Ekonomika pěstování ozimého ječmene

Zastoupení ozimého ječmene na orné půdě se v posledních letech pohybuje mezi 4,5 až 6,1 %. Výrazný nárůst osevních ploch ozimého ječmene kulminoval v roce 1991. V následujících letech došlo ke snížení ploch ozimého ječmene ve prospěch jarního ječmene (sladovnického). V jednotlivých ročnících je podíl ozimého ječmene variabilní mj. v závislosti na počasí. Stejně jako u ostatních obilnin došlo v souvislosti s omezením úrovně vstupů (například hnojení a ochrany rostlin) i u ozimého ječmene ke snížení výnosů.

Úspěšnost pěstování ozimého ječmene je převážně ovlivněna výběrem vhodné oblasti, dodržením optimální agrotechnické lhůty a vývojem počasí. Ve vhodných podmínkách může být dosaženo velice dobrých výnosů. I u současných odrůd jsou však problémy s přezimováním, kolísavými výnosy a výskytem padlí travního a rzi ječné. Lepší zimovzdornost mají odrůdy šestiřadé. V Seznamu odrůd zapsaných ve státní odrůdové knize České republiky k 1. 7. 2000 je mezi 57 odrůdami ječmene zastoupena téměř třetina, tj. 18 odrůd ječmene ozimého. Z toho je deset odrůd víceřadých, u kterých není stanovena sladařská jakost. Ve zbývajících osmi dvouřadých ozimých odrůdách je ukazatel sladařské jakosti stanoven pouze u odrůdy Tiffany (USJ 6) zapsané v roce 1999.
Cenový vývoj krmného ječmene (pro tento účel je v současnosti ozimý ječmen téměř výlučně pěstován) je závislý na nabídce a poptávce krmného obilí v daném období. V posledních pěti letech se krmivářské použití ječmene (jarního i ozimého) pohybuje zhruba v rozmezí 65 až 70 % celkové domácí spotřeby ječmene.
V důsledku zvýšené zahraniční poptávky po krmném ječmeni v marketingovém roce 1999/2000 a následnému snížení zásob a výrazně nižší sklizni ječmene v roce 2000 došlo k rychlému zotavení ceny krmného ječmene. Průměrná CZV sledovaná ČSÚ však nerozlišuje rozdíl mezi cenou ozimého a kvalitního jarního ječmene.
Nákladovost hlavních zemědělských výrobků dlouhodobě sleduje VÚZE ve výběrovém šetření. Od roku 1997 byl do sledování zahrnut také ozimý ječmen.
Se snižováním průměrného hektarového výnosu ozimého ječmene dochází i u této plodiny k růstu nákladů na jednu tunu zrna. Při současném poklesu realizační ceny se ve sledovaných letech značně snížila rentabilita pěstování ozimého ječmene, přičemž v roce 1999 byla záporná. Snížení rentability v roce 1999 bylo ovlivněno i nižším podílem realizovaného (prodaného) ozimého ječmene.
Podle předběžných výsledků došlo v roce 2000 ke zvýšení nákladů u prostředků na ochranu rostlin o asi 3 %; náhradních dílů, strojů a zařízení o asi 1,5 % a PHM o přibližně 57 %. Vlivem obnovy strojového parku a zvýšení cen zemědělských strojů o zhruba 1,5 % se zvyšuje i odpisová částka. Výnos ozimého ječmene 3,96 t.ha-1 byl v roce 2000 o 2,3 % nižší než v roce 1999. Všechny tyto ukazatele i průměrná roční realizační cena dosažená zemědělskými prvovýrobci krmného ječmene 2612 Kč.t-1 ukazují, že míra rentability bude i v roce 2000 záporná.

Ing. Jana Kreysová,
Ing. Zdena Kubíková,
Václav Mottl,
Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky,
Praha

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *