Inspiraci je možné hledat ve Francii

I přes soustavný pokles ploch brambor v Evropě lze při snaze podnikatelských subjektů a vlády získat evropské trhy a zvýšit konkurenceschopnost tuzemských podniků. Zdrojem inspirativních informací pro naše pěstitele by mohlo být například francouzské bramborářství, které se specializuje na vývoz brambor do okolních zemí, dozvěděli se účastníci semináře v Čelákovicích, jehož součástí byla i výstava velmi raných odrůd brambor v odrůdové zkušebně ÚKZÚZ v Přerově nad Labem.

Brambory z Francie míří podle předsedy Ústředního bramborářského svazu České republiky Ing. Františka Nováka, CSc., například i do Německa, loni jich tam bylo odtamtud vyvezeno kolem sta tisíc tun. „Proto doporučuji zamyslet se při přípravě nových projektů do roku 2013 nad francouzskými zkušenostmi . Pak už nezbývá než věřit, že ministerstvo zemědělství dá těmto projektům pro zvýšení konkurenceschopnosti českých bramborářů zelenou,“ zdůraznil Ing. Novák.

Ztratí seznam odrůd význam?
Ing. Novák se rovněž ve svém úvodním projevu vrátil k projednávané legislativní úpravě, která by zajistila zkoušení všech odrůd brambor pro zapsání do Seznamu doporučených odrůd (SDO). Šlo by i o odrůdy v České republice neregistrované, které jsou však zapsány ve Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin.
„Tento návrh Ústředního bramborářského svazu ČR (ÚBS ČR) nebyl přijat, a to je škoda. Jsme totiž přesvědčeni, že SDO i samotné zkoušení odrůd může být pro jejich uživatele významným zdrojem informací,“ uvedl Ing. Novák. Již tři roky, kdy jsme členy Evropské unie, je tak u nás možné zavádět neregistrované odrůdy na trh a jejich sadba se u nás běžně prodává. Zahraniční firmy v ČR během těchto tří let přestaly odrůdy brambor téměř registrovat.
V blízké době se tedy pravděpodobně dočkáme toho, že SDO bude pro pěstitele brambor ztrácet význam jako zdroj objektivních informací o odrůdě získaných v domácích podmínkách. „V současnosti ÚBS ČR vyčerpal možnosti, které by vedly ke změně stávajícího stavu,“ konstatoval Ing. Novák.

Nově registrované odrůdy
Ing. Václav Čermák z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu Brno představil v České republice nově registrované odrůdy brambor. „V letošním roce jde o třináct nových odrůd a nejvíce jich přibylo v poloraném sortimentu,“ vysvětlil. Z velmi raných byly registrovány české odrůdy Marketa a Monika a původem nizozemská odrůda Saline (varný typ B). Saline je určena pro přímý konzum a pro zpracování na smažené výrobky. Hlízy mají žlutou slupku, světle žlutou dužninu a mělká očka. Odrůda je odolná vůči strupovitosti a dosahuje v nejranějších termínech předčasných sklizní a při konečné sklizni vysokého výnosu.
Z raného sortimentu byly registrovány prozatím dvě odrůdy – konzumní Fanchette (varný typ B) s velkým podílem tržních hlíz a škrobárenská Poutník, která je odolná vůči virózám i plísni bramboru. V průběhu července by měla být zaregistrována i konzumní odrůda Barbora.
Z poloraných odrůd bylo letos registrováno sedm nových odrůd, z toho Judita a Madona české, ostatní zahraniční. Například odrůda Sagitta je vhodná pro zpracování na hranolky a lupínky a má vysoký podíl tržních hlíz. V České republice byla zaregistrována odrůda Rafaela, která je varného typu A. Jde o první odrůdu tohoto varného typu registrovanou v ČR.
Celkem bylo k letošnímu 5. červnu registrováno 174 odrůd. Doba registrace odrůdy trvá deset let a poté je nutné podat žádost o prodloužení. V letošním roce končí registrace celkem 54 odrůdám, z toho 22 udržovatelů nepodalo žádost o prodloužení. „Mezi ně patří i Impala, Agria či Saturna, kterým končí registrace v průběhu července. Protože ale patří do Společného katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin, kde je v současnosti zapsáno kolem 1100 odrůd brambor, bude možné je u nás i nadále pěstovat,“ připomenul Ing. Čermák. Letos bylo podáno čtrnáct nových žádostí o registraci odrůdy v ČR, z toho tři zahraniční.

Množitelské plochy
O množitelských plochách přihlášených k uznávacímu řízení hovořil Ing. Lubomír Šantrůček z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu Brno. Věří, že letošní rok dopadne po zdravotní stránce lépe než loňský. „Loni vyšly posklizňové zkoušky množitelských porostů nejhůře za posledních deset let,“ připomenul. Uznávacím řízením prošlo v posklizňových zkouškách 3612 ha (1982 porostů), z nichž se neuznalo 833 ha (417 porostů) a sestupněno bylo 108 ha (86 porostů). Některé odrůdy u zkoušek dokonce zcela propadly, ale díky dovozu ze zahraničí je bylo možné obnovit.
Důvodem špatného zdravotního stavu byla podle Ing. Šantrůčka opožděná výsadba, prodloužená vegetace a vysoký výskyt mšic na jejím konci. „Ale tím nejdůležitějším zůstává vždy množitel. Jedním z nejdůležitějších faktorů výroby kvalitní sadby je zajištění dostatečné izolační vzdálenosti, provedení včasné a kvalitní selekce a ošetření porostů proti vektorům. Dobrý pěstitel je tedy i zárukou vyšší kvality,“ vysvětlil Ing. Šantrůček.
„Protože ÚKZÚZ věděl, že hrozí zvýšené riziko výskytu viróz a bakterióz u nás i v zahraničí, kontroloval na podnět ÚBS ČR ve větší míře i kvalitu sadby z dovozu z loňské sklizně. „Pro kontrolu jsme vybrali náchylnější odrůdy na virové choroby a již u prvních 23 partií jsme odhalili šest, které neodpovídaly deklarovanému stupni,“ naznačil Ing. Šantrůček. Když však dodavatelé zjistili zvýšenou kontrolu, došlo náhle k obratu a zdravotní stav dodávek již odpovídal požadavkům na deklarovaný stupeň.
Celkově bylo zkontrolováno 154 dodávek z dovozu, z nichž sedm partií neodpovídalo dovezenému stupni. V některých případech bylo zjištěno i přes 60 % hlíz z kontrolované partie postižených virovými chorobami. V rámci tuzemského obchodu bylo zkontrolováno 54 dodávek, z nichž čtyři partie neodpovídaly dodávanému stupni.
„Vzhledem k tomu, že loni „vypadlo“ hodně partií, projevila se brzy zjara vyšší poptávka než nabídka. Rovněž se zvýšil dovoz sadby brambor nejen na množení, ale i na plochy běžného pěstování. Na výsadbu brambor pro rok 2007 bylo dovezeno necelých 7400 t brambor, což je přibližně dvakrát více proti roku 2006. Pozitivem je však to, že se obměnila sadba brambor, i když ne vždy v požadovaných odrůdách a do ČR se dostaly zdravé partie,“ informoval Ing. Šantrůček.
Letos bylo podle něj v ČR přihlášeno ke dni konání semináře k uznávacímu řízení 3905 ha, což je zhruba o 150 hektarů více než loni. Nejvíce se u nás v letošním roce množí odrůdy Marabel, která letos poprvé předstihla i odrůdu Impala, dále Ornella a Dali. Tyto čtyři odrůdy se u nás pěstují na více než 922 ha množitelských ploch. Následují je odrůdy Adéla, Princess, Rosara, Saturna, Westamyl a Laura, které zaujímají přes 45 procent z celkové množitelské plochy brambor.
Velmi rané brambory se u nás loni množily na ploše 903 ha. Letos poklesla o šest procent na 742 ha, což je zřejmě dáno výpadkem zdravotního stavu a nemožnosti jejich dostatečného nahrazení jak v tuzemsku, tak v zahraničí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *