Co letos potrápilo naše bramboráře

V České republice se letos opět snížila pěstební plocha brambor. V důsledku toho čeští pěstitelé nepokryjí potřeby tuzemského trhu a bude nutné brambory dovézt. Počasí letošního roku bylo, jak všichni dobře víme, mimořádné – nejteplejší červenec za padesát let a poté velmi chladný a deštivý srpen, což se také negativně podepsalo na úrodě a kvalitě hlíz. Vzhledem ke všem těmto faktorům mohou spotřebitelé očekávat nárůst cen brambor.

Začátkem září uspořádal Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o., Poradenský svaz – bramborářský kroužek spolu s dalšími firmami letos již čtrnáctý odborný seminář věnovaný pěstování brambor, vývoji cen a ochraně proti škodlivým činitelům. Seminář se konal tradičně v Havlíčkově Brodě-Perknově, kde vystoupila řada odborníků. Ti informovali posluchače o aktuálních tématech bramborářství v tomto roce.
Budoucnost bramborářského odvětví závisí podle slov Ing. Bohumila Vokála, CSc., ředitele Výzkumného ústavu bramborářského, především na specializovaných pěstitelích. Na nich bude, aby správně vyhodnotili podmínky, ve kterých se pohybují, a určili si vhodný směr cesty. Přitom je důležité mít o pěstování brambor dostatek informací, co nejefektivnější technologie, možnost hlízy dlouhodobě skladovat a racionálně využít netržní brambory.
Množitelé, pokud chtějí uspět, se musí orientovat na odběratele. Platí pravidlo, že rané konzumní brambory sklidí pěstitelé do 30. června a poté je hned dodají na trh. Dále by měly následovat odrůdy vhodné pro zásobení trhu ostatními konzumními bramborami, tedy pro dodávku od července do jarních měsíců příštího roku. Nemělo by se tedy stát, že konečný odběratel najde ještě v září, ale i později, na pultu rané brambory, které v té době již neodpovídají kvalitou požadavkům trhu.
V ČR se ročně spotřebuje přibližně sedm set tisíc tun ostatních konzumních brambor, přičemž podle statistiky 65 % vypěstují zemědělci, 15 % domácnosti a 20 % tvoří dovoz. Podíl velmi raných odrůd brambor na celkovém objemu pěstování klesl v roce 2006 z dvaceti sedmi na dvacet čtyři procenta. Měl by se však pohybovat kolem osmi až deseti procent.
Doc. Ing. Vlastimil Rasocha, CSc., z Výzkumného ústavu bramborářského seznámil přítomné posluchače s letošním nepříliš optimistickým stavem porostů brambor. V loňském roce jich byla nadúroda a pěstitelé se snažili o co nejrychlejší odbyt – dodávali je pro vývoz i za pouhou 1,50 Kč/kg. Poprvé po dlouhé době překonal vývoz ostatních konzumních brambor a sadby jejich dovoz. (Za období od 1. 7. 2005 do 30. 6. 2006 bylo vyvezeno 95 331 tun konzumních a 7200 tun sadbových brambor. Dovoz dosáhl 45 233 tun konzumních a 3685 tun sadby). Posléze však bylo nutné doplnit nedostatečně zásobený trh s bramborami dovozem, a to už za cenu čtyři až pět korun za kilogram.

Neopominutelná sadba
V České republice je pro množení rozhodujících deset odrůd, které mají 46,8 % z celkové množitelské plochy (nejvíce odrůda Impala, dále Marabel, Ornella, Dali, Adéla, Saturna, Rosara, Princess, Laura a Dita). Obecně platí, že se množitelské plochy zmenšují po celé Evropě. Například v Německu poklesly tyto plochy proti loňskému roku o 2,3 %, v Nizozemsku dokonce o 6,4 % a ve Francii, která produkuje velmi kvalitní konzumní brambory, o 2,6 %. I u nás se rapidně snížily množitelské plochy – z 4510 ha na 3743 ha, což představuje pokles o celých 17 %.
Sadbové brambory mohou být vyvezeny jen se souhlasem majitele odrůdy nebo jeho zástupce. V ČR se pěstují především odrůdy zahraničního původu, plných 77 %. Z domácích odrůd se v zahraničí množí jen jediná odrůda – velhartická průmyslová pozdní Westamyl. Například v Německu ji letos množí na padesáti sedmi hektarech. Proti loňsku poklesly rovněž množitelské plochy velmi raných odrůd. Stále se nejvíce vysazují Impala (371 ha) a Rosara (127 ha), narůstají plochy nadějných raných odrůd, například Velox, Carrera a Vera. V kategorii ostatní odrůdy se mírně zvýšily množitelské plochy, například u odrůd Adéla, Saturna, Princess a Westamyl.

Vliv nestabilního počasí
Výnosy brambor jsou v letošním roce výrazně ovlivněny průběhem počasí i tím, že byla o dva až tři týdny opožděna výsadba. Proti loňskému roku lze tedy očekávat o deset až patnáct procent nižší výnos a současně i horší kvalitu hlíz. Brambor zřejmě nebude dostatek i z toho důvodu, že pěstební plochy poklesly na 30 024 ha z původních 36 072 ha v roce 2005.
U polopozdních a pozdních odrůd konzumních brambor je nutné sledovat stav porostů, v případě jakýchkoli problémů okamžitě jednat a ukončit vegetaci. Vedle výskytu plísně bramboru hrozí ještě různé projevy zmlazování hlíz, jimž lze také zabránit desikací. Hrozí i předčasné klíčení hlíz, kterému je možné předejít včasnou retardací uskladněných brambor. Pokud pěstitel pečlivě dodržuje všechna doporučení, má zajištěny kvalitní hlízy až do jara.

Chorobám nevévodí
plíseň bramboru

V letošním povětrnostně neobvyklém roce nebyl výskyt plísně bramboru časný jako v některých minulých letech a choroba se objevila až po srpnových srážkách. „Sadbové brambory, které byly desikovány do konce července, plísni unikly,“ konstatoval Ing. Ervín Hausvater, CSc., rovněž z Výzkumného ústavu bramborářského. Obecným opatřením proti plísni bramboru je podle něj dokončit ochranu fungicidy, to znamená aplikovat poslední postřiky přípravky chránícími hlízy a ukončit vegetaci podle náchylnosti odrůd v nati buď mechanicky, nebo chemicky. Sklizeň porostů, v nichž jsou hlízy napadeny, je třeba odložit na pozdější období, problematické partie uložit na přechodnou skládku a posléze třídit po projevení infekce.
Problematikou plísně bramboru, konkrétně variabilitou izolátů Phytophtora infestans, se zabývají odborníci z České zemědělské univerzity v Praze. Cílem jejich práce je determinovat pohlavní typy původce choroby na území České republiky. Pro jejich určení je nutné získat čistou kulturu z infikovaného pletiva – z hlíz či listů. V roce 2003 byl u nás zaznamenán první výskyt pohlavního typu A2 a od té doby je výskyt typů A1 i A2 sledován každoročně na našem území. Přítomnost obou pohlavních typů v populaci patogenu vytváří předpoklad pro tvorbu odolných oospor, které mohou přežívat v půdě. Jedním ze způsobů detekce pohlavních typů je metoda párových testů A1 a A2 a druhou možností jsou polymerázové metody. Stanovení hladiny citlivosti na systémové fungicidy lze určit in vitro testem na agaru nebo testem plovoucích terčíků.

Současnost a budoucnost
V rámci Evropské unie došlo za posledních několik let k poklesu rentability pěstování brambor. Aby byli zemědělci schopni konkurence, bude třeba se zaměřit na výnos, kvalitu a následně i cenu brambor. Jedním z velmi důležitých ekonomických faktorů, u nás stále opomíjeným, je dlouhodobé skladování brambor. Ústřední bramborářský svaz České republiky navrhl v rámci podpory pěstitelů EAFRD zabývat se řešením tohoto problému. Agrární komora ČR doporučuje podpořit integrovanou produkci konzumních brambor. Z průběžného šetření výsledků u vybraného souboru pěstitelů brambor na Českomoravské vrchovině vyplynulo podle Ing. Milana Čížka z Výzkumného ústavu bramborářského, že v roce 2005 byl průměrný výnos kolem 29 tun/ha a tržby, včetně dotací, činily 2665 Kč/t, při rentabilitě + 10,5 %. I z tohoto výsledku je zřejmé, že v roce 2006 nebyl ekonomický důvod pro pokles ploch brambor.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *