Máme další možnosti zvýšení výnosů cukrovky?

Cukrovka poskytuje v příznivých podmínkách a při řízené agrotechnice vysoký výnos biomasy. Jako okopanina však silně reaguje na nepříznivé podmínky prostředí, chyby v agrotechnice a výživě kolísáním výnosu i poklesem cukernatosti. Tyto ztráty a rezervy jsou v produkci bulev stále značné. Naopak v cukernatosti se je podařilo minimalizovat. Rezervy jsou především ve zvyšování ale hlavně i ve stabilizaci výnosu bulev.

Ztráty a rezervy v roce 2000 představují 34 % výnosu bulev, 33,5 % výnosu polarizačního cukru a 35,6 % ve výnosu bílého cukru. Je nezbytné znát omezující a redukující faktory tvorby výnosu cukrovky a postupně je eliminovat nebo alespoň snižovat. To znamená přiměřeně zvyšovat toleranci rostlin vůči stresům moderními šlechtitelskými metodami, aniž by se zanedbávala preventivní opatření proti devastaci prostředí polních plodin.
Součástí selekčních programů u cukrovky by měla být, kromě zvyšování produkce a jakosti, snaha posílit toleranci či odolnost rostlin ve stresových podmínkách a to nejen proti chorobám, škůdcům a plevelům, ale i proti řadě antropogenních faktorů (stresorů). Nadějné perspektivy skýtají nové biotechnologické postupy (techniky rostlinných explantátů, genové manipulace, tvorba transgenní řepy).
Současné rezervy ve výnosech cukrovky jsou běžně hledány především v agrotechnice pěstování a sklizně (tab. 1 ). Tyto ztráty (rezervy) jsou ve většině případů součinitelem vlivů pěstitelských a vlivů prostředí (počasí, utužení půdy atd.). Zkušený pěstitel omezuje (snižuje) řízenou agrotechnikou vliv vnějších podmínek (počasí). Včas a správně založený a ošetřený porost má vždy předpoklad k vyššímu výnosu nežli porost mezerovitý, zaplevelený. V moderní technologii pěstování cukrovky se vyplatí hledat a využívat ta pěstitelská opatření, která by snižovala vlivy stresorů. Kromě volby vhodného stanoviště, odrůdy a agrotechniky je možno využívat regulátorů růstu listových hnojiv s okamžitým (rychlým) účinkem a dalších zásahů.

Růstové regulátory

Jednou z možností posílení viability cukrovky je aplikace vybraných biologicky aktivních látek – růstových regulátorů (např. cytokininů, syntetických stimulátorů, bioalginátů a listových hnojiv). Odolnost rostlin vůči suchu, provázenou zvýšením koncentrace endogenních cytokininů, zjistili Butenko a Busakov, kteří prokázali, že při překonávání stresové situace vzrůstá aktivita cytokininů.
Pro cukrovku jsou nyní registrovány dva růstové regulátory: Atonik a Rastim 30 DKV. Podle metodické příručky ochrany rostlin je doporučeno ošetřovat cukrovku Atonikem (dávkou 0,6 l na hektar, množství postřikové kapaliny 200-300 l.ha-1) ve fázi 3 – 4 párů pravých listů či po zapojení rostlin v řádku. Postřik je možné opakovat. Nevhodné je ošetřovat cukrovku při extremním suchu a teplotách nad 250 C.
Doporučení uváděná v tomto příspěvku vycházejí z našich dřívějších víceletých přesných maloparcelkových pokusů, hodnotících aplikace řady regulátorů růstu. Z nich jsme se zaměřili na posouzení vlivu Atoniku na výnos a jakost bulev čtyř vybraných odrůd cukrovky (tab. 2 ). Aplikací biologicky aktivních látek se podařilo více ovlivnit množství produkce – výnos bulev než jejich kvalitu – cukernatost. Sledované dvojí ošetření Atonikem zvýšilo výnos bulev v průměru tří let o 5,3 % a výnos polarizačního cukru o 5,1%. Bylo rovněž prokázáno, že ošetření cukrovky Atonikem snižuje ztráty cukru při skladování bulev jejich nižším dýcháním.
Naší snahou rovněž bylo snížit výrobní náklady při aplikaci přípravků. V roce 2000 byl založen na třech pokusných lokalitách Řepařského institutu v Semčicích maloparcelkový pokus s tank-mix kombinací. Základní charakteristiky podrobně hodnocené varianty a výsledky jsou v tab. 3.
Podmínkou příznivého účinku Atoniku je zdravý řepný porost, minimálně zaplevelený, s dostatečnou listovou pokryvností, se zajištěnou vyrovnanou výživou, prakticky vhodné půdně klimatické podmínky a dodržená technologie pěstování. Po ošetření by nemělo ihned pršet.
Velmi podrobně byla sledována varianta, ve které byl Atonik aplikován dvakrát a to vždy společně s Betanalem Progres + Goltixem Top. Tato aplikace zvýšila výnos bulev na třech lokalitách v průměru o 3,2 %, nejvíce na lokalitě Bezno o 6,8 %. V průměru všech lokalit bylo zjištěno zvýšení výnosu bulev o 2,1 t.ha-1. Pro tuto aplikaci byla vypočítána i ekonomická efektivnost ošetření. Dvojí ošetření Atonikem zvýšilo tržby o 1990 Kč a po odečtení ceny přípravku na dvě ošetření (680 Kč) byl přínos vyčíslen na 1310 Kč. ha-1.
Z našich poznatků vyplývá, že snadněji lze ovlivnit množství produkce než její jakost, která se aplikací Atoniku v podstatě nemění. Proto za nejvhodnější považujeme dvě pozdně jarní ošetření. V naší pěstitelské technologii nejlépe v růstové fázi 15 – 18 (pět až osm listů) s případným opakováním až do růstové fáze 31 – 33 (před zapojením porostu).
Druhým ošetřením, kterým můžeme přispět k omezení stresu rostlin a posílení růstu cukrovky v nepříznivých podmínkách je použití vícesložkových kapalných listových hnojiv. Těch je na trhu dostatek a dodávají navíc i chybějící mikroelementy.
V roce 2000 jsme v poloprovozním pokusu doplněném o další podrobnější sledování biologického a hospodářského výnosu (ruční a mechanizovaná sklizeň) zjišťovali vliv Campofortu a Atoniku na množství a jakost bulev cukrovky (tab. 4, graf. 1). Ošetření Campofortem Plus a Campofortem Garant K zvýšilo výnos bulev o 2,26 t.ha-1, dvojí postřik Atonikem o 3,71 t.ha-1 oproti neošetřené kontrole.
Z dřívějších výsledků je dobré připomenout i předsklizňovou aplikaci (Atoniku), která příznivě působí nejen na zvýšení produkce, ale i na skladování sklizených bulev cukrovky. Tato aplikace je v současné době aktuální při jejím spojení s fungicidním postřikem proti skvrničnatce řepné (Cercospora beticola) v červenci až srpnu. V poslední době je aktuální i společná aplikace regulátorů růstu s listovými hnojivy zvyšujícími výnos bulev i sušiny.

Závěr

Vysoké rozdíly mezi výnosem bulev či cukru v maloparcelkových pokusech a provozními plochami nás nutí hledat cesty ke zvyšování a stabilizaci výnosu cukrovky. Jednou z cest jak omezit některé nepříznivé dopady v provozní technologii pěstování je využití faktorů krátkodobě stimulujících tvorbu výnosu. V zemědělské a především zahradnické praxi patří především k široce využívaným kapalná listová hnojiva a regulátory růstu. Jejich využívání u cukrovky je proti jiným plodinám zatím velmi opomíjené. I nepatrný pozitivní efekt regulátorů růstu (zvýšení o 1-2 %) lze považovat za pozitivní, zejména za předpokladu, že ošetření lze provést jednou aplikací, společně s některými pesticidními látkami na ochranu rostlin proti plevelům, chorobám a škůdcům. Přínos ošetření cukrovky Atonikem lze považovat za příznivý neboť zvyšuje výnos bulev o 3 – 5 %. Vynaložené náklady se vrátí při zvýšení produkce již o necelé dvě tuny bulev. Tržby za jednu tunu bulev pokryjí náklady na přípravek, část tržeb z druhé tuny náklady spojené s aplikací a zbytek nadprodukce přinese potřebný zisk. V neposlední řadě i komplexní listová výživa cukrovky přispívá ke zvýšení produkce bulev a omezení vlivu některých stresových faktorů při pěstování cukrovky například použitím listových hnojiv Campofort.

Tato práce byla řešena za podpory výzkumného záměru MSM 412100002

Prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc.,
Prof. Ing. Josef Šroller, CSc.
AF ČZU v Praze
Doc. Ing. RNDr. Josef Zahradníček, CSc.
VUC Praha

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *