jedným za efektívnych spôsobov.*

 

Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD.,

prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.,

SPU v Nitre

 

Více si můžete přečíst ve farmáři č. 4/2017.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *