Investice do řepky se vyplatí

O budoucnosti pěstování řepky není v zemědělském podniku Vrcha, a. s., Jedlá hospodařícím v podmínkách Českomoravské Vysočiny pochyb. Řepku zde produkují s nadprůměrnými výsledky a proto se zdejší agronomové nebojí do řepky investovat.

Akciová společnost Vrcha se sídlem v obci Jedlá nedaleko Ledče nad Sázavou pojmenovaná podle nejvýše položeného pozemku v podniku hospodaří asi na 1880 hektarech zemědělské půdy, z čehož asi 1400 hektarů půdy orné. Zbytek tvoří louky a pastviny, které využití nacházejí při chovu skotu. Ten čítá asi 560 kusů dojnic a chlubit se může uzavřeným obratem stáda. Živočišnou výrobu doplňuje menší chov prasat, jehož budoucnost management společnosti zvažuje.

Rostlinná výroba odpovídá podmínkám
„Pěstujeme asi 200 ha ozimé pšenice, 200 ha ozimé řepky, 90 ha ozimého ječmene, 100 ha žita, 150 ha jarního ječmene, 20 ha ovsa, 50 – 60 ha brambor, 70 ha lnu, asi na 10 hektarech sejeme plodiny na zelené hnojení,“ představil rostlinnou výrobu Josef Tvrdík, střediskový agronom. Jak dodal, struktura výroby odpovídá zdejším podmínkám a pokud to umožní systém podpor, rádi by ji zde zachovali i do budoucna. Především by chtěli zachovat rozsah orné půdy. Dobře si zde však uvědomují, že této představě není plánovaná budoucí zemědělská politika příliš nakloněna.

Výsledky loňského roku
Podmínky zdejšího podniku rozhodně není možné považovat za ideální, proto se zde za výsledky v rostlinné výrobě rozhodně stydět nemusejí. Jak uvádí hlavní agronom Josef Bouma, v loňském nepříznivém roce zde sklízeli v průměru více než 5 t ozimé pšenice z hektaru, ozimého ječmene, jehož část po zimě zaorali, asi 3,5 t/ha, žita 5,6 t/ha, jarního ječmene – z velké části prodávaného ve sladovnické kvalitě asi 4,5 t/ha.
Zklamáním byl letos především výnos pícnin. Velmi slabá byla především druhá seč.

Brambory paradoxně
Výnos brambor, u nichž zvažují snížení výměry, byl paradoxně vyšší než obvykle. Na rozdíl od některých bramborářů je však nadprůměrně nezpeněžili. Většinu jich totiž dodávají ke zpracování a tudíž byla cena dána smlouvou uzavřenou před sezónou. Přesto spolupráci se zpracovateli hodnotí Josef Bouma pozitivně. „V jiných letech díky uzavřeným kontraktům naopak můžeme prodávat za cenu lepší,“ tvrdí.

Řepka intenzívní
S agronomy jsme hovořili především o řepce ozimé, u té zde totiž dosahují výnos nadprůměrný. Loni, kdy byl republikový průměr pouhých 1,68 t/ha, zde sklízeli slušných 2,3 t/ha.
Pěstování řepky ve společnost Vrcha považují agronomové za intenzívní. Vyšší intenzitu volí na větší část ploch, především na ty porosty, jež po zimě slibují dobrý výsledek. U těchto porostů pak nelitují investic. Věří a mají i ověřeno, že investice řepka ve výnose vrátí.
Ekonomiku pěstování řepky považují v Jedlé za dobrou, oceňují především známý fakt, že řepka přinese po sklizni první hotové peníze.
Jak nás informoval Josef Tvrdík, loni zde pěstovali řepku odrůd Capitol, Embleme, Orkan, Artus a Pronto, přičemž nejvyšší výnos daly odrůdy Capitol a Orkan. S přezimováním zde neměli problémy, z 200 hektarů zaorali asi jen 1 hektar.
V agrotechnických zásazích se zde drží většinou doporučení Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin. Používají osivo mořené Chinookem či Vitavaxem, plevele hubí dle aktuálního zaplevelení kombinacemi přípravků Lasso + Comnand či Butisanem Star, škůdce přípravky Nurelle, Decis či Karate, používají fungicidy Alert, Horizon a Caramba. Celková dávka dusíku je asi 160 kg/ha.
Opatřením, které dosud není pro všechny pěstitele běžné, je aplikace stimulátoru růstu. Jde o přípravek Rexan, který v Jedlé používají k řepce již několikátou sezónu.
Aplikují jej spolu s DAMem, ve shodě s doporučením výrobce, buď na počátku dlouživého růstu, nebo ve fázi žlutého poupěte, v dávce 0,1 l/ha. Loni Rexan aplikovali asi na 140 ha řepky. Jak se agronomové shodují, řepka takto ošetřená se v pozdějších fázích vývoje jevila více vitálnější a také více větvila. Přínos Rexanu tkví především v posílení ukládání asimilátů a zvyšování intenzity asimilace.
K přesnému vyčíslení přínosu této aplikace lze využít mimo jiné pokusy Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin s několika stimulátory růstu, které se jako na jednom z několika stanovišť realizují právě ve společnosti Vrcha Jedlá. V průměru těchto pokusů se díky Rexanu zvýšil výnos řepky téměř o 7 %, zcela nejlepšího výsledku bylo v pokusech dosaženo při využití kombinace Rexanu a listového hnojiva, což znamenalo zvýšení výnosu o více než 12 %. Pokud budeme kalkulovat s cenou použitého preparátu při uvedené dávce 96,- Kč/ha, je zřejmé, že se tato investice několikanásobně vrátí.
Ačkoliv v době naší návštěvy podniku řepku stále pokrýval sníh a agronomové její stav a další případná opatření jen odhadovali, věří že letos opět půjdou při jejím pěstování cestou intenzity a využijí uvedená intenzifikační opatření.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *