Co je nového u hybridních ječmenů?

V současné době se pomaličku otevírá jarní sezóna a s ní přichází i první polní práce. Agronomové netrpělivě vyhlížejí příležitost vyrazit do porostu, aby mohli provést regenerační hnojení ozimů a odstartovat novou sezónu. Dosavadní průběh zimy se v mnohém podobá loňské zimě, ale přece jen rozdíly jsou. Vše nasvědčuje tomu, že letos bude třeba hybridní ječmeny k jejich regeneraci co nejdříve přihnojit.

Podzim v roce 2014 byl velmi deštivý a i zima je prozatím na srážky bohatší než ta minulá. V důsledku těchto skutečností je v půdě nižší podíl vzduchu a mineralizace v nepromrzlé půdě probíhá velmi pomalu. Proto bude velmi důležité provést regenerační hnojení co nejdříve, aby rostliny měly k dispozici dusík v přístupných formách a rychle jej zužitkovaly pro regeneraci a další růst a vývoj. To platí obecně pro veškeré ozimé plodiny. Pro hybridní ozimý ječmen o to více, protože jeho vývoj a růst je v porovnání s klasickými liniovými odrůdami rychlejší.

První roky pěstování ozimých hybridních ječmenů společnosti Syngenta byly velkou tvrdou zkouškou pro tyto materiály. V první sezóně pěstování hybridních ječmenů v letech 2011/2012 na českých polích byla zima s velmi nízkými teplotami a s minimální sněhovou pokrývkou. Ozimé obilniny i hybridní ječmeny byly zimou poškozeny, ale díky svým úžasným regeneračním schopnostem dosáhly dobrých výnosů. V minulém roce byl průběh zimy zcela jiný, mrazy a srážky se vyskytovaly minimálně, jaro přišlo brzy a bylo suché. Podmínky byly pro ozimy optimální, výnosy rekordní.

Souhrnné výsledky, které jsme získali během tříletého pěstování hybridních ječmenů v našich podmínkách, ukázaly, jak plastické dovedou hybridní ječmeny být a že skutečně dosahují stabilně vysokých výnosů každoročně a za každých podmínek.

Nástup nových hybridních materiálů Galation a Wootan spolu s množstvím lokálních pokusů a zkušeností firmy Syngenta nyní umožňují upřesnit doporučení pro pěstování hybridních ječmenů s ohledem na vysetou odrůdu a podmínky pěstování. Tyto změny se ovšem týkají jen doporučení v oblasti hnojení. Aplikace dvou fungicidů a dvojí regulace porostu se v průběhu uplynulých let potvrdila jako nejvhodnější pro intenzivní pěstování hybridních ječmenů.

Hnojení nových hybridních materiálů

Na základě lokálních pokusů bylo v loňském roce ověřeno, že nejmodernější hybridní odrůdy Galation a Wootan nejsou na zcela přesné nastavení hnojení tak citlivé, jako tomu bylo u starších materiálů, především u hybridu Zzoom. Původní doporučení, která firma Syngenta formulovala do detailní tabulky s přesným rozpisem dávek dusíku podle stavu porostu, lze pro nové hybridy shrnout do pěti klíčových doporučení (tabulka 1), která se mnohem více přiblíží lokálním pěstebním technologiím.

Hlavní zásada hnojení hybridních ječmenů zůstává stejná, tedy hnojit porost hybridů intenzivně, aby hybrid poskytl maximální výnos. V pokusech, které byly provedeny na území České republiky, se nejlépe osvědčily dávky dodaného N v rozmení 130–150 kg, ale celkovou dávku je třeba vždy nastavit podle požadovaného výnosu, kterého chceme na pozemcích dosáhnout.

Obecný vzorec pro výpočet potřebného množství dusíku se v případě ozimého ječmene řídí pravidlem, že očekávaný výnos v q*1 vynásobíme koeficientem 2,2 (odběrový normativ N/1 t výnosu). Musíme vzít v úvahu i půdní zásobu Nmin a dále pak navýšit či ponížit dodatečný N*², podle konkrétních podmínek pozemku (tabulka 2).

Je nutné připomenout, že k jednotlivým porostům je potřeba přistupovat individuálně. Pokud porosty po zimě vykazují známky poškození, bude potřeba aplikovat regenerační dávku N co nejdříve a vyšší než u porostu bez poškození.

Pro rychlejší a efektivnější vstřebávání dusíku do rostlin je vhodné aplikovat současně i sirnatá nebo kombinovaná hnojiva (například Dasa, Dasamag, Yara Bela sulfan, síran amonný). Obecně platí, že na 10–15 kg N by se měl přidat 1 kg síry (S).

Na silně odnožené porosty by měla jít nižší dávka N, která nebude podporovat další produkci odnoží, jež by odčerpávaly dusík neproduktivně.

Jak dělit dávky?

Doporučení počtu dávek zůstává nezměněné. Celková dávka aplikovaného dusíku by měla být rozdělena do tří dávek. Ovšem pro období sucha nebo výsušné lokality je vhodné rozdělit celkovou potřebu N jen do dvou dávek.

Výsledky pokusů potvrdily rozdělení dávek dusíku na tři dávky – regenerační, produkční a kvalitativní jako nejvhodnější způsob dělení dávek dusíku pro maximalizaci výnosu. Rozdělení celkového množství dusíku do jednotlivých dávek by se mělo odvíjet především od klimatických podmínek ročníku s ohledem na vlastnosti konkrétního pozemku.

Nové materiály hybridních ječmenů, jako je Galation a Wootan, jsou flexibilnější a stabilnější ve výnosech co se týče využitelnosti dusíku. Proto byly metodiky hnojení hybridních ječmenů upraveny s přihlédnutím k nastupující nové generaci těchto odrůd. Dávají pěstiteli více prostoru pracovat s hybridní odrůdou a přizpůsobit se sezóně i lokalitě.*

 

Dagmar Spitzerová

Eva Kabylová

Syngenta Czech s. r. o.

 

 

Tab. 1 – Zásady aplikace pro nové materiály ozimých hybridních ječmenů

Doporučení

Zásada aplikace

1

intenzivní hnojení podle předpokládaného výnosu (zohlednit lokalitu, odrůdu)

2

regenerační hnojení provést co nejdříve

3

aplikovat síru, nejlépe s první nebo druhou dávkou N (na 10–15 kg N dodat 1 kg S)

4

zohlednit vývojovou fázi rostliny – neaplikovat příliš vysokou dávku N1 na silně odnožené porosty

5

rozdělení N do tří dávek (v případě sucha lze do dvou dávek)

 

 

 

Tab. 2 – Dodatečné navýšení či snížení dusíku

N*² dodatečné navýšení nebo redukce dusíku (±20–30 kg N/ha)
Navýšení Redukce
špatná půdní struktura pravidelné organické hnojení
těžké půdy dobré předplodiny
chudé stanoviště/pozdní setí hustý porost
značné poškození mrazem vysoká Nmin hodnota

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *