Dynamický rozvoj krajů, měst a obcí

Tři listopadové dny hostil Pražský veletržní areál v Letňanech veletrh For City, který tvoří trojice odborných výstav Eco City, Eurotraffic a Zelené město. Návštěvníci tam mohli zhlédnout expozice několika desítek vystavovatelů nebo navštívit některý z doprovodných programů.

For City není pouze výstavou, ale jde o komplexní program, jehož cílem je dynamický rozvoj krajů, měst a obcí. Do příprav se zapojila řada předních odborníků z České republiky, program byl oponován několika hejtmany a pracovníky čtyř ministerstev.

Veletrh a bohatý doprovodný program jsou již tradičně určeny pracovníkům komunální sféry, které se pohybujícím se v oblasti veřejných zakázek, odběratelům služeb pro veřejný sektor – municipálním politikům, kteří mají rozhodovací pravomoci (hejtmani, starostové). Program je přínosný pro zaměstnance obecních, městských a krajských úřadů, zejména odborů dopravy, životního prostředí a správy veřejné zeleně.

For City 2007 zaujímal plochu 1300 m2 a účastnilo se jej přes šedesát vystavovatelů. Letos veletrh navštívilo zhruba 1200 návštěvníků.

U příležitosti konání souboru výstav For City 2007 byla vytištěna publikace For City – služby pro kraje, města a obce, která poskytla odborné informace, kontakty, poradenství, články z oblasti dopravy, ekologie, veřejné zeleně se zaměřením na udržitelný rozvoj krajů, měst a obcí.

Již 13. ročník výstavy Eco City o životním prostředí a udržitelném rozvoji nabídl několik vozidel na alternativní pohonné hmoty. K vidění byly i ekologicky šetrné mycí a čisticí prostředky, papírenské výrobky či kotle na biomasu.

Výstava Zelené město představila například bezpečné a atraktivní zařízení a vybavení dětských hřišť, širokou nabídku mobilních rostlinných nádob a závěsných košů pro mobilní zeleň na sloupy, zahradní a komunální techniku, závlahové systémy a spoustu dalších doplňkových výrobků určených pro městskou zeleň.

 

Dopravní stavba roku

 

Součástí mezinárodní odborné výstavy dopravního inženýrství a logistiky Eurotraffic je i prezentace výsledků soutěže Dopravní stavba roku.

Do čtvrtého ročníku soutěže se letos přihlásilo celkem 32 staveb. V září v rámci galavečera k mezinárodnímu stavebnímu veletrhu For Arch bylo z přihlášených nominováno dvanáct a z nich vzešli vítězové. Cílem této soutěže, kterou vyhlásilo Ministerstvo dopravy ČR a Státní fond dopravní infrastruktury, bylo seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní dopravních staveb a infrastruktury. Soutěž byla vypsána na podporu kvalitní komplexní realizace stavebního díla, od hrubé stavby až po detail a byla určena pro stavby realizované na území celé České republiky bez ohledu na státní příslušnost projektanta, architekta stavby a místo registrace realizátorských firem.


Odborné semináře

 Jedním z doprovodných programů, který se uskutečnil během konání komplexu odborných výstav For City 2007, byl seminář Biopaliva v praxi. Zájemcům představil nejen legislativu a teorii této problematiky, ale i konkrétní zkušenosti zástupců firem z praxe.

Jako součást For City 2007 se konalo i 3. dopravní fórum na téma Udržitelná příměstská doprava se zaměřením nejen na zkušenosti, ale především na možnosti a rozvoj tohoto druhu dopravy. Odbornými garanty se stalo Ministerstvo dopravy ČR ve spolupráci s Českými drahami, a. s. Konference byla rozdělena do několika bloků, které se zabývaly tématy jako Infrastruktura příměstské dopravy, Vozidla pro udržitelnou dopravu a Inteligentní dopravní systémy nebo Urbanismus a dopravní plánování. Odborným garantem 3. dopravního fóra bylo ČVUT Praha.

Třetí ročník odborné výstavy veřejné zeleně a městského parteru Zelené město přinesl návštěvníkům celodenní seminář Zeleň ve veřejném prostoru. Proběhl ve třech blocích  a byl pořádán ve spolupráci společnosti ABF, a. s., Svazem zakládání a údržby zeleně a Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu.

V prvním bloku přednesla svou přednášku s názvem Přístup ministerstva životního prostředí k péči o zeleň v urbánním prostředí Ing. Martina Pásková, Ph.D., pracovnice Přístup ministerstva životního prostředí (MŽP) z oddělení ekologie lidských sídel a člověka. Mezi aktivity MŽP podle ní patří i problematika brownfields či zelené prstence kolem měst. Byly vytvořeny pro tři města (Hradec Králové, Mělník a Jihlava) a jedná se o přípravě projektu zeleného prstence kolem hlavního města Prahy. Mezi problémy, kterými se na MŽP dále zabývají, patří i regenerace sídelní zeleně a problematika odcizování sídlištních dětí přírodě.

Zkušená přednášející Ing. Eva Dlouhá z Výzkumného ústavu okrasného zahradnictví, v. v. i., představila svůj zajímavý příspěvek týkající se nejčastějších nedostatků v žádostech o dotace z programů podporujících veřejnou zeleň a nejčastější pochybení při realizaci projektu. To bývají odchylky od projektové dokumentace, které nebyly předem projednány či schváleny pověřenými osobami ze správy dotačního programu. Může jít například o záměnu sortimentu, změnu rozmístění dřevin či dokonce o nedodržení navržené kompozice. Častým problémem bývá i nesprávná a nedůsledná výsadba či nesprávné ošetření dřeviny, například neodstranění obrostu nebo absence výchovného řezu. Problémem zůstává používání jiných velikostních parametrů, než které jsou uvedeny v projektové dokumentaci.

Odpolední sekci přednášek zahájil David Hora, DiS., ze Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, sekce péče o dřeviny přednáškou nazvanou I stromy ve vaší obci potřebují odbornou péči. Zdůraznil nutnost péče o dřeviny nejen z důvodu jejich vysoké hodnoty, ale i vysoké nebezpečnosti.

 

Slavnostní ukončení

Vyvrcholením celé akce byl slavnostní večer, který se konal v pražském divadle Hybernia. Během něho se zúčastnění dozvěděli výsledky soutěží Dopravní stavba roku 2006, Architekt roku 2006, Grand Prix a Top Expo.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *