Modernizace pracovních postupů pěstování a úpravy brambor

V souvislosti s vývojem pracovních postupů a techniky pro pěstování, skladování a úpravu brambor a potřebou nahradit starou techniku stává se aktuální nutnost modernizace. Po poklesu ploch brambor se jejich výměra ustálila mezi 60 000 – 70 000 ha, zvýšily se výnosy, stouply požadavky na jejich kvalitu. U konzumních brambor prudce narůstá podíl tržně upravených balených brambor a produkce nejrůznějších výrobků z brambor.

Odkameňování
V současnosti se v ČR ani na Slovensku nevyrábí sazeče brambor. Do technologie přípravy půdy a sázení brambor v bramborářských oblastech s vysokým výskytem kamenů v půdě zasáhlo zavedení záhonového odkamenění půdy před sázením. Nejprve se vyorají rýhy do hloubky cca 250 mm s roztečí rovnou dvojnásobku meziřádkové vzdálenosti, tj. 1500 mm. Prostor mezi rýhami se pomocí prosévacích separátorů nakypří a oddělené kameny se uloží příčným dopravníkem do předem vytvořených rýh. Na pozemcích, kde se vyskytují i velké kameny, je možné je zachycovat do zásobníku, ze kterého se na konci pozemku vyklopí. Do záhonů odkameněné půdy se sází brambory. Hlavním přínosem pracovního postupu je snížení mechanického poškození hlíz od kamenů při sklizni a dopravě, zvýšení kvality a snížení skladovacích ztrát. Dokonalé nakypření půdy u tohoto postupu se projeví i zvýšením výnosů. Nevýhodou je poměrně nízká výkonnost separátorů během pracovní špičky sázení. V zahraničí jsou již nabízeny 4 tělesové rýhovače (Grimme, Kverneland) a firma Grimme předvedla separátory pro současné prosévání tří dvouřádkových záhonů. Za tímto separátorem je možné použít i šestiřádkové sazeče brambor.
Sázení
Vývoj sazečů směřuje ke zvyšování přesnosti sázení a snižování utužení půdy při sázení. Jsou nabízeny ve dvou až osmiřádkovém provedení s různými typy sázecích ústrojí. K zahrnování zasázených hlíz se používají zahrnovací disky nebo radlice, některé sazeče bývají vybaveny plechovými formovači hrůbků. Firma Netagro – Hassia nabízí sazeč vybavený rotačním zahrnovacím ústrojím. Rozšiřuje se vybavení sazečů o adaptéry pro moření proti kořenomorce. Dále se začínají znovu uplatňovat adaptéry pro pásové hnojení granulovanými nebo kapalnými hnojivy. Hnojivo je uloženo v pohotové formě v blízkosti hlíz. To umožní snížit dávku hnojiva i náklady na něj, snížit chemické zatížení půdy při zvýšení výnosů. Výrobci nabízejí i sazeče pro sázení do plochých, nejčastěji třířádkových záhonů, kde mezi řádky není rýha. Mezi řádky se kultivace neprovádí. Umožní menší vysychání půdy v souvislosti se snížením povrchové plochy.
Sklizeň
Pro přípravu ploch pro sklizeň se v zahraničí nejčastěji kromě stále užívané chemické desikace i mechanického rozbíjení natě užívají i trhače natě. Firma Moreau nabízí i stroj pro tepelné ničení zbytků natě. Jako palivo se používá zkapalněný propan-butan.
Ke sklizni brambor z ploch bez kamenů nebo z odkameněných ploch se používají vyorávací nakladače. Jsou vybaveny vyorávacím a prosévacím ústrojím bez rozdružovacích ústrojí pro oddělování hrud a kamenů. Na přání mohou být vybaveny přebíracími stoly.
Sklizeň na plochách s výskytem kamenů a hrud se provádí sklízeči vybavenými rozdružovadly a přebíracími stoly. Snížení poškození hlíz umožňují sklízeče s bočním vyoráváním. Traktor i kola sklízeče jedou po sklizené ploše, takže kola traktoru ani sklízeče nemohou poškodit hlízy v hrůbcích. Je však třeba, aby sklízeč byl vybaven automatickým naváděním na řádky.
Kromě přívěsných variant jsou nabízeny i sklízeče samojízdné, které mohou být vybaveny zásobníkem s kapacitou až 6 t. Jsou nabízeny v provedení dvou až čtyřřádkovém. Firma Grimme představila čtyřřádkový samojízdný SF-3000, vybavený podvozkem s gumovými pásy a pneumatickým odpružením, přední řídící kola mají hydraulický pohon.
Důležitou novinkou je u sklízečů možnost regulace intenzity prosévání za jízdy v závislosti na prosévatelnosti a zaplevelení půdy. Provádí se elektrickým nastavením amplitudy natřásání prosévacích pásů. Sklízeč Grimme GZ-1700 umožňuje za provozu měnit zvlnění prosévacích pásů.
Lomené, výškově stavitelné, nakládací dopravníky umožňují snižovat poškození hlíz. Mohou být vybaveny pružnou tlumící násypkou, která snižuje dopadovou rychlost brambor do dopravního prostředku. Jsou nabízeny i sklízeče s automatickým řízením výšky dopravníku nad dopravním prostředkem.
Pro dopravu brambor se kromě standardních dopravních prostředků používají i speciální přepravníky, které mají šikmé dno, ze kterého jsou brambory vynášeny dopravníkem. Zamezí se tím poškození hlíz, které vzniká obvykle při sklápění.
Skladování
V České republice jsou pro brambory dostačující skladovací kapacity, je však nutná jejich modernizace, zejména za účelem snížení poškození hlíz a doplnění linek o zařízení pro tržní úpravu. Doplňují se o suché čištění nebo praní a osušování brambor, vážení a balení do spotřebitelského balení. Novinkou jsou stroje pro automatické přebírání brambor – selectory. Dokáží rozlišit povrchové vady hlíz a vadné hlízy oddělit. Jsou nabízeny i velikostní třídiče hlíz, které třídí opticky, bezdotykově, které díky výpočetní technice mohou třídit nejen podle příčných rozměrů, ale i podle tvaru nebo hmotnosti hlíz. Linky mohou být vybaveny zařízením pro automatické, bezobslužné ukládání pytlů s bramborami po 15 až 50 kg na prosté palety.
V České republice se v posledním období rozšířil sortiment strojů z STS Pacov o automatický plnič ohradových palet a přesuvné dopravníky s proměnnou vzdáleností mezi vstupem a výstupem na mobilní naskladňovací a vyskladňovací lince.
Ing. Josef FÉR
VÚZT Praha – Ruzyně
foto: archiv autora

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *