Laskavec – perspektivní alternativní plodina

Laskavec (Amaranthus) je v posledním období alternativní plodinou zasluhující si zcela oprávněnou pozornost pěstitelů i spotřebitelů. Semeno laskavce obsahuje velmi významné látky (bílkoviny, aminokyseliny, tuky, vitamíny a minerální látky) ve velmi příznivém složení a neobsahuje lepek. Proto je vyhledávanou plodinou zejména pro spotřebitele trpící některými nemocemi např. diabetes a nalézá uplatnění v racionální výživě ostatních konzumentů. Nabízí se i možnosti jeho využití v průmyslové výrobě.

Amaranthus zahrnuje více jak 60 druhů rostlin. Většina druhů roste v tropických oblastech Ameriky, Afriky a východní Indie. Jedná se především o letničky, vzpřímené nebo plazivé s drobnými květy nahloučenými v nápadných nepravých hroznech nebo klasech, popř. v nenápadných klubíčkách v paždích listů. Květenství je lata, převážně shloučená s drobnými čočkovitými semeny (v průměru 1,2 mm) s HTS 0,6-1,0 g. Semena jsou druhově vybarvená nejčastěji žlutozelená nebo načervenalá. Vegetační doba amaranthu je 110-130 dní. Je rostlinou teplomilnou. Většina forem vytváří hluboko pronikající kořen. Amaranthus patří do skupiny rostlin s C 4 cyklem, které mají velkou rychlost fotosyntézy a lépe využívají světelnou energii při fixaci CO 2. Má velmi nízký transpirační koeficient (260 – 300). V rámci rodu existuje velká genetická diverzita a variabilita u rostlin.

Požadavky na pěstování

Amaranthus je rostlina nenáročná na půdní podmínky a odolná vůči biotickým stresům. Pro svůj rychlý vývoj vyžaduje hlavně teplo a světlo. Většina genotypů potřebuje pro vytvoření semen krátký den (některé typy potřebují délku dne 12-16 hodin). Potřebná suma teplot pro vytvoření plnohodnotných semen činí 1 900-2 800 stupňů C za vegetaci. Optimální teplota pro růst rostlin je 21 – 28 stupňů C (jsou však schopné vegetovat i při teplotách vyšších – 35-40 stupňů C). Rostliny Amaranthu jsou v porovnání s obilninami více odolné proti chladu, avšak jsou citlivější na jarní mrazíky. Pro svůj růst potřebují méně vody než ostatní plodiny (v porovnání s kukuřicí asi polovinu). Nejvíce vláhy je potřeba v době po výsevu, při vzcházení a počátečním růstu, dále pak v době opylování. Při dozrávání semen je nutné suché a teplé počasí. Rostliny jsou odolné i vůči zamokření, snáší i dočasný nedostatek kyslíku v půdě. Nejvhodnější půdy pro pěstování jsou půdy humózní, s dobrou půdní strukturou, půdy neslévavé. Nejlépe se jim daří na půdách hlinitopísčitých a písčitohlinitých. Rostliny Amaranthu mají širokou ekologickou amplitudu od oblastí slabě kyselých až po oblasti alkalické. Je možné je využít jako fytomeliorační rostlinu na zasolených půdách. Některé druhy se vyznačují vysokou tolerantností vůči Al 3 +.
Amaranthus nemá žádné zvláštní požadavky na předplodinu. Vhodné jsou obilniny, luskoviny, okopaniny (brambory), olejniny (řepka) či travní plodiny. Méně vhodnou předplodinou je řepa a kukuřice z hlediska výskytu plevelů a použitých herbicidů.

Agrotechnika a hnojení

Velmi malé semeno amaranthu vyžaduje kvalitní přípravu půdy. Cílem jarní přípravy půdy je vytvořit čistý pozemek bez plevelů. Doporučuje se provést opakovaně mělké vláčení v době, kdy plevele vzcházejí. Před výsevem nebo bezprostředně po něm provést aplikaci herbicidem Gramoxone (dávka 3 kg na l ha). Amaranthus je možné vysévat tehdy dosáhne-li teplota půdy 10-12 stupňu C. Rostlina má malý počáteční růst a v tomto období je velmi citlivá na půdní přísušek a plevele. Pro výsev je nutné připravit půdu takovým způsobem, aby se semena vysévala do půdy kypré na pevné výsevné lůžko, které umožní přístup vody z ornice. Semena Amaranthu vyséváme lehce do stejné hloubky. Podle HTS (0,8-1,2 kg na 1 ha) se řídí i norma výsevu. Termín výsevu a způsob zvolíme tak, aby byla zajištěna optimální hustota porostu (tj. 320-400 tisíc klíčivých semen na l ha). Pro zajištění dobré sklizně je zapotřebí získat 25-35 dobře vyvinutých rostlin na 1 m 2. Šířku řádků je možné volit podle použitého stroje a kultivačního nářadí (od 20 -45 cm). Výsevek v rozmezí od 0,5-1,0 kg na l ha. Jestliže v době výsevu nejsou vhodné podmínky (nedostatek vláhy, nízké teploty vzduchu-12-15 stupňů C) je potřebné zvýšit normu výsevu až o 20 %. Pro výsev do užších řádků lze využít pneumatický secí stroj (nutno seřídit hloubku a množství výsevu). Po dosažení výšky 200-300 mm Amaranthus odolává plevelům i za sucha.
Zdárným předpokladem úspěchu jeho pěstování je dobré založení porostu s rychlým vzejitím rostlin. Je potřebné z porostu odstranit plevelné rostliny (laskavce a merlíky – max. 3 %). Proti plevelům je nutné 2-3 x plečkovat. Ošetření herbicidy proti dvouděložným plevelům v porostech laskavce není možné. Proti jednoletým a víceletým jednoděložním plevelům lze použít grasminicidní herbicidy (Fusilade Super, Gallant 125 EE). U porostů méně zaplevelených není nutné provádět kypření mezi řádky. Porosty více zaplevelené vláčíme lehkými branami napříč řádků. Intenzivní růst laskavce nastává za 14-21 dní po vzejití a již není nožné (ani nutné) provádět mechanické kypření.
Pro dobrý výnos semene postačí dávky průmyslových hnojiv (120-140 kg N, 60-80 kg P, 140-160 kg K na l ha). Hnojení amaranthu závisí na zásobě živin v půdě. Podle stavu porostu se osvědčilo přihnojení N v průběhu vegetace.

Choroby a škůdci

Při nepříznivých klimatických podmínkách (nadměrné vlhko, zamokření, těžké půdy, škraloup) vzniká nebezpečí napadení porostů parazitickými houbami (Pythium, Rhizoctonia, Fusarium) zejména mladých rostlin. Náchylné jsou zejména rostliny laskavce v době než dosáhnou výšky 10-15 cm. Na konci vegetace (srpen) se mohou v porostech laskavce objevit na listech a stéblech šedivé skvrny s tmavou obrubou (Phoma) či napadnout lodyhy a krčky mladých rostlin. V raných fázích růstu laskavce se mohou objevit mšice. Lygus spp. (Klopuška) způsobuje škody sáním. Vzniklé škody způsobené sáním (l měsíc) snižují ztráty na výnosech o 35-57 % . Zavíječ kukuřičný (Ostrinia nubilalis) škodí nejenom na zrnové kukuřici ale i laskavci. Poškozené květy se deformují a odumírají.

Sklizeň a výnos

Výnos Amaranthu je ovlivněn zejména klimatickými podmínkami, agrotechnikou a ztrátami při sklizni. Sklizené zrno je potřebné vyčistit a rychle dosušit na 10-12% vlhkost. Nepříznivé podmínky v době sklizně(vlhko,déšť)mohou snížit výnos až o 40 %. Rentabilita pěstování amaranthu je zajištěna již při výnosu semen 0,6 t na l ha (výnosy se pohybují od 1,0-3,5 t na l ha podle odrůdy).

Kvalita

Semena Amaranthu obsahují 17-18 % bílkovin (z aminokyselin lyzín, methionin). Tukové látky neobsahují cholesterol ani triglyceridy. Z mastných kyselin převládají esenciální (kyselina olejová 19,4 %, linolová 51,4 %). Olej z Amaranthu má vysokou farmaceutickou hodnotu. Obsah tuku se pohybuje od 7-8 %. Obsah vlákniny od 3,2 – 6,4 %. Laskavec obsahuje škrob v perispermu zrna (48-63 %). Škrob patří k voskovým škrobům (tj. neobsahuje amylózu, má větší rozpustnost, více váže vodu, bobtná, 90 % amylopektinu). Převládajícím cukrem ve všech odrůdách Amaranthu je sacharóza, vyskytující se až v dvojnásobném množství v porovnání např. s pšenicí, prosem, rýží.Obsah rozpustných cukrů je od 2,1 – 3,4 %. V obilkách laskavce se nachází minerální látky – Ca, Mg, K, P, Fe, Zn, vitamíny , A, B, C, E. Laskavec též obsahuje flavonoid rutín (látka snižující krvácení).

Laskavec do marginálních oblastí

Zaváděním alternativních potravinářských plodin zlepšujeme nutriční a zdravotní složení stravy (její pestrost). Lze předpokládat zvýšený zájem o tuto plodinu v méně produkčních oblastech a v oblastech s limitovanými vstupy. Laskavec (amaranthus) je možné využít i pro krmivářské či průmyslové a energetické účely. V dalších letech lze očekávat rozšíření ploch pěstovaných plodin pro průmyslové využití na 40 tis.ha a u plodin pro energetické využití na 60 tis.ha. Pro oba tyto účely je možné v optimálním případě využít až 600tis.ha.půdy.

Ing. Jiří Peterka,Ing. Michal Trost
ZF JU České Budějovice

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *