Cesty ke zvýšení produkce cukrovky

Cukrovka reaguje na omezující faktory, zejména na stresy, specifickými reakcemi, jež mají zpravidla za následek depresi výnosu a zhoršení jakosti finálního produktu. Produkční schopnosti současných odrůd není v našich podmínkách plně využíváno. Ztráty a rezervy představují 31 % výnosu bulev a 32 % výnosu polarizačního cukru. Je nezbytné znát omezující a redukující faktory tvorby výnosu cukrovky a postupně je odstraňovat nebo alespoň omezovat a přiměřeně zvyšovat toleranci rostlin ke stresům moderními šlechtitelskými metodami, aniž by byla zanedbávána nápravná či preventivní opatření proti devastaci prostředí polních plodin.

Součástí selekčních i fytotechnických programů u cukrovky by měla být, kromě zvyšování produkce a jakosti, též snaha posílit snášenlivost (toleranci), či vyvolat odolnost (tj. absolutní toleranci) a celkově posílit životaschopnost jednotlivých rostlin (viabilitu) ve stresových podmínkách, a to nejen proti chorobám, škůdcům a plevelům, ale též proti plejádě antropogenních stresorů. Nadějné perspektivy skýtají nové biotechnologické postupy (techniky rostlinných explantátů, genové manipulace a tvorba transgenní řepy).
V moderní technologii pěstování cukrovky se rozhodně vyplatí hledat a využívat pěstitelských opatření, jež by snižovala vliv stresorů. Nezapomínat na výběr vhodného stanoviště a volit odrůdy vhodné pro určité půdní podmínky, popřípadě vybírat odrůdy tolerantní, využívat půdoochranných a vodušetřících pěstitelských technologií. Dále je možné používat regulátory růstu, u nás například Atonik, Rastim 30 DKV. Při omezené základní výživě rostlin cukrovky a hnojení půdy v celém osevním postupu nacházejí větší uplatnění i listová hnojiva. Jsou to zásahy, které významně snižují vliv omezujících faktorů.
Jednou z možností posílení viability cukrovky je aplikace vhodných biologicky aktivních látek (růstových regulátorů, například cytokininů, syntetických stimulátorů, bioalginátů) a vhodných listových hnojiv. Odolnost rostlin vůči suchu, provázenou zvýšením koncentrace endogenních cytokininů, zjistili Butenko a Bosakov. Prokázali, že při překonávání stresové zátěže vzrůstá aktivita cytokininů.
V současné době jsou pro cukrovku registrovány dva růstové regulátory: Atonik a Rastim 30 DKV. Metodická příručka ochrany rostlin doporučuje ošetřovat cukrovku Atonikem (dávkou 0,6 l.ha-1) ve fázi tří až čtyř párů pravých listů či po zapojení rostlin v řádku. Je doporučeno povolené přípravky aplikovat po vytvoření potřebné listové plochy, zpravidla ve fázi zapojení rostlin v řádku. Metodika dále uvádí, že je lze použít i opakovaně. Množství postřikové kapaliny je doporučováno v rozsahu 200 – 300 l.ha-1. Nevhodné je ošetřovat cukrovku při extrémně suchých podmínkách a teplotách nad 25 C.
Doporučení předkládaná v tomto příspěvku vycházejí z našich dřívějších podrobných maloparcelkových pokusů hodnotících samostatnou aplikaci řady různých regulátorů růstu. Z nich jsme se v poslední době soustředili na posouzení vlivu Atoniku na množství a jakost sklizených bulev u čtyř vybraných odrůd cukrovky (tabulka 1). Vliv sledovaných látek na cukernatost byl ve většině pokusných letech velmi malý. Aplikací biologicky aktivních látek se podařilo více ovlivnit množství produkce než její kvalitu, danou především cukernatostí. Sledované dvojí ošetření porostu cukrovky Atonikem zvýšilo výnos bulev v průměru tří let o 5,3 % a výnos polarizačního cukru o 5,1 %. Dále bylo prokázáno, že ošetření cukrovky Atonikem nejenže zvyšuje produkci cukru na poli, ale i nižším dýcháním bulev při skladování snižuje ztráty cukru.
V současné technologii pěstování je třeba hledat cesty ke nížení výrobních nákladů. Snížit cenu přípravku je zpravidla obtížné, ale je možné jít druhou cestou – snížit aplikační náklady. Ověřit a následně využít vhodné tank-mix kombinace. Pro jejich ověření byl v roce 2000 založen na třech pokusných lokalitách Řepařského institutu v Semčicích maloparcelkový pokus. Základní charakteristika podrobně hodnocené varianty a dosažené výsledky jsou uvedeny v tabulce 2.
Velmi podrobně byla sledována varianta, ve které byl Atonik aplikován dvakrát, a to vždy společně s Betanalem Progres OF a Goltixem Top. Tato aplikace zvýšila výnos bulev na třech lokalitách v průměru o 3,2 %. Nejvíce na lokalitě Bezno, kde výnos bulev stoupl o 6,8 %. V průměru všech lokalit bylo zjištěno zvýšení výnosu bulev o 2,1 t.ha-1. Pro tuto aplikaci byla vypočítána i ekonomická efektivnost ošetření. Dvojí ošetření Atonikem zvýšilo tržby o 1990 Kč a po odečtení ceny přípravku na dvě ošetření (680 Kč) byl přínos vyčíslen na 1310 Kč ha-1.
Podmínkou příznivého účinku Atoniku je, aby řepný porost byl zdravý, minimálně zaplevelený, s dostatečnou listovou pokryvností, se zajištěnou vyrovnanou výživou nezbytnými živinami, což je dáno vhodnými půdními, klimatickými a technologickými podmínkami pěstování řepy. Po ošetření by nemělo ihned pršet.
Z našich dosavadních poznatků vyplývá, že snadněji lze ovlivnit množství produkce než její jakost. Proto za nejvhodnější považujeme dvě pozdně jarní ošetření. V naší pěstitelské technologii nejlépe v růstové fázi 15 –18 (pět až osm listů) s případným opakováním až do růstové fáze 31 – 33 (před zapojením porostu rostlin řepy v řádku).
Z dřívějších výsledků je třeba připomenout i předsklizňovou aplikaci, která příznivě působí nejen na zvýšení produkce, ale i na skladování sklizených bulev cukrovky. Tato aplikace je v současné době aktuální při jejím spojení s fungicidním postřikem proti skvrnatičce řepné (červenec až srpen). V poslední době je aktuální i společná aplikace regulátorů růstu s listovými hnojivy zvyšujícími výnos bulev a obsah sušiny.
Druhým ošetřením, kterým můžeme přispět k omezení stresu rostlin a posílení růstu cukrovky v nepříznivých podmínkách, je použití vícesložkových kapalných listových hnojiv. V poslední době je jich na trhu velmi široký sortiment s možností jejich využití k doplnění chybějících mikroelementů.
V roce 2000 jsme v poloprovozním pokusu doplněném o další podrobnější sledování, včetně stanovení biologického (ruční sklizeň) a hospodářského (mechanizovaná sklizeň) výnosu, sledovali vliv Campofortu a Atoniku na množství a jakost bulev cukrovky (tabulka 3, graf 1). Ošetření Campofortem Plus a Campofortem Garant K zvýšilo výnos bulev o 2,26 t.ha-1, dvojí postřik Atonikem o 3,71 t.ha-1proti neošetřené kontrole.

Závěr

Přínos ošetření cukrovky Atonikem lze považovat za příznivý, protože ve víceletých pokusech zvýšilo výnos bulev o 3 – 5 %. Vynaložené náklady se vrátí při zvýšení produkce již o necelé dvě tuny bulev. Tržby za jednu tunu bulev pokryjí náklady na přípravek a část tržeb z druhé tuny náklady spojené s aplikací. Zbytek nadprodukce přinese potřebný zisk. I nepatrný efekt regulátorů růstu lze považovat za pozitivní, zejména za předpokladu, že ošetření provedeme jednou aplikací, popřípadě společně s některými pesticidními látkami na ochranu rostlin proti plevelům, chorobám a škůdcům. V neposlední řadě i komplexní listová výživa cukrovky přispívá ke zvýšení produkce bulev a k omezení vlivu některých stresových faktorů při pěstování cukrovky například použitím listových hnojiv Campofort.

Tato práce byla řešena za podpory výzkumného záměru MSM 41200002.

Doc. Ing. Josef Pulkrábek, CSc.,
Česká zemědělská univerzita v Praze

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *