Kombinace herbicidů pro pěstitele

Mezi hlavní cíle školních statků patří prohlubování spolupráce mezi univerzitními výzkumníky a odborníky z praxe. Letošní polní den pořádaný Školním zemědělským podnikem v Žabčicích nabídl přes dvacet pokusných parcelek a výsledky experimentů akademických pracovníků a odborníků z partnerských společností.

Jak v úvodní řeči upozornil prof. Ing. Jan Křen, CSc., z Ústavu agrosystémů a bioklimatologie Agronomické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, některé porosty nevypadaly podle přání pokusníků, protože vysoká hladina podzemní vody zavinila opožděný termín setí. Přesto organizátoři a návštěvníci mohli být spokojeni nejen s nádherným počasím, ale hlavně s bohatou přehlídkou experimentální činnosti.
V pokusech osevních postupů se kombinovalo klasické a redukované zpracování půdy s využitím v podnicích buď s vysokou koncentrací obilnin bez živočišné výroby, anebo s vysokým podílem obilnin a pícnin s živočišnou výrobou. Plynule navazovaly pokusné parcelky s herbicidy v kukuřici a ozimé pšenici a hybridní skladba kukuřice. Další experimentální plochy – sice menší rozsahem, nikoli však bez zajímavostí – obsadily například demonstrace odrůd brambor a pšenice ozimé. Celou akci doprovodilo vydání sborníku odborných příspěvků s názvem MZLU pěstitelům.

Herbicidy do kukuřice
Kdo se z návštěvníků vydal po hlavní cestě směrem za meteorologickou stanici, nemohl minout sérii pokusných ploch kukuřice, kde byly aplikovány různé kombinace herbicidů. Ukázku porostů doplnil odborný výklad zaměřený na regulaci plevelů, který přednesli Ing. Jiří Královec ze společnosti Agropol Chem, s. r. o., a Ing. Vladimír Smutný, Ph.D., z Ústavu agrosystémů a bioklimatologie AF MZLU v Brně.
Podle slov Ing. Smutného se v maloparcelním pokusu sledovala herbicidní účinnost vybraných přípravků v různých kombinacích. Cílem pokusu bylo vyhodnotit biologickou účinnost na druhové spektrum plevelů. Ing. Královec připomenul, že výběr lokality v Žabčicích rozhodně nebyl náhodný: „Chceme se na Moravě více zavést a MZLU vytvořila pro vzájemnou spolupráci slušné podmínky. Nepochybujeme o tom, že průběh a výsledky experimentů zde kvalitně zaznamenají a zpracují.“ Dlouhodobé spojení odborníků z Agropol Chemu a vědeckých pracovníků z brněnské univerzity přináší výhody všem zúčastněným stranám. Na ověřování herbicidní účinnosti totiž spolupracují již třetím rokem.
Letošní demonstrační pokus proběhl na kukuřici NK Lugan, což je výkonný hybrid určený pro výrobu siláže a produkci zrna. Preemergentní aplikace se uskutečnila 4. května, časně postemergentní 16. května a postemergentní až 5. června. Při sestavování pokusných kombinací herbicidů vycházeli autoři z nabídky konkrétních firem. V použitém sortimentu bylo možné nalézt osvědčené přípravky i absolutní novinky – například herbicid Accent se ještě nachází v registračním řízení. Návštěvníci mohli celkem vidět deset variant ve čtyřech opakováních.
Agropol Chem provedl kalkulaci ceny za ošetření jednoho hektaru každé pokusné varianty. Bylo tak možné srovnat práci nákladné kombinace (Milagro + Callisto 480 SC + Atplus 463 postemergentně) a více než o polovinu levnější kombinace (Guardian Safe Max + Click 500 SC preemergentně). Podle Ing. Královce každý agronom hledá optimální poměr mezi cenou herbicidu a čistotou pole. „Z tohoto pohledu všechny aplikace podaly uspokojivé výsledky. Osobně bych vyzdvihl kombinaci Guardian Safe Max a Callisto 480 SC,“ prohlásil. Závěrem doplnil, že všechny pokusy poněkud ovlivnil pozdní termín ošetření ve prospěch preemergentních aplikací. „Za několik týdnů plevel v porostech ošetřených postemergentně úplně odejde a naopak na preemergentních parcelkách může ještě nějaká nežádoucí vegetace vzejít.“

Přípravky do ozimé pšenice
Spolu s demonstračními plochami kukuřice předvedla společnost Agropol Chem návštěvníkům jarní aplikace herbicidů v ozimé pšenici odrůdy Cubus. Šlo o pět ošetřených variant a kontrolu. Na rozdíl od kukuřice většina přípravků působila samostatně. Jedinou kombinaci vytvořily Arkem a CZ-600, která ale v kalkulacích pracovníků Agropol Chemu vyšla nejdráž. Všechny aplikace, včetně nejlevnějšího Arratu, uspokojivě zlikvidovaly většinu plevelů. Naopak parcelka Sekatoru se zaplevelením přibližovala kontrole, pravděpodobně v důsledku problematického ošetření vlivem nepříznivých klimatických podmínek.
Podle vyjádření Ing. Královce by společnost Agropol Chem ráda pokračovala v demonstračních pokusech i příští rok: „V Žabčičích jsme našli solidní podmínky pro spolupráci a pokud se vyskytne nová kombinace přípravků nebo nová účinná látka, určitě budeme se Školním zemědělským podnikem na experimentech dále pokračovat.“

Hlízy brambor obohacené o selen
Zlepšení příjmové situace zemědělců lze dosáhnout různými způsoby. Dnes se prosazuje multifunkční pojetí zemědělství, které vedle komoditních výstupů tohoto sektoru zdůrazňuje také nekomoditní přínosy. Další z receptů – zvýšená participace zemědělců na finálním zpracování zemědělské produkce – umožňuje vyšší podíl prvovýrobců na přidané hodnotě konečného výrobku. Jednou z dalších cest ke zvýšení příjmů zemědělců je výroba takzvaných funkčních potravin. Konzumace takových výrobků by měla mít příznivý účinek na zdraví spotřebitele. Nejde pouze o prosté zvýšení imunity, ale i o prevenci vůči různým nemocem. Vyšší náklady na produkci funkčních potravin kompenzuje vyšší prodejní cena, která by mohla posílit tržby pěstitelů.
Ing. Petr Elzner z Ústavu pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství AF MZLU v Brně představil v Žabčicích víceletý projekt, který zkoumá možnosti produkce hlíz brambor s vyšším obsahem selenu. Selen, jak uvedl Ing. Elzner, je stopový prvek s významnou antioxidační schopností, který redukuje nepříznivé důsledky kouření a chrání organismus před předčasným stárnutím. Nedostatek selenu zvyšuje riziko kardiovaskulárních chorob a rakoviny. Bohužel zvýšená aplikace selenu na pokusných plochách snížila sledované výnosové prvky. Pěstitelské praxi Ing. Elzner doporučil aplikaci selenu do půdy před výsadbou v dávce do dvanácti kilogramů na hektar. Nedochází tak k výraznému poklesu výnosu a zároveň se zajistí dostatečné zvýšení obsahu selenu v hlízách. Vzhledem k vysoké ceně tohoto stopového prvku je však efektivnější foliární aplikace v průběhu vegetace, kdy je možné aplikovat několikanásobně nižší dávky. „Nacházíme se teprve ve stadiu poloprovozních pokusů. Odhadujeme, že prodejní cena brambor obohacených o selen by měla být maximálně o 50 % vyšší než u běžných brambor“ dodal Ing. Elzner.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *