Farmářská osiva podléhají poplatkům

Výkonná odrůda s pozitivními vlastnostmi, navíc zaštítěná vysokou kvalitou osiva, je významným intenzifikačním faktorem rostlinné výroby. Nabytím účinnosti zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin, byla i v České republice přiznána šlechtitelům autorská práva. S nimi souvisí výběr poplatků za využívání produktu (odrůdy) k podnikání, podobně jako je to běžné v jiných oborech lidské činnosti (například v umění nebo počítačových programech). Licenční poplatky jsou potom alespoň částečným zdrojem prostředků pro další tvůrčí práci šlechtitelů. Vždyť vytvoření nové odrůdy je výsledkem náročné, vysoce odborné a nákladné práce a trvá mnoho let.

Negativním jevem posledního desetiletí byl v českém zemědělství značný pokles obměny osiv a sadby. Pěstitelé nahrazovali certifikované osivo různými osivy neznámého původu nebo seli i to, co zbylo po prodeji merkantilu. Důsledky jsou známy – u obilnin například zvýšený výskyt sněti mazlavé, rozšiřování plevelů a také úbytek zdrojů pro šlechtění při neodvádění licenčních poplatků.
Výše uvedený zákon ale u některých plodin (z obilnin u pšenice obecné, tvrdé a špaldy, u ovsa, ječmene, žita a tritikale) umožňuje výrobu farmářských osiv, tj. osiv vyrobených bez licence a na vlastní půdní základně. Tato osiva musí být použita výhradně v zemědělském podniku, kde byla vyrobena (nesmějí být uváděna do oběhu), a i ona podléhají povinnosti platit šlechtiteli (vlastníku odrůdy) přiměřenou náhradu, která je ale nižší než licenční poplatky u certifikovaných osiv.
Zdálo by se tedy, že po přijetí zákona bude vše v pořádku a uvedená opatření napomohou lepší ekonomické situaci zemědělců. Úskalí ovšem existují a v konečném důsledku nemusí být ani ekonomika příliš pozitivní. Jde například o často nedostatečnou kvalitu farmářských osiv, protože běžný pěstitel, který nemá se semenářstvím zkušenosti, se dopouští mnoha chyb, a dále nedisciplinovanost v odvodu poplatků.
Držitelé šlechtitelských práv k odrůdám se pochopitelně úniku finančních prostředků brání. Proto na sklonku loňského roku založili Družstvo vlastníků odrůd. Předmětem jeho činnosti je výběr náhrad za využívání farmářských osiv, zastupování a hájení zájmů vlastníků odrůd ve věcech zákona o ochraně práv k odrůdám rostlin. Již v červnu letošního roku v souladu s výše uvedeným zákonem bude družstvo žádat na základě zplnomocnění od svých členů a smluvních partnerů – držitelů šlechtitelských práv k odrůdám, o přiznání využití farmářských osiv ze zásevu ozimů 2001 a jařin 2002. Pěstitel je povinen přiznání provést. Za toto sledované období však nebudou držitelé šlechtitelských práv uplatňovat nárok na náhradu za využití farmářských osiv. Náhrada za využití ozimů ze zásevu 2002 bude již důsledně vyžadována.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *