Ekonomika pěstování slunečnice

Velmi dobré výsledky pěstování a dobré realizační možnosti stabilizují v posledních letech plochu pěstování slunečnice na úrovni blízkou 30 tisíc hektarů. V minulém roce bylo možno zaznamenat rozšíření ploch slunečnice i do pěstitelsky netradičních regionů, avšak při mírném poklesu ploch v některých oblastech jižní Moravy.

Od marketingového roku 1990/91 se plochy slunečnice zvyšují. Tato významná olejnina začíná mít trvalé místo v osevních postupech českých pěstitelů. Podle definitivních údajů ČSÚ o sklizni zemědělských plodin, činila v marketingovém roce 2000/01 sklizňová plocha slunečnice celkem 30 549 ha. Při průměrném hektarovém výnosu 2,14 t dosáhla produkce 65 421 t.
Pro sklizeň v roce 2001 bylo podle údajů ČSÚ oseto 28 583 ha. což je o 7,1 % méně než v roce minulém. Přes nepříznivé klimatické podmínky v průběhu roku je doposud odhadována celková produkce slunečnicových nažek ve výši 61,3 tis. t. Předpokládá se však nižší olejnatost.
Cenový vývoj odpovídá zájmu odběratelů o slunečnicové nažky. Průměrná CZV je podle údajů ČSÚ v průběhu roku 2001 dokonce vyšší než obchodní cena na burze v Rotterdamu (216 USD, USDA – Oilseeds: World Markets and Trade).
Vzhledem k zaměření našich zpracovatelů olejnatých semen především na zpracování řepky olejné a vysokým realizačním cenám slunečnice na zahraničních trzích, je část domácí produkce slunečnice vyvážena. V marketingovém roce 1999/00 dosáhl export slunečnice 46,5 tis. t, v roce 2000/01 celkem 31,2 tis. t a v roce 2001/02 se předpokládá vývoz ve výši 26 tis. t. Dovoz ve stejných letech klesá z 20 tis. t na očekávaných 10 tis. t.
Výběrové šetření o vlastních nákladech při pěstování slunečnice v síti testovacích podniků FADN CZ za období 1998 – 2000 je součástí souboru šetření o vlastních nákladech rostlinných a živočišných výrobků, které provádí VÚZE Praha.
Při výpočtu míry rentability byly použity průměrné realizační ceny a ceny užití produkce od respondentù výběrového šetření. Průměrná realizační cena je vypočtena z celkových tržeb za prodané množství výrobku dělené prodaným množstvím, bez ohledu na kvalitu a způsob použití výrobku.
Míra rentability 1 je ukazatel tvořený podílem zisku (ztráty) a vlastních nákladů na jednotku.
Míra rentability 2 je ukazetel tvořený podílem prodaného množství oceněného realizační cenou dané komodity se započtením neprodaného množství dané komodity oceněného ve výši vlastních nákladù a celkové produkce oceněné ve výši vlastních nákladù.

Ing. Zdena Kubíková,
Václav Mottl,
Výzkumný ústav
Zemědělské ekonomiky,
Praha

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *