Mykotoxiny zhoršují kvalitu

Spotřebitelé věnují kvalitě potravin stále větší pozornost. Kromě široké řady sledovaných parametrů je pro kvalitu určující i obsah mykotoxinů. K této problematice se mimo jiné hovořilo na konferenci Aktuální poznatky v oblasti jakosti zemědělské a potravinářské produkce v listopadu v Brně.

„Mykotoxiny jsou skupinou naturálních toxinů kontaminujících zemědělské a potravinové suroviny rostlinného a živočišného původu. Jsou to sekundární metabolické produkty celé řady houbových rodů a druhů, které vznikají v průběhu fytopatologického procesu,“ uvedl ve svém referátu RNDr. Jan Nedělník, CSc., z pořádajícího Výzkumného ústavu pícninářského v Troubsku. Tyto látky jsou fytotoxické a zootoxické a jsou rezistentní vůči fyzikální a chemické inaktivaci. Nebezpečné jsou mykotoxiny proto, že mohou způsobovat řadu onemocnění a mykotoxikóz u člověka. Jak dále odborník vysvětlil, k nejčastěji sledovaným mykotoxinům patří sloučeniny produkované rody Aspergillus, Penicillium, Alternaria a Fusairum. V současné době je odborníky popsáno asi 290 mykotoxinů.
Limity obsahu mykotoxinů
O tom, že problematika mykotoxinů se dnes dotýká každého výrobce i spotřebitele potravin, svědčí přijatá česká a evropská legislativa, ve které jsou stanoveny limity obsahu mykotoxinů. Jak dr. Nedělník účastníky konference informoval, limity platné v České republice vyplývají ze Zákona 298/1997 Sb. a z Vyhlášky 294/1997 Sb. Podle těchto předpisů nesmí například množství aflatoxinu B1 překročit 0,02 mg/kg potravin, množství deoxynovalenolu (DON) 1 mg/kg mouky či 2 mg/kg obilí či množství ochratoxinu A 0,01 mg/kg potravin.
Kontaminace produktů
Ke kontaminaci produktů rostlinné výroby může dojít jak v průběhu vegetace, tak při jejich skladování. Mykotoxiny vznikají při fytopatogenním procesu. Dochází k němu, pokud je náchylný hostitel, kompatibilní toxinogernní kmen a vhodné podmínky prostředí.
Zjišťování rozsahu kontaminace zemědělských produktů se na celém světe věnuje řada studií. Jak dr. Nedělník uvedl, komodity, u kterých byla nejčastěji zjištěna kontaminace mykotoxiny, jsou obilniny.
Co ovlivní pěstitel?
Podle dr. Nedělníka je základem ochrany proti primární kontaminace mykotoxiny dodržování integrovaného systému pěstování rostlin. V této souvislosti zmínil i problém kontaminace některých produktů ekologického zemědělství. „Ekologické nemusí znamenat zdravé,“ uvedl na okraj.
Ochrana pro sekundární kontaminaci spočívá v dodržení zásad správného skladování produkce. Znamená to umisťovat produkty do čistých a suchých skladů, kde je udržována vhodná teplota, vlhkost, proudění vzduchu atd. Kontaminaci mykotoxinů lze zabránit používáním protiplísňových přípravků. Těch je na trhu široká škála a všechny jsou relativně vysoce účinné. Pokud však dojde ke kontaminaci, je podle odborníků inaktivace mykotoxinů (vzhledem k jejich omezené adsorpci) takřka nemožná.
Živočišné produkty
Ač se s mykotoxiny setkáváme především v rostlinných produktech, dotýká se tento problém také živočišných produktů. Výskyt zmiňovaných nebezpečných látek byl zaznamenán také v mléce či vepřových vnitřnostech a mase. Do živočišných produktů se mykotoxiny dostávají především zkrmováním kontaminovaného krmiva. Proto by chovatelé měli věnovat vekou pozornost tomu, aby nedocházelo ke zkrmování zaplísněného krmiva. Také Výzkumný ústav pícninářský věnuje této problematice velkou pozornost a ve svých projektech se zabývá studiem kontaminace kukuřice a kukuřičné siláže.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *