Laboratoře ÚKZÚZ mají žně v zimě

Žně bývaly prezentovány jako období pracovní špičky v zemědělství, což reportáže v novinách i v televizi patřičně nafouknutě a budovatelsky hlásaly jako aksiom i v době, kdy tomu tak už zdaleka nebylo. Slovo žně se tak stalo metaforou, symbolizující špičku celoročního snažení i v jiných oborech. V tomto metaforickém významu je třeba chápat také titulek této reportáže z jednoho z pracovišť Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Odbor odrůdového zkušebnictví, který sídlí v Brně, má své "žně" právě v zimě, kdy jsou vyhodnocovány stovky a tisíce vzorků z odrůdových zkoušek.

ÚKZÚZ má jubileum

V letošním roce má Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský pěkně kulaté jubileum: 50 let své existence. Toto výročí nelze pominout, protože se za půlstoletí práce ÚKZÚZ stal nepopiratelnou autoritou, rozhodující podle přesných kritérií a kompetencí daných legislativou. Ústav je začleněn do systému úřadů státní správy a odpovídá za státní odborný dozor a kontrolu v oblasti vstupů a částečně i produktů zemědělské výroby, opět v rámci jednotlivých zákonů. Na svých pracovištích má vybudovány laboratoře, polní zkušební vegetační a biologické testační stanice. Je rovněž partnerem obdobně postavených a zaměřených pracovišť v zahraničí a intenzita této spolupráce roste s blížícím se vstupem ČR do evropských struktur.
I když se praxi některá konkrétní rozhodnutí ÚKZÚZ nemusí líbit, je třeba uznat, že výsledky slouží prospěchu celého zemědělství. Ceny osiva a sadby nových odrůd mají nezanedbatelný podíl na nákladech zemědělské produkce, a proto má účinný a nestranný státní dozor v oblasti odrůd osiv a sadby i bezprostřední vliv na ekonomiku pěstování jednotlivých plodin.
ÚKZÚZ zveřejňuje svá zjištění a výsledky v řadě publikací. Na úseku odrůd to jsou Zpravodaj odrůdového zkušebnictví, Přehledy odrůd jednotlivých plodin, Seznam odrůd zapsaných ve Státní odrůdové knize i Výsledky pokusů s registrovanými odrůdami z jednotlivých zkušebních stanic. ÚKZÚZ je také bankou informací a odborné literatury, shromážděných za půlstoletí existence.

Kvalita, kvalita, kvalita…

A ještě jednou kvalita. To bylo snad nejfrekventovanější slovo při teoretickém seznámení s náplní práce ústavu na úseku odrůdového zkušebnictví, osiv a sadby i při obchůzce některých pracovišť laboratorního odboru, který pro ostatní odbory ústavu zajišťuje všechny chemicko-technologické analýzy. Výnosový potenciál nové odrůdy už zdaleka není rozhodujícím kritériem pro její registraci a zavedení do praxe a o přínosu odrůdy rozhoduje často právě úroveň kvalitativních ukazatelů, odlišných pro různé užitkové zaměření jednotlivých odrůd. To vše má návaznost nejen na ukazatele norem ČSN, ale v poslední době je stále více třeba zohledňovat i normy ISO platné v Evropě.
ÚKZÚZ má podle zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin na starosti především registraci odrůd druhů pěstovaných rostlin, vede Státní odrůdovou knihu, provádí kontrolu odrůd po registraci, rozhoduje o prodloužení či zrušení registrace, poskytuje informace o odrůdách, uznává množitelské porosty a rozmnožovací materiál a plní řadu dalších úkolů daných mu uvedeným zákonem.

Měřítkem je Evropa

Nezbytná – a při nevyhnutelné globalizaci stále důležitější – porovnatelnost všech laboratorních výsledků s výsledky dosaženými v jiných odpovídajících evropských pracovištích a jejich laboratořích je proto stálým motivem pro modernizaci laboratoří. Ty se dočkaly nejen nového objektu v areálu brněnské pobočky ÚKZÚZ v Pisárkách, ale průběžně je modernizováno i vybavení laboratoří přístroji, které jsou identické s přístroji a zařízeními používanými jinde v Evropě.
Jednotlivými pracovišti chemicko-technologických analýz mne provádí RNDr. František Novotný, CSc., podle služebního zařazení „referent specialista pro chemicko-technologické analýzy“. Zajímal jsem se především o pracoviště zabývající se kvalitativním hodnocením odrůdových zkoušek obilnin.
Symbolem laboratoří alchymistů bývaly křivule, nyní očekává návštěvník těchto přece jen tak trochu tajemných míst baňky, zkumavky, bublající destilační aparatury – a nalézá často věci ještě záhadnější: přístroje s elektronickými displeji propojené s počítači. I v laboratořích ÚKZÚZ to bylo patrné na první pohled. Klasické skleněné vybavení se dostává v současnosti do pozadí. Převládají moderní analytické přístroje, s jejichž pomocí lze rozbory plně automatizovat a neporovnatelně urychlit – až po vyhodnocení, archivaci a tisk výsledků pomocí výpočetní techniky. Usměvavé laborantky už nejsou v drtivé převaze, stále více je nahrazují mlčenliví počítačoví mágové, zahledění do obrazovek. Inu – daň pokroku…

ÚKZÚZ peče housky

Překvapení ale čekalo za dalšími dveřmi: nefalšované vybavení malé pekárny. A co víc – jako v pekárně to tu také vonělo….
Nejen pekař tedy peče housky, ale i v laboratoři státního ústavu to voní jako v pekárně. A pokud byly pokusné housky upečeny z mouky pekařsky kvalitní odrůdy, opravdu lákaly k nakousnutí. Měřítkem však není a nemůže být jen subjektivní pocit, ale přesně definované fyzikální hodnoty.
To vše umožňuje tak zvaný Rapid Mix Test (RMT), který mi popsal můj průvodce laboratořemi ÚKZÚZ Dr. František Novotný:
„Rapid Mix Test je přímou metodou hodnocení pekařské kvality potravinářské pšenice. Pekařský pokus dává jedno z nutných kritérií pro posouzení pekařské kvality odrůd pšenice. Základem tohoto testu je přímé měření objemu pečiva získaného přesně definovaným postupem v pekařském pokusu. Tím je zjištění měrného objemu pečiva, čili objemová výtěžnost. Podle evropské směrnice je právě objemová výtěžnost hlavním a nejdůležitějším kritériem pro posuzování kvality potravinářských odrůd pšenice.“
Komplexní hodnocení pečiva zahrnuje ve svém bodovém systému i další posouzení jak těsta, tak i hotového pečiva. Běžný konzument se až diví, co vše se hodnotí: křehkost kůrky, hnědnutí pečiva, stejnoměrnost pórů, pružnost střídy, chuť pečiva…
Toto pracoviště je jediné v České republice i ostatních postkomunistických zemích, které používá Rapid Mix Test podle směrnice ECC 2062/81.

O tom, že analytika a posuzování zjištěných hodnot jsou v Brně opravdu na evropské úrovni, svědčí i výsledky mezinárodních testů, při nichž jednotlivé laboratoře po celé Evropě rozborují „tajné“ vzorky a organizátor těchto testů pak podle přesnosti analýz určuje pořadí jednotlivých pracovišť. Brno se v této soutěži umisťuje pravidelně „na stupních vítězů“ – do třetího místa.
Zemědělská praxe se tedy může na výsledky brněnského pracoviště spolehnout, důvěřovat jim a využívat jich.

Ing. Břetislav Koč

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *