Choroby a škůdci brambor

Porosty i hlízy brambor jsou napadány mnoha chorobami a škůdci, kteří za určitých podmínek mohou výrazně snížit výnos a kvalitu sklizně. Ochrana proti škodlivým činitelům spočívá v opatřeních, jež je často nutné realizovat s předstihem, a to tak, aby šíření původce choroby (škůdce) bylo včas zabráněno.

Ochrana proti karanténním chorobám a škůdcům spočívá především ve využití preventivních opatření. Jde o použití certifikované sadby, která je na výskyt karanténních činitelů přezkoušena a musí jich být prostá. Množení sadby brambor je povoleno pouze na plochách, kde se nevyskytují rakovina brambor a háďátko bramborové. Tyto plochy musí být na výskyt těchto karanténních činitelů před výsadbou otestovány.
Významnou preventivní ochranou je využití rezistentních odrůd. V listině povolených odrůd pro rok 2000 bylo zapsáno 75 odrůd odolných vůči háďátku bramborovému, což činí 73,5 % ze všech registrovaných odrůd. Pouze 27 odrůd je náchylných (26,5 %). To je výrazná pozitivní změna v porovnání se situací před patnácti lety, kdy byly problémy s háďátkem bramborovým vysoce aktuální a kdy nebyl dostatek odolných odrůd. Podobná je situace i u rakoviny brambor, kde máme k dispozici 79 odrůd odolných vůči této chorobě, což je 77,5 % ze všech registrovaných odrůd, a 16 odrůd náchylných (15,7 %). Zbytek tvoří odrůdy vykazující slabou odolnost (sedm odrůd – 6,8 %).
Při mechanické přípravě sadby je nutné se zaměřit na vytřídění všech nevyhovujících hlíz, a to nejen mechanicky poškozených, ale i napadených bakteriálními i houbovými chorobami. To je základní předpoklad, aby výskyt těchto chorob v porostu i na hlízách byl nižší. Zvlášť významné je odstranění všech hlíz napadených plísní bramborovou, které jsou zdrojem primární infekce v porostu. Podobně tomu je u mokré bakteriální hniloby, která v porostech brambor způsobuje tzv. černání stonků a při skladování pak může způsobit velmi vážné škody. Včasné odstranění zdrojů infekce patří k základním požadavkům ochrany.
V současné době v souvislosti s novými způsoby úpravy a prodeje brambor je velmi závažnou chorobou kořenomorka bramborová. Ta způsobuje nejen významné snížení výnosu, ale podstatně snižuje i výtěžnost a kvalitu konzumních a sadbových hlíz. Zdrojem infekce jsou sklerocia a mycelium na sadbových hlízách a v půdě. Ochrana proti kořenomorce spočívá především v moření sadbových hlíz a v dodržování agrotechnických opatření, jako jsou vhodný výběr pozemku (nevysazovat sadbu náchylných odrůd do těžké, vlhké půdy, ale do přiměřeně vyhřáté), používat připravenou sadbu, organická hnojiva aplikovat již k předplodině apod.
Mořením sadbových hlíz prováděné těsně před výsadbou nebo zároveň při výsadbě na sázečích výrazně snižuje zdroj infekce. Přednostně je třeba mořit sadbu odrůd náchylných na ke kořenomorce a zejména v těch případech, vyskytují-li se na sadbových hlízách sklerocia této choroby. Pro moření jsou povolena jak suchá, tak vlhká mořidla (viz tabulku). Úspěšně je zkoušen i kombinovaný přípravek Prestige 290 FS, který účinkuje nejen na kořenomorku (pencycuron), ale i proti savým a žravým škůdcům (imidacloprid). V pokusech prováděných ve Výzkumném ústavu bramborářském bylo nejlepších výsledků dosaženo při použití účinné látky pencycuron (viz graf).
Včas je třeba reagovat také na výskyt škůdců. V množitelských porostech brambor to jsou především vektory virových chorob – mšice. Hrubým nedostatkem, často se vyskytujícím v praxi, je, že ochrana proti mšicím je zahajována až zároveň s ochranou proti plísni bramborové. To je ve většině případů pozdě. Mladé bramborové rostliny jsou k virové infekci velmi vnímavé, a proto je třeba ochranu proti vektorům realizovat včas. Samozřejmě to záleží na časnosti náletu mšic, jeho intenzitě i druhovém zastoupení. Tyto informace podává Výzkumný ústav bramborářský i Státní rostlinolékařská správa Opava.
Ve většině případů je nutné množitelský porost brambor ošetřit již při prvním náletu významných vektorů virových chorob brambor, což často bývá již při výšce rostlin do 10 cm. Další ošetření je třeba opakovat podle náletu mšic a je možné je spojovat i s ošetřením proti plísni bramborové. Počet registrovaných přípravků je velmi rozsáhlý (v roce 2000 to bylo 22 přípravků a jejich kombinací), obecně však při silnějším náletu vektorů dáváme přednost přípravkům vykazujícím vyšší iniciální účinnost.
V teplých, nížinných polohách (jižní Morava, Polabí) může být závažným škůdcem mandelinka bramborová. Za příznivých podmínek může vytvořit i dvě generace a často způsobit holožír. V typicky bramborářských oblastech, dodržuje-li se správné střídání plodin, je výskyt tohoto škůdce obvykle nižší. Často tam stačí chemicky ošetřit jen místa jejího silnějšího výskytu (ohniska) nebo pouze okraje pozemků. Doporučujeme chemicky ošetřovat pouze při výskytu přesahujícím hodnoty hospodářské významnosti, to je při výskytu 100 jarních brouků na 1 ha, nebo při výskytu 5000 larev na 1 ha (140 ohnisek po více než 35 larvách). Nejdůležitějším opatřením je likvidace jarních brouků, to znamená jejich sběr v květnu a v červnu a jejich mechanické či jiné ničení. Výrazně tím omezíme možnosti kladení vajíček a škody žírem vylíhnutými larvami.
Výrazné škody mohou vzniknout nejzávažnější houbovou chorobou, to je plísní bramborovou. Ta se v porostech brambor vyskytuje dříve či později prakticky každoročně. Zasažením listové plochy dochází ke snížení výnosů, po dešťových srážkách jsou napadány i hlízy, které potom způsobují problémy během skladování. Chemická ochrana proti této nejvýznamnější chorobě brambor musí být provedena včas, a to ještě před obdobím, kdy jsou vytvořeny podmínky pro první infekci. Často se však v praxi setkáváme s tím, že chemická ochrana proti plísni bramborové je prováděna předčasně, což je neekonomické. Pro zahájení ochrany je vhodné používat negativní prognózu, která vymezuje období bez infekčního tlaku této choroby. Obecně lze počítat s tím, že se zahajuje první ošetření v době těsně před zapojením porostu mezi řádky. Je samozřejmé, že vždy rozhoduje konkrétní průběh počasí, daná lokalita i náchylnost pěstované odrůdy. Další ošetření je třeba provádět podle signalizace, kterou provádějí náš ústav a Státní rostlinolékařská správa.
Choroby a škůdci brambor představují pro pěstování brambor značné nebezpečí. Jen včasná a cílevědomá ochrana může ztráty způsobené těmito škodlivými činiteli eliminovat.

Doc. Ing. Vlastimil Rasocha, CSc.,
Ing. Ervín Hausvater, CSc.,
Výzkumný ústav bramborářský
Havlíčkův Brod, s.r.o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *