Desatero k minimalizaci

Titulek článku by dále mohl pokračovat: aneb jak úspěšně zakládat porosty řepky, obilnin i ostatních plodin systémem precizního mělkého a půdoochranného zpracování půdy. Dále uvádím základní pravidla.

1. „Příprava předplodiny“ ke sklizni tak, aby byla dozrálá, suchá, bez plevelů a umožnila provedení kvalitní sklizně. Pokud je zaplevelena vytrvalými pleveli, je vhodná předsklizňová aplikace glyphosátu, či sulphosátu (Roundup, Touchdown).
2. Příprava sklízecích mlátiček tak, aby byly vybaveny kvalitními drtiči slámy i rozmetači plev, úhrabků i výdrolu. Tím nevznikne tzv. podřádek, ve kterém je přebytek směsi organické hmoty původcem deficitu dusíku, uvolňování aflatoxinů, chorob a škůdců.
3. Dodržení sklizňové technologie v podobě nízkého strniště, dobře rozřezané slámy (řezanka by neměla obsahovat více než jedno kolénko kvůli rychlé inokulaci půdními organismy),dobře rozptýlených plev, úhrabků a výdrolu. Pokud sklízíme slámu, urychlit pracovní operace.
4. Podmítka nejlépe do 24 hodin po sklizni, na koso, co nejmělčí a co nejkvalitnější. Cílem je šetřit vláhou, živinami, urychlit vzcházení plevelů a výdrolu, srovnat pozemek, perfektně rozptýlit organickou hmotu a promíchat ji s nejvrchnější vrstvičkou půdy, nevytvářet hroudy a vytvořit základ budoucího seťového lůžka.
5. Ošetření podmítky buď mechanicky branami, prutovými zavlačovači nebo druhou podmítkou. Jsou-li plevele a výdrol „jako kožich“, vyplatí se „chemická podmítka“, a nejsou-li zastoupeny vytrvalé plevele stačí 30 % dávka glyphosátu nebo sulphosátu. Podstatným přínosem je přerušení „zeleného mostu“ – zdroje přenosu chorob a šíření škůdců.
6. Setí – dodržet termín, hloubku i výsevní normu. Čím dříve sejeme, tím nižší je výsevek. Morforegulátory růstu použít na podzim – včas ! Nejlepší se jeví setí „ na široko“ nebo „ do pásků“.V jedné pracovní operaci je třeba zabezpečit přípravu seťového lůžka s aplikací podkořenového hnojiva, vlastní setí, zavláčení a přikulení.
7. Ošetření po zasetí – v případě sucha a eventuální hrudovitosti použít přikulení válci typu Cambridge.
8. Chemická ochrana půdními či listovými herbicidy se bude řídit půdně klimatickými podmínkami a množstvím organické hmoty na povrchu půdy.
9. Morforegulátory je nutné při brzkém setí použít, a to včas. Nejlepší jsou s kombinovanou (i fungicidní) účinností (Caramba, Horizon) + CCC.
10. Volba strojů – nejlépe se hodí radličkové stroje nové generace (např. systém HORSCH).
A co na závěr? Pokud se celý systém precizně a bez přerušování uplatňuje, spoří investiční a provozní náklady, zlepšuje fyzikálně chemické i biologické vlastnosti půdy i půdní strukturu a vláhový režim, zrychluje provedení prací v nejoptimálnějších podmínkách a podstatně zvyšuje efektivnost výroby.

Ing. Jiří Prousek,
Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin Praha

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *