30.04.2019 | 08:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nechte vyniknout krásu vašich obilnin

Trávovité plevele nabývají z hlediska škodlivosti na významu. Díky svým konkurenčním vlivům způsobují v obilninách závažné škody. Navíc nadále dochází k nárůstu ploch rezistentních populací trávovitých plevelů (především u chundelky metlice) a v důsledku tohoto faktu pak také k omezení možností jejich regulace.

Z hlediska ozimých obilnin je stále nejškodlivějším plevelným druhem chundelka metlice, která dnes zapleveluje téměř 80 % ploch. Chundelka metlice způsobuje významné škody především v období od metání obilnin do konce vegetace. Díky silnému konkurenčnímu působení brání tvorbě a ukládání asimilátů do zrna, zrno není schopné se dostatečně vyvinout, obilniny v konkurenčních podmínkách nemohou plně využít svůj potenciál.

V jařinách škodí především oves hluchý, který se v důsledku mírných zim stal také v mnoha oblastech plevelem ozimých obilnin. V případě ovsa hluchého je důležitá především ochrana množitelských porostů. Škodlivost trávovitých plevelů je výrazná, v případě silného zaplevelení mohou ztráty na výnosu dosáhnout až 80 procent.

V posledních letech se také rozšiřují další ozimé trávovité plevele, jejichž škodlivost není zanedbatelná, především psárka polní a lipnice roční.

Ideálním řešením pro odplevelení ploch obilnin v jarním období je použití graminicidu Axial Plus. Axial Plus není třeba představovat, jedná se o účinné a oblíbené řešení, které agronomové velmi dobře znají, vždyť na trhu je produkt už více než deset let. Axial Plus je řešení, které je spolehlivé i u silně zaplevelených pozemků a na lokalitách s výskytem rezistentních populací chundelky metlice. Vše a mnohem víc bude ještě zmíněno v tomto článku, nyní se ale pojďme podívat trošku do historie vývoje účinné látky a oblíbeného graminicidu Axial Plus.

Náhled do historie vývoje graminicidu Axial Plus

Výzkum vedoucí k objevení účinné látky pinoxaden byl v laboratořích společnost Syngenta zahájen v roce 1990, k objevení samotné účinné látky došlo v roce 1997. V roce 2007 byl v České republice registrován Axial, který byl doporučován do TM se smáčedlem Adigor. V roce 2010 pak byla registrována vylepšená formulace herbicidu Axial Plus s již zabudovaným smáčedlem olejového typu, které zajišťuje, co nejširší pokrytí listů plevelů po aplikaci, současně napomáhá rychlejšímu průniku účinné látky pinoxaden do pletiv trávovitých plevelů a zvyšuje tak efektivitu působení účinné látky.

Přednosti účinné látky pinoxaden

Axial Plus obsahuje účinnou látku pinoxaden. Ta patří do skupiny fenylpyrazolinů, účinkujících jako inhibitor acetlykoenzymu-A-karboxylázy (ACC), který je nezbytný pro tvorbu buněčné stěny. Účinná látka pinoxaden se odlišuje od ostatních herbicidních látek příslušné skupiny duální inhibicí: účinné látky skupiny inhibitorů ACC (aryloxy-fenoxy propionáty a cyklohexandiony) jsou schopny inhibovat ACC pouze v chloroplastech – pinoxaden jako jediný je však schopen inhibovat ACC v chloroplastech i v cytoplasmě buněk rostlin, vyniká schopností označovanou jako DUOZYM. Vzhledem k mechanismu účinku je pinoxaden významným i zhlediska antirezistentních strategií, velmi dobře reguluje populace trávovitých plevelů, u kterých byla již prokázána rezistence k ALS inhibitorům a inhibitorů fotosystému II (PSII). Pinoxaden je vysoce selektivní a šetrný k obilninám, přidaný safener cloquintocet-methyl napomáhá obilninám urychlit metabolismus pinoxadenu, a tím zajistit vysokou bezpečnost. Účinná látka je přijímána výhradně přes listy, má mimořádně příznivý enviromentální profil, díky němuž lze produkt aplikovat i na pozemky s omezením nebo zákazem aplikace herbicidů s reziduálním působením.

Možnosti použití Axialu Plus

Axial Plus je registrován V ČR pro aplikaci v ozimé pšenici a jarním ječmeni.

V pšenici ozimé se provádí postemergentní ošetření porostu v růstové fázi od BBCH 21 (počátek odnožování) do BBCH 31 (fáze 1. kolénka). Dávkování Axialu Plus volíme především podle plevelného druhu vyskytujícího se na ošetřovaném pozemku. Dávku 0,6 l/ha používáme při regulaci ovsa hluchého, dávku 0,9 l/ha aplikujeme zpravidla na pozemcích s výskytem chundelky metlice, při aplikaci v pozdějších růstových fázích a při výskytu jejích rezistentních populací.

V ječmeni jarním aplikujeme v období od růstové fáze BBCH 21 (počátek odnožování) do BBCH 31 (fáze 1. kolénka) v dávce 0,6 l/ha. Ideální termín pro regulaci ovsa hluchého je v jeho růstové fázi od BBCH 12 (2. list rozvinutý) do BBCH 31 (fáze 1. kolénka).

Účinek na plevelné trávy není závislý na růstové fázi obilniny. Při aplikaci Axialu Plus je možné využít široké aplikační okno i z hlediska optimálních podmínek pro aplikaci – Axial Plus je možné aplikovat v rozsahu teplot od 1 do 25 °C, vysoká efektivita účinnosti i bezpečnost k plodině jsou samozřejmostí.

Při jarní aplikaci herbicidů proti dvouděložným plevelům na bázi sulfonylmočovin nebo růstových herbicidů je třeba dodržet tzv. sekvenční ošetření. Sekvenční ošetření – tedy odstup mezi aplikací Axialu Plus a herbicidů s obsahem výše uvedených účinných látek zajišťuje vynikající účinnost proti trávovitým plevelům a snižuje u nich riziko vzniku rezistence. Odstup mezi aplikací Axialu Plus a herbicidů s ú. l. na bázi sulfonylmočovin nebo růstových herbicidů musí být alespoň 7 dnů v případě, že jako první byl aplikován Axial Plus, nebo 14–21 dnů v případě, že jako první byly aplikovány výše uvedené herbicidy proti dvouděložným plevelům.

Axial Plus si hravě dokáže poradit i s dalšími plevelnými druhy. V Německu je Axial Plus registrován v ozimých obilninách také proti psárce polní, jílkům a lipnicím s významnou vedlejší účinností na prosovité, bojínky nebo ježatku kuří nohu, a to v aplikační dávce až 1,2 l/ha v termínu aplikace v růstové fázi obilnin BBCH 13-39.

Axial Plus – skvělá volba v boji s rezistencí

Společnost Syngenta se od roku 2004 aktivně zapojuje do monitoringu rezistentních populací chundelky metlice nejen v České republice, ale na území celé Evropy. Monitoring rezistence je prováděn každoročně ve spolupráci s  Českou zemědělskou univerzitou v Praze a od roku 2015 také ve spolupráci s Univerzitou aplikovaných věd (University of Applied Sciences) v Bingenu v Německu. Každoročně jsou na území ČR v období června odebírány vzorky semen chundelky metlice a jsou podrobeny pečlivému testování na odborných pracovištích.

V roce 2017 bylo prováděno testování vzorků na Univerzitě aplikovaných věd v Bingenu. Celkem bylo z Evropy shromážděno 114 populací chundelky metlice, u nichž bylo provedeno testování citlivosti k herbicidům obsahujícím účinné látky z různých herbicidních skupin: pinoxaden, mesosulfuron + iodosulfuron, chlorotoluron, pyroxsulam + florasulam a flufenacet.

Ze 114 vzorků bylo analýze podrobeno 106 vzorků, osm vzorků bylo v důsledku omezené klíčivosti z testování vyřazeno. Z ČR bylo analyzováno deset vzorků. Semena chundelky metlice byla vyseta do nádob 8 x 8 cm a po vzejití byla v BBCH 11–12 provedena postemergentní aplikace výše uvedenými herbicidy/herbicidními účinnými látkami v registrovaných (1N) a pětinásobně navýšených (5N) dávkách. V případě účinné látky flufenacet byla provedena preemergentní aplikace v BBCH 00–07. a V tabulce 1 jsou uvedeny výsledky testování – počet rezistentních populací pro jednotlivé účinné látky v Evropě/ČR a procento rezistentních populací v Evropě/ČR na celou testovanou řadu v roce 2017.

Na základě výsledků testování byla v případě herbicidních účinných látek ze skupiny inhibitorů PSII (účinná látka chlorotoluron) prokázána u 14 vzorků z celkových 114 rezistence, rezistence nebyla zjištěna u žádné populace odebrané v České republice. V případě inhibitorů ALS byla situace nejhorší ze všech testovaných skupin herbicidních účinných látek: u sulfonylmočovin byla prokázána rezistence chundelky metlice u 27,8 % vzorků z Evropy a u 60 % vzorků populací z ČR. V případě triazolových pyrimidinů se jednalo o 14,6 % vzorků z Evropy a 10 % vzorků z ČR. Cross rezistence byla potvrzena u 71 % populací rezistentních vůči ALS inhibitorům.

Z tabulky 1 je patrné, že Axial Plus vykazoval nejlepších výsledků jak v případě souhrnného hodnocení za Evropu, tak i při hodnocení vzorků odebraných pouze na území České republiky. V Evropě bylo v případě účinné látky pinoxaden prokázáno nejvíce citlivých populací, míra citlivých populací byla na nejvyšší úrovni ve srovnání s ostatními herbicidními účinnými látkami aplikovanými postemergentě. Při vyhodnocení výsledků pro vzorky odebrané pouze z ČR nebyla u sledovaných populací prokázána rezistence vůči pinoxadenu a chlorotoluronu.

Výsledky testování rezistence v roce 2017 potvrzují dlouhodobý trend vývoje rezistence a řadí Axial Plus mezi nejlepší volbu mezi herbicidy z hlediska možnosti regulace rezistentních populací chundelky metlice v jarním období.

Tab. 1 – Míra rezistence populací chundelky metlice k rozdílným herbicidům (Evropa/ČR, výsledky pro rok 2017)

Herbicidní skupina – inhibitory
ACC ALS PS II ALS VLCFA
Herbicidní skupina phenylpyrazoliny sulfonylmočoviny substitouvané močoviny triazolové pyrimidiny oxyacetamidy
Účinná látka pinoxaden mesosulfuron + iodosulfuron chlortoluron pyroxsulam + florasulam flufenacet
Počet populací s prokázanou rezistencí 9/0 40/4 14/0 21/1 0/0
Procento citlivých populací 93,8/100 72,2/40 90,3/100 85,4/90 100/100

Výsledky pokusů prováděných v roce 2018

V roce 2018 byly také založeny pokusy na lokalitách se silným zaplevelením a potvrzeným výskytem rezistentní populace chundelky metlice vůči sulfonylmočovinám. Výsledky dvou pokusů potvrzují vynikající účinnost Axialu Plus na potlačení chundelky metlice ať už v podmínkách silného zaplevelení nebo v případě rezistentní populace.*

Ing. Václava Spáčilová, Ph.D.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down