Čtyři roky s integrovanou ochranou rostlin

Závěr roku 2017 byl již tradičně ve znamení návštěv inspektorů Ústředních kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) u zemědělských subjektů hospodařících na orné půdě. Předmětem návštěv bylo šetření dodržování zásad integrované ochrany rostlin (IOR). Tato oblast je součástí pravidelného monitoringu ÚKZÚZ již od roku 2014 a je zjišťována pomocí dotazníku čítajícího šestnáct otázek vztažených ke stěžejním oblastem rostlinné produkce a ochrany rostlin.

Zemědělské veřejnosti jsou veškeré informace volně dostupné na webových stránkách ÚKZÚZ a mimo dotazníku lze využít i Průvodce, který vysvětluje jednotlivé oblasti zásad v praktickém kontextu. Míra osvojení obecných zásad IOR byla obdobně jako v letech minulých hodnocena bodově, při čemž hranice úspěšnosti nejsou rigidně stanoveny. Výsledky šetření jsou pak ukazatelem slabých a silných stránek podniku a lze je využít pro vlastní potřebu šetřeného subjektu jako podklad pro zlepšení managementu v oblasti rostlinné výroby.

Teď již k vlastním výsledkům šetření. Inspektoři ÚKZÚZ navštěvovali subjekty, které v daném roce absolvovaly kontrolu evidence spotřeby přípravků, které jsou součástí povinných požadavků na hospodaření (PPH 10). Výstupem těchto kontrol byl tedy záznam o kontrole a na něj s odstupem času i navazující záznam s vyplněným dotazníkem a doporučením pro oblasti, které byly plněny v nízkém rozsahu. Pro šetření IOR bylo pro rok 2017 vybráno 104 subjektů všech výrobních oblastí ČR v kategoriích malé, střední, velké a největší podniky dle definovaných požadavků, viz níže.

Z výsledků obecně vyplývá, že přetrvává trend nedostatečného plnění v oblasti osevních postupů, organické hmoty v půdě, vápnění dále podpory užitečných organizmů, využívání nechemických metod ochrany rostlin a aplikace přípravků na ochranu rostlin (POR) v nezbytném rozsahu. U malých subjektů se pak dlouhodobě potvrzuje nízká účast na odborných seminářích či školení a obecně nízká spolupráce s poradci. Obecně se však zvyšuje povědomí o potřebách nástrojů monitoringu a signalizace škodlivých organizmů.

 

Více si přečtete v dubnovém Farmáři

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *