Jednoduché a efektivní řešení

Pěstování sladovnických ječmenů je samo o sobě velmi náročné a průběh počasí posledních let jeho pěstitelům práci příliš neusnadňuje. Asi největším problémem je sucho, které škodí rostlinám v časném jaře při zakládání porostů i v pozdějším období, kdy už probíhá tvorba klasů nebo je plodina dokonce ve fázi nalévání zrna.

Při pěstování jarního ječmene pro sladovnické účely je samozřejmě cílem dosažení vysokého výnosu zrna, a především jeho optimální sladovnické kvality, která se posuzuje podle množství dusíkatých látek v požadovaném rozmezí, výtěžnosti předního zrna, klíčivosti, vlhkosti a dalších neméně důležitých parametrů.  Při pěstování sladovnického ječmene se klade vysoký důraz na agrotechniku pěstování, péči o plodinu a v neposlední řadě vhodnou pesticidní ochranu.

Vzhledem ke krátké vegetační době, slabšímu kořenovému systému a své biologické povaze ječmen citlivě reaguje na stresové podmínky i na každou pěstitelskou chybu. Při pěstování je potřeba dbát na optimální výživu a chránit porosty jarního ječmene proti plevelům, chorobám a škůdcům. Nejlepší a nejlevnější ochranou je vždy prevence, především tedy výběr vhodné předplodiny, dodržování všech zásad správné agrotechniky a výběr vhodné odrůdy. Dalším účinným nástrojem k zajištění silných a zdravých porostů je vhodně zvolená pesticidní ochrana.

Ochrana proti chorobám

Proti osivem přenosným chorobám, jako jsou pruhovitost, sněť prašná a hnědá skvrnitost, můžeme rostliny účinně chránit kvalitním mořením osiva, které by v případě sladovnického ječmene mělo být samozřejmostí. S ohledem na vysoké nároky na kvalitu produkce, ale i vyšší rentabilitu dává smysl volba prémiových mořidel řady Vibrance™. Díky účinné látce sedaxane disponují technologií Rooting power™, která je synonymen pro podporu rozvoje kořenového systému. Mohutnější kořenový systém rostlin zajistí lepší odolnost biotickým i abiotickým škodlivým činitelům (stresovým faktorům) nejen v průběhu vzcházení, ale také v pozdějších vývojových fázích.

Jednoduchá a efektivní ochrana

V průběhu vegetační sezony je třeba řešit přítomnost houbových patogenů jako původců chorob a současně chránit porosty ječmene proti polehnutí. V současnosti je k dispozici celá řada fungicidů a morforegulátorů, z nichž pěstitel může vybrat produkty, které jsou z jeho pohledu optimální. Ideální jsou technologie, u kterých se dá eliminovat počet vstupů, ale zároveň umí zajistit vysoký stupeň ochrany a účinku. Nejoblíbenější jsou asi širokospektrální fungicidy, které kombinující dvě nebo více účinných látek. Pěstitel tak nepotřebuje řešit konkrétního patogena, dávkování nebo termín použití. Přidanou hodnotou fungicidů je pak benefit ve formě optimalizace fyziologických procesů v rostlině, které známe například u strobilurinů nebo SDH inhibitorů.

V hlavní roli fungicid Elatus Era a Solatenol 

Účinná látka Solatenol (benzovindiflupyr) byla registrována v České republice v roce 2016. Obsahuje ji fungicid ElatusTM Era, a to v kombinaci s jedním z nejsilnějších azolů, účinnou látkou prothioconazole. Tato kombinace umožňuje pěstiteli kontrolu širokého spektra chorob a mimořádně flexibilní použití díky nezávislosti na růstové fázi plodiny, a tedy i nezávislosti na termínu aplikace, a zaručuje možnost preventivního i kurativního použití. U ječmene se můžeme spolehnout na vynikající míru účinnosti na hnědou a rhynchosporiovou skvrnitost, ramuláriovou skvrnitost, rez ječnou a fuzariózy klasů. V případě fuzarióz klasů je nutné zvolit správné načasování aplikace, tedy období nástupu kvetení. Nicméně z pohledu růstové fáze ječmene lze fungicid Elatus Era pro aplikaci použít prakticky kdykoliv – jak v období sloupkování, tak v období ochrany praporcového listu, případně i později až do BBCH 59.

Varianta, která se osvědčila

Pokud pěstitel preferuje jeden fungicidní vstup za sezonu, je ideální aplikovat fungicid Elatus Era u ječmene jarního preventivně, ideálně v období plného sloupkování, což odpovídá růstové fázi BBCH 33. Tato varianta se v našem testování u ječmene jarního velmi osvědčila. Zajišťuje dlouhodobý účinek na choroby, a to až po dobu osmi týdnů od aplikace. Aplikace před tím, než se objeví praporcový list, není problémem, účinná látka je díky akropetálnímu pohybu schopná ochránit i nově přirůstající listová pletiva. Navíc se účinná látka kumuluje ve voskové vrstvě, kde inhibuje a usmrcuje případné patogeny. Vosková vrstva zde navíc slouží jako rezervoár, odkud se účinná látka průběžně uvolňuje do okolních pletiv a mezibuněčných prostor listů.

Nejčastěji používaný termín aplikace v období praporového listu v BBCH 37/39 zajišťuje ochranu horních listových pater, jejichž zdravotní stav je velmi důležitý pro maximalizaci výnosů a kvality zrna.

Hospodaření s vodou

Nespornou výhodou fungicidu Elatus Era jsou fyziologické benefity. V odborných studiích (laboratorních, nádobových i polních pokusech) byl prokázán po aplikaci účinné látky SolatenolTM pozitivní vliv na hospodaření rostlin s vodou, což samozřejmě funguje u rostlin za všech podmínek počasí. Nejvíce tuto schopnost samozřejmě oceníme v suchých letech. Solatenol TM pomáhá rostlinám regulovat a redukovat ztráty vody, ke kterým dochází při transpiraci. Fotosyntéza není negativně ovlivněna, naopak bylo prokázáno zvýšení výtěžnosti fotosyntézy. Všechny tyto zmíněné fyziologické procesy pomáhají rostlinám lépe překonat období sucha a napomáhají lepšímu ukládání asimilátů v zrnu, což vede k vysokým výnosům a kvalitní produkci.

U sladovnických ječmenů nesmíme zapomínat také na ochranu proti polehnutí. Zde dvojnásob platí, že prevence je nutná a důležitá. Pro zlepšení odolnosti proti poléhání je nejvhodnější aplikace regulátorů nejlépe na počátku sloupkování, ideálně v růstové fázi prvního kolénka. Také k regulaci porostů náš trh nabízí široké spektrum morforegulátorů, které se liší svým složením, efektivitou krácení a šetrností k plodině.

Jak řešíme regulaci porostů

Syngenta nabízí pěstitelům osvědčené regulátory růstu Moddus EC a Moddus Flexi. Moddus EC doporučujeme aplikovat na počátku sloupkování (ideálně v BBCH 31/32) v dávce 0,3–0,4 l/ha. V případě využití tank mix kombinace s azolovým fungicidem, případně v sušším průběhu počasí můžeme snížit dávku o 0,1 l/ha.

Pro regulaci můžeme také využít dělenou aplikaci. Tato varianta je velmi vhodná pro sušší průběh jara, kdy si nejsme jisti použitím plných dávek regulátorů. Zajistíme alespoň základní zpevnění bazální části stébla a přiměřené krácení, které pak doplníme regulací v období růstové fáze pokročilého sloupkování (optimálně v BBCH 35). Zde můžeme přizpůsobit dávku regulace podle aktuálních srážkových úhrnů.

Regulátory růstu Moddus EC i Moddus Flexi zajišťují kromě spolehlivé ochrany proti poléhání významnou podporu rozvoje kořenového systému, benefit, který se projeví především v podmínkách, kdy jsou rostliny ohroženy určitými stresy, jako je sucho či nedostatky výživy.

Fungicid Elatus Era dlouhodobě testujeme

Na pokusných stanicích Ditana Velká Bystřice a ZZS Kujavy byly v průběhu let 2020–2021 založeny maloparcelkové pokusy v ječmeni jarním na odrůdách Francin, Laudis 550, Bojos a Sebastian. Cílem pokusů bylo vyhodnocení efektivity fungicidního ošetření při plánovaném jednom fungicidním vstupu za sezonu. Aplikace fungicidů byla provedena v BBCH 37/39. Sledovali jsme zdravotní stav porostů, vliv na zelenou listovou plochu, výnos a základní kvalitativní parametry.

Jak testování dopadlo

V průběhu dvou testovacích let se v pokusech vyskytly choroby hnědá skvrnitost, rynchosporiová skvrnitost, ramuláriová skvrnitost a rez ječná. Nástup chorob byl pozvolný v pozdějších růstových fázích. V pokusech byly testovány varianty zastoupené fungicidem Elatus Era (SolatenolTM + prothioconazole) a konkurenční fungicidní řešení s obsahem SDH inhibitorů. Varianta ošetřená fungicidem Elatus Era vykazovala excelentní a jednoznačně nejvyrovnanější míru účinnosti i dlouhodobost účinku proti všem přítomným chorobám (graf 1).

Byl rovněž zaznamenám pozitivní vliv na výnos i kvalitativní parametry (graf 2) i zelenou listovou plochu (graf 3).

Osvědčený fungicid s přidanou hodnotou

Správná volba kvalitní fungicidní ochrany je důležitým a nezbytným prvkem při pěstování sladovnických ječmenů. Elatus Era nabízí prémiové možnosti fungicidní ochrany, zajišťuje široké spektrum účinku na choroby ječmene a přináší přidanou hodnotu ve formě silných fyziologických benefitů zajišťujících vyšší, a zejména kvalitní výnos, který je pro rentabilitu pěstování sladovnického ječmene klíčový.*

Ing. Václava Spáčilová, Ph.D.
Syngenta Czech

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down