Jistota při jarním ošetření herbicidy

Herbicid Axial Plus agronomové velmi dobře znají a není třeba jej dlouze představovat. Doporučujeme ho jako spolehlivé řešení u pozemků silně zaplevelených trávovitými pleveli (chundelka metlice, oves hluchý) a také na lokalitách s výskytem rezistentních populací chundelky metlice.

Axial Plus obsahuje účinnou látku pinoxaden ze skupiny fenylpyrazolinů, účinkujících jako inhibitor acetlykoenzymu-A-karboxylázy (ACC), který je nezbytný pro tvorbu buněčné stěny. Účinná látka pinoxaden se odlišuje od ostatních herbicidních látek příslušné skupiny duální inhibicí: ostatní účinné látky skupiny inhibitorů ACC (aryloxy-fenoxy propionáty a cyklohexandiony) jsou schopny inhibovat ACC pouze v chloroplastech. Pinoxaden jako jediný je však schopen inhibovat ACC v chloroplastech i v cytoplazmě buněk rostlin, vyniká schopností označovanou jako Duozym.

Axial Plus

Axial Plus je vysoce selektivní a šetrný k obilninám, přidaný safener cloquintocet-methyl napomáhá obilninám urychlit metabolismus pinoxadenu a tím zajistit vysokou bezpečnost. Dalším benefitem herbicidu Axial Plus je jeho formulace s již zabudovným smáčedlem olejového typu, které zajišťuje co nejšiřší pokrytí listů plevelů po aplikaci. Současně napomáhá rychlejšímu průniku účinné látky do pletiv trávovitých plevelů a zvyšuje tak efektivitu působení účinné látky. Účinná látka pinoxaden je přijímána výhradně přes listy, má mimořádně příznivý enviromentální profil, díky němuž lze produkt aplikovat i na pozemky s omezením nebo zákazem aplikace herbicidů s reziduálním působením.

Jak a kdy můžeme Axial Plus použít?

Axial Plus je registrován v ČR pro aplikaci v ozimé pšenici a jarním ječmeni.

V ozimé pšenici se provádí postemergentní ošetření porostu v růstové fázi od BBCH 21 (počátek odnožování) do BBCH 31 (fáze 1. kolénka). Dávkování Axialu Plus volíme především podle plevelného druhu vyskytujícího se na ošetřovaném pozemku. Dávku 0,6 l/ha používáme při regulaci ovsa hluchého, dávku 0,9 l/ha aplikujeme zpravidla na pozemcích s výskytem chundelky metlice, při aplikaci v pozdějších růstových fázích a při výskytu jejích rezistentních populací.

V ječmeni jarním aplikujeme v období od růstové fáze BBCH 21 (počátek odnožování) do BBCH 31 (fáze 1. kolénka) v dávce 0,6 l/ha. Ideální termín pro regulaci ovsa hluchého je v jeho růstové fázi od BBCH 12 (2. list rozvinutý) do BBCH 31 (fáze 1. kolénka).

Účinek na plevelné trávy není závislý na růstové fázi obilniny.  Při aplikaci Axialu Plus je možné využít široké aplikační okno i z hlediska optimálních podmínek pro aplikaci – Axial Plus je možné aplikovat v rozsahu teplot od 0–25°C. Samozřejmostí jsou vysoká efektivita účinnosti i bezpečnost k plodině.

Kombinace a řešení pro regulaci dvouděložných plevelů

V případě, že potřebujeme Axial Plus použít na pozemcích s výskytem dvouděložných plevelů a preferujeme jeden herbicidní vstup, je možné jej použít v tank mix kombinaci s některým z herbicidních partnerů: Biplay SX, Biplay SX + Starane, Biathlon, Zypar.

Ani možnost regulace dvouděložných plevelů s využitím širokého spektra sulfonylmočovin nebo růstových herbicidů není vyloučena. V tomto případě však doporučujeme sekvenční ošetření. Sekvenční ošetření, tedy odstup mezi aplikací Axialu Plus a herbicidů s obsahem výše uvedených účinných látek, zajišťuje vynikající účinnost proti trávovitým plevelům a snižuje u nich riziko vzniku rezistence. Odstup mezi aplikací Axialu Plus a herbicidů s úč. l. na bázi sulfonylmočovin nebo růstových herbicidů musí být alespoň sedm dnů v případě, že jako první byl aplikován Axial Plus, nebo 14–21 dnů v případě, že jako první byly aplikovány výše uvedené herbicidy proti dvouděložným plevelům. Pro sekvenční ošetření doporučujeme náš nový jarní herbicid Camaro.

Avoxa

Avoxa představuje inovativní a jedinečné řešení širokého spektra trávovitých plevelů, včetně těch obtížně hubitelných a některých dvouděložných plevelů obilnin.

Avoxa je prvním a jediným herbicidem, který obsahuje kombinaci účinných látek ze skupiny inhibitorů ACCasy (HRAC: A) – pinoxaden a inhibitorů ALS (HRAC: B) – pyroxsulam. Díky této kombinaci je zajištěna excelentní účinnost na široké spektrum jednoděložných plevelů, včetně obtížně hubitelných druhů, jako jsou sveřepy nebo psárka polní. Důvodem excelentní účinnosti je fakt, že herbicid Avoxa využívá při regulaci trávovitých plevelů synergického působení obou obsažených účinných látek, které zvyšuje efektivitu herbicidního zásahu a současně snižuje riziko vývoje rezistence. Zároveň jako jediný herbicid určený proti sveřepům nemusí být kombinován s adjuvantem.

Sveřep jalový – kontrola vs. Avoxa

Mechanismus účinku

Účinná látka pinoxaden inhibuje enzym ACC-ázu a negativně ovlivňuje základní metabolické procesy, jako je syntéza mastných kyselin, syntéza lipidů, růst membrán, růst buněk a buněčné dělení. Plevele reagují na ú.l. pinoxaden změnou zabarvení (chlorózy, anthokyanové zabarvení) patrné zejména na mladých listech. Zpravidla 1–3 týdny po aplikaci dochází k zasychání a odumírání rostlin.

Účinná látka pyroxsulam patří do skupiny triazolopyrimidinů a zasahuje do syntézy acetolaktátsyntázy, která je klíčovým enzymem pro tvorbu aminokyselin valinu, leucinu a isoleucine – u jednoděložných i dvouděložných plevelů pyroxsulam inhibuje syntézu aminokyselin. Viditelné známky poškození se na plevelech objevují několik dnů po aplikaci, zpravidla ve formě chloróz, později nekróz, které jsou patrné nejprve u vrcholových listů. V optimálních podmínkách dochází k odumírání plevelů po 2–3 týdnech.

Dvojí mechanismus účinku herbicidu Avoxa zajišťující současnou inhibici acetyl-CoA a enzymu acetyl-laktát syntázy v metabolických procesech rostlin vede po aplikaci herbicidu k zastavení buněčného dělění a růstu plevelů. I v případě Avoxy jsou obě účinné látky (pinoxaden, pyroxsulam) přijímány přes listy plevelných rostlin, v půdě podléhají rychlému rozkladu a nemají negativní účinky na následné plodiny.

Použití herbicidu Avoxa v praxi

Herbicid Avoxa je registrován v ČR pro aplikaci v pšenici, žitě a ozimém tritikale.

Ve všech uvedených obilninách doporučujeme postemergentní ošetření porostu na jaře v růstové fázi do BBCH 32 (fáze 2. kolénka). Dávkování herbicidu Avoxa volíme především podle plevelného druhu vyskytujícího se na ošetřovaném pozemku. Pro citlivější jednoděložné plevele (chundelka metlice – včetně rezistentní populace, oves hluchý, jednoleté dvouděložné plevele) je plně dostačující dávka 1,35 l/ha. V případě výskytu psárky polní nebo sveřepe volíme dávku 1,8 l/ha.

 

Graf 1 Účinnost na široké spektrum trávovitých plevelů

Nezávislost na aplikačních podmínkách i růstové fázi plevelů

V jarním období hraje při účinnosti herbicidů zásadní roli průběh počasí, především s ohledem na minimální teploty. V případě herbicidu Avoxa není účinnost teplotami významně ovlivněna (vliv teploty byl ověřován zejména ve vztahu k účinnosti na psárku polní a chundelku metlici). V rámci pokusů bylo prokázáno, že účinnost herbicidu Avoxa byla velmi stabilní a nezávislá na teplotě.

Pinoxaden nemá omezení použití (teploty), působí v rostlinách již od 0 °C, u účinné látky pyroxsulam by neměla minimální teplota při aplikaci klesnout pod 5 °C. Výskyt mrazíků může negativně ovlivnit účinnost na plevele.

Rovněž ověřování účinnosti v závislosti na růstové fázi plevelů při aplikaci potvrdilo, že účinnost herbicidu Avoxa na chundelku metlici není ovlivněna její růstovou fází při aplikaci. Jiná situace je u psárky rolní. Zde byla vyšší účinnost prokázána při aplikaci v časných růstových fázích psárky.  Při velikosti psárky více jak 10 cm dochází k mírnému poklesu účinnosti.

Skvělá tank-mix kompatibilita

Vysoká kompatibilita herbicidu Avoxa umožňuje jeho použití s širokým spektrem pesticidů. Můžeme jej aplikovat v tank mix kombinaci s regulátorty růstu (Moddus EC, Moddus Flexi, CCC), fungicidy i hnojivy (mikroprvky, hořká sůl, DAM 390 – pouze v poměru 1 : 3 v minimálně 200 l/ha vody).

Spektrum účinnosti – možnost řešení plevelů jedním tahem

Účinná látka pyroxsulam obsažená v herbicidu Avoxa disponuje účinností proti dvouděložným jednoletým plevelům. Při použití maximální aplikační dávky herbicidu Avoxa přesahuje účinnost na pomněnku rolní (Myosotis arvensis), kokošku pastuší tobolku (Capsella bursa-pastoris), penízek rolní (Thlaspi arvense), ptačinec žabinec (Stellaria media) a výdrol řepky (Brassica napus) 90 %. U plevelných druhů jako je svízel přítula (Galium aparine), violky (Viola spp.), rozrazily (Veronica spp.), heřmánky (Matricaria spp.) a hluchavky (Lamium spp.) je průměrná účinnost 80–90 %. Proto doporučujeme pro 100% účinnost aplikovat Avoxu s tank-mix partnerem proti jednoletým dvouděložným plevelům.

Tab. 1  - Avoxa a Axial Plus – výjimečnost našich řešení - široké spektrum účinku na trávovité plevele

Doporučené tank-mix kombinace Chundelka metlice Oves hluchý Heřmánek nevonný Hluchavka nachová Chrpa modrá Kokoška pastuší tobolka Mák vlčí Merlík bílý Penízek rolní
Avoxa solo 1,35 ••• ••• •• •• ••• •• •••
Avoxa 1,35 l/ha
+ Camaro 0,5–0,6 l/ha
••• ••• ••• •• •• ••• ••• ••• •••
Avoxa  1,35 l/ha
+ Mustang Forte 1,0 l/ha
••• ••• ••• •• ••• ••• ••• ••• •••
Avoxa 1,35 l/ha
+ Fragma Delta 0,1 kg/ha
••• ••• ••• ••• •• ••• ••• •• •••
Avoxa  1,35 l/ha
+ Zypar 1,0 l/ha
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Avoxa  1,35 l/ha
+ Biplay SX 0,04  kg/ha (+ Starane Forte 0,33 l/ha)
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• •••
Avoxa 1,35 l/ha
+ Biathlon 4D 0,05 kg/ha + Dash 0,5 l/ha
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Avoxa 1,35 l/ha
+ Sekator OD 0,15 l/ha
••• ••• ••• •• ••• ••• ••• •••
Doporučené tank-mix kombinace Pomněnka rolní Ptačinec žabinec Pohanka  svlačcovitá Rozrazil břečťanolistý Rozrazil perský Svízel přítula Violka rolní Zemědým lékařský výdrol řepky
Avoxa solo 1,35 ••• ••• •• •• •• •• ••  - ••
Avoxa 1,35 l/ha
+ Camaro 0,5–0,6 l/ha
••• ••• ••• •• •• ••• ••• •••
Avoxa  1,35 l/ha
+ Mustang Forte 1,0 l/ha
••• ••• ••• •• ••• ••• ••• •• •••
Avoxa 1,35 l/ha
+ Fragma Delta 0,1 kg/ha
••• ••• ••• •• ••• ••• ••• •••
Avoxa  1,35 l/ha
+ Zypar 1,0 l/ha
••• ••• ••• •• •• ••• •• ••• •••
Avoxa  1,35 l/ha
+ Biplay SX 0,04  kg/ha (+ Starane Forte 0,33 l/ha)
••• ••• ••(•) ••• ••• ••(•) ••• •••
Avoxa 1,35 l/ha
+ Biathlon 4D 0,05 kg/ha + Dash 0,5 l/ha
••• ••• ••• •• •• ••• ••• •••
Avoxa 1,35 l/ha
+ Sekator OD 0,15 l/ha
••• ••• •• •• ••• ••• •• ••• •••

Produkty Avoxa a Axial Plus zajišťují významnou vedlejší účinnost také na ostatní trávovité plevele, pokud se v porostu vyskytnout současně s cílovým plevelným druhem. Výsledky získané při testování účinnosti v maloparcelkových pokusech v roce 2019 na Výzkumné stanici travinářské OSEVA PRO Rožnov-Zubří potvrzují účinnost na velmi široké spektrum trávovitých plevelů (viz graf), ideálně při aplikaci obou herbicidů v časných růstových fázích trávovitých plevelů (do počátku odnožování).*

Ing. Václava Spáčilová, Ph.D.

Syngenta CZ

 

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down