Merlin – jeden z hlavních preemergentních herbicidů v kukuřici

Každoročně si pěstitelé kukuřice ptají, jak nejefektivněji likvidovat plevele. Tato otázka bývá o to složitější, že nelze předvídat průběh počasí v období, kdy se proti plevelům zasahuje. Merlin 750 WG je přípravek, který pomůže situaci s jednoletými trávovitými a dvouděložnými pleveli řešit.

Mechanismus účinku

Merlin 750 WG obsahuje novou účinnou látku isoxaflutol, která se podstatně liší od dosud používaných účinných látek. Je velmi stabilní vůči teplu a světlu, což jsou vlastnosti, které zaručují dlouhodobý účinek. Je přijímán zejména kořeny a hypokotylem vzcházejících plevelů, které jsou ničeny při klíčení nebo vzcházení. Merlin je tedy převážně preemergentní herbicid. Herbicidní účinek přes listy je spolehlivý do velikosti asi dvou pravých listů plevelů.
Plevele nevzcházejí, popřípadě při vzcházení vybělují nedostatkem chlorofylu a odumírají. Dobré půdní vláhové podmínky podporují účinek Merlinu. V případě déletrvajícího suchého období neztrácí Merlin svůj herbicidní účinek, ale zachovává si jej do doby deště (asi 18 – 20 dnů ). Následkem prvních dešťových srážek (8 – 10 mm ) dochází k souvislému zvlhčení povrchové vrstvy půdy a tím i k aktivaci Merlinu. Pokud tedy dojde k přerušení účinku obdobím sucha, následné srážky herbicidní účinek přípravku reaktivují.
Při dlouhodobém suchu, na humózní půdě, a za celkově nepříznivých podmínek pro preemergentní přípravky, nelze ani u takového produktu, jakým Merlin je, vyloučit pokles účinnosti zejména na odrostlejší plevele vzešlé při aplikaci (ježatka, merlíky, laskavce ). Pokles účinku je však nižší než při použití starších typů preemergentních přípravků. Merlin je v půdě při maximální doporučené dávce účinný po dobu šesti až osmi týdnů (podle místních podmínek), tzn. do doby, než kukuřice zakryje půdu a stane se konkurenceschopnou.

Spektrum účinku

Merlin je širokospektrální přípravek. Hubí jak jednoleté trávy, tak i mnoho dvouděložných plevelů. Velmi dobře hubí tyto plevele: trávy – ježatka kuří noha, proso seté, béry, rosičky. Dvouděložné plevele – merlík bílý, laskavce, heřmánkovité a brukvovité plevele, durman, lilek, ambrosia, hluchavky, konopice, mračňák theophrastův, ptačinec žabinec, rdesno blešník a červivec, starček obecný, šruchu zelnou. Potlačuje: čirok obecný, drchničku rolní, lipnici rolní, psárku rolní, svízel přítulu, výdrol slunečnice, violky. Nedostatečný účinek vykazuje na pohanku opletku, rdesno ptačí, zemědým lékařský, merlík zvrhlý a vytrvalé plevele (svlačec, pýr, pcháč).

Dávkování

Základní dávka přípravku je 130 g.ha-1 jak pro sólo použití, tak i pro kombinace. Merlin je přijímán kořeny i vzcházejícími pleveli. Na vzešlé plevele klíčící z hlubších vrstev půdy, které jsou schopny i při nedostatku vláhy růst a dostat se nad fázi asi. dvou pravých listů, je vhodné pojistit účinek Merlinu přídavkem asi 500 g.ha-1 atrazinu (napříkladf 0,55 kg.ha-1 Gesaprim 90 WG nebo 1 l.ha-1 Atranex 50 SC). Přídavek atrazinu posiluje účinek Merlinu především na přerůstající merlíky, laskavce, lebedy a doplňuje spektrum účinnosti o pohanku svlačcovitou a zemědým lékařský.
Při dávkách pod 100 g.ha-1 výrazně klesá účinek na jednoděložné plevele, a proto při použití těchto dávek doporučujeme Merlin používat pouze v kombinacích s graminicidními účinnými látkami. Pro posílení účinku na ježatku a další jednoleté plevele jsou například vhodné kombinace s 700 – 1100 g.ha-1 acetochloru (například 0,9 – 1,4 l.ha-1 Trophy nebo 0,8 – 1,3 l.ha-1 Guardian). Možné jsou kombinace i s přípravky typu Dual, Lasso a Proponit.
Použití samotného Merlinu nemá omezení ve vnitřní části druhého pásma hygienické ochrany zdrojů podzemních i povrchových vod. Při eventuelních kombinacích s jinými herbicidy, například acetochlory nebo atraziny, se ale tato přednost ztrácí.

Doporučení pro aplilaci

Merlin se používá preemergentně od výsevu do vzejití kukuřice, nejlépe do čtyř dnů po zasetí. Je možné jej aplikovat i před výsevem s mělkým zapravením. Lze jej použít i časně postemergentně do dvou až tří listů kukuřice. Je třeba si však uvědomit, že s narůstající listovou plochou kukuřice může docházet ke snížení selektivity. Snížení selektivity je častější při silnějších srážkách, které smývají voskovou vrstvičku z listů kukuřice.
U přípravků s formulací WG a současně s nízkým dávkováním, mezi něž Merlin patří, je velmi důležité jejich dokonalé rozpuštění a rozmíchání. Nedostatky v rozmíchání přípravku mohou vést k tomu, že na části pozemku je účinek slabší a na druhé části může dojít až k fytotoxickým projevům (vybělení ). Proto přípravek nejprve důkladně rozmícháme v předmíchávacím zařízení a pak teprve vpravíme do nádrže postřikovače naplněné do dvou třetin vodou a doplníme na požadovaný objem. Aby bylo dosaženo dokonalého rozpuštění, doporučujeme směs ještě několik minut míchat. Míchací zařízení necháváme v chodu i během transportu či pracovních přestávek. Připravenou směs je nutné spotřebovat do dvou hodin. Doporučená dávka vody je 200 – 500 l.ha-1 ( v období sucha je lépe se přiblížit horní hranici ). Taktéž je možné Merlin použít v tank-mixu s hnojivy typu DAM 390, ale je nutné přípravek nejdříve rozpustit v menším množství vody.

Ing. Petr Příkazský,
Aventis CropScience CR/SR s.r.o.

Spektrum účinnosti přípravku Merlin 750 WG

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *