Bramborářům problémy neubývají

Podle Českého statistického úřadu v naší republice v letošním roce opět významně poklesly plochy brambor, u raných o 4312 ha, u pozdních konzumních o 11 819 ha. Vzrostla pouze výměra průmyslových brambor a to o 1 119 ha. Navíc vývoj letošních porostů negativně ovlivnilo počasí. Nejen o těchto problémech jsme hovořili s předsedou Ústředního bramborářského svazu České republiky Ing. Františkem Novákem, CSc.

Jaké jsou podle Vás příčiny a důsledky uvedeného vývoje pěstitelských ploch brambor?

Především bych chtěl říci, že pro užití konzumních brambor není podstatné rozdělení ploch na rané a pozdní, protože část brambor, která je u nás statisticky vykazována jako brambory rané je prodávána trhu jako brambory pozdní. Vidím dvě základní příčiny letošního významného poklesu ploch konzumních brambor. Tou první je bezprostřední reakce pěstitelů na špatný ekonomický výsledek uplynulé sezóny, ve které mnohdy prodávali konzumní brambory za ceny, které nepokryly jejich výrobní náklady a některé partie, vlivem jejich horší konzumní kvality, na trhu neuplatnili vůbec. Ta druhá příčina má dlouhodobější charakter a je proto ještě významnější. Pro dosažení vysokých výnosů tržního zboží o vysoké kvalitě je nutné používat kvalitní technologii. Mnohé firmy jsou již vybaveny novými stroji pro pěstování i třídění brambor, ale mnozí pěstitelé pracují se starými stroji, které je již obtížné a nákladné udržet v provozu. Ti se dříve či později musí rozhodnout, zda budou investovat značné prostředky do nových strojů na pěstování a třídění brambor, anebo s pěstováním brambor skončí. Aby byly nové investice rentabilní, je nezbytná i odpovídající výměra brambor a ta většinou v podnicích s nejhorším vybavením není.
Důsledkem podstatného snížení ploch konzumních brambor pro pěstitele je předpokládaná nižší nabídka a tedy i vyšší farmářská cena pozdních konzumních brambor. Záměrně říkám pozdních konzumních brambor, protože v současné době je cena nižší než v loňském roce, ale faktory, které to způsobují nebudou už v zimě působit. Je otázkou, zda vlivem důvodů které jsem uvedl bude snižování ploch konzumních brambor nadále pokračovat. V takovém případě bude vážně a dlouhodobě ohroženo krytí domácí spotřeby z domácí produkce a to by bylo u tradiční komodity jako jsou brambory velmi špatně.

Během pěstitelské sezóny byly slyšet hlasy hovořící o letošních nízkých výnosech brambor a o jejich špatné kvalitě. Byly slyšet i nejednotné názory předpovídající vývoj cen. Jak Vy hodnotíte letošní rok?

Dalo by se říci, že letošní počasí je pro brambory úplně jiné než v loňském roce. Výsadba byla značně opožděná a studené jaro mělo negativní vliv na vývoj porostů. U pozdě zasázených partií bylo zejména nutné zahájit díky silnému infekčnímu tlaku plísně bramborové včas ochranu a to se některým pěstitelům nepodařilo. Především díky rozdílům v ochraně proti plísni bramborové jsou dnes v ranobramborářské oblasti velmi rozdílné výnosy pohybující se od 14 až do 40 tun na hektar. Ve vyšších bramborářských oblastech srpnové srážky porostům s dobrou ochranou proti plísni bramborové určitě pomohly a můžeme u nich předpokládat dobré výnosy. Pravděpodobně však nepřekročí loňskou skutečnost. Z toho jednoznačně vyplývá, že nabídka bude nižší než v loňském roce. V současné době tvoří nabídku pěstitelé, kteří nemají možnost brambory uskladnit, mají mnohdy obavu z partií napadených plísní bramborovou a někteří mají výnosy, které i při současné ceně umožňují dosažení zisku. Současná cena brambor v zemích EU a jejich prognóza bilance sklizně nenasvědčuje tomu, že dovozy konzumních brambor v zimních měsících budou působit na snižování farmářské ceny pod naše výrobní náklady.
Kvalita konzumních brambor bude ovlivněna především napadením partií plísní bramborovou. V napadení partií touto chorobou budou určitě značné rozdíly. Obecně bude vyšší výskyt obecné strupovitosti na hlízách, což bude působit těžkosti při výběru vhodných partií na praní. U partií sklizených z pozemků, na kterých bylo delší dobu lokální zamokření je vysoké nebezpečí výskytu mokré hniloby. Výskyt vad určitě ovlivní výtěžnost tržního zboží. Neměl by však ovlivnit kvalitu obchodovaných konzumních brambor v obchodní síti. Letošní dosavadní výsledky z kontrol kvality konzumních brambor ČZPI nejsou dobrou vizitkou ani pěstitelům ani obchodníkům s konzumními bramborami.

Jakou vidíte perspektivu možného vývozu českých brambor? Co mohou změnit závěry komisařů Evropské unie, kteří začátkem letošního roku hodnotili náš postup při eradikaci bakteriální kroužkovitosti?

České bramborářství se může pochlubit ve své historii roky s významnými objemy vývozu, zejména sadby brambor. Náš svaz se dlouhodobě snaží o otevření možností vývozu českých brambor. Základními podmínkami pro vývoz jsou konkurenceschopná cena i kvalita a existence firem, které se umí na trhu prosadit. V současné době hrají v mezinárodním obchodě vedle těchto faktorů prim fytokaranténní podmínky. Aby došlo ke změně našeho velmi nevýhodného postavení ve vztahu naší země k EU, byla nutná nejprve návštěva komisařů EU. Samotné závěry mise, i když ve své podstatě pozitivní, ještě nepřinesou žádnou změnu. Pro dosažení zásadní změny, tj. pro přiznání statutu ekvivalence bude mít rozhodující význam tzv. akční plán, který česká strana zpracovala na základě závěrů mise a který zašle v srpnu Potravinářskému a veterinárnímu úřadu EK do Dublinu. Ten na základě zprávy i akčního programu doporučí či nedoporučí Stálému fytosanitárnímu výboru v Bruselu přiznání statutu ekvivalence. Pro mne bylo značným zklamáním, že MZe ČR ani SRS nepovažovalo za účelné zpracovávaný akční program s naším svazem konzultovat.
Přiznání statutu ekvivalence a tedy umožnění vývozu českých konzumních brambor má význam nejenom pro náš vývoz do zemí EU, ale má vliv např. i na náš vzájemný obchod se Slovenskem a není vyloučeno, že bude mít v budoucnu i vliv na naše obchodní vztahy s dalšími zeměmi. Proto je otázka eradikace bakteriální kroužkovitosti z pohledu vývozních možností naší prioritou. Akční program a jeho plnění má mimořádný význam.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *