Body pěstebního cyklu z Kralovic

Společnost Agra Group, a. s., zve na své semináře s názvem Kritické body v pěstebním cyklu vybraných plodin odborné garanty, kteří diskutují mezi sebou i s přítomnými zemědělci o aktuálních problémech, spojených s rostlinnou výrobou. Mák je plodinou, které se na našich polích daří a vše nasvědčuje tomu, že má i budoucnost. Na zmiňované akci proto měla diskuse o něm své místo vedle jarní výživy řepky a produkce obnovitelných zdrojů energie.

Již po několik let pořádá společnost Agra Group, a. s., na začátku prosince řadu seminářů s názvem Kritické body v pěstebním cyklu vybraných plodin. Na tyto akce jsou přizváni odborní garanti z výzkumných ústavů a vysokých škol, aby přispěli svými zkušenostmi a poznatky do diskuse. Jak uvedl Ing. Martin Pilař, manažer této společnosti a hlavní průvodce akcí, jednou z motivací k organizaci těchto odborných programů je odvděčit se za přízeň svým zákazníkům a spolupracovníkům. „Účast na našem semináři je příležitostí pro zúčastněné, aby si odnesli některé z rad a poznatků, které zde zazněly,“řekl Ing. Pilař.
Týdeník Zemědělec se zúčastnil semináře v Kralovicích u Plzně.

Budoucnost pěstování máku

Pozvání na akci přijal také doc. Ing. Jan Vašák, CSc., z České zemědělské univerzity v Praze, který dlouhodobě propaguje pěstování máku v České republice. Bylo pochopitelné, že právě na něj se obrátil Ing. Pilař s dotazem: jakou má pěstování této plodiny budoucnost?
Čeští zemědělci jsou podle doc. Vašáka na velmi vysoké úrovni. Díky agrotechnickým znalostem jsou schopni konkurovat na světovém trhu. Podle jeho názoru je právě mák jednou z těch maloobjemových plodin, které můžeme dobře uplatnit v Evropské unii a dokonce i ve třetích zemích. Potěšitelnou zprávou může být, že od září dochází k vývozu této české komodity i na trhy USA. Jinak podpora produkce této komodity u nás není příliš velká. V minulém roce vypadl mák ze skupiny plodin, na které pobírají zemědělci doplňkové platby (top-up). Snížil se také objem nákupu makoviny a změnila se výkupní kritéria pro nákup této suroviny s navýšením minimálního obsahu morfinu na 0,3 %. Přesto doc. Vašák věří, že plochy máku porostou. Podle jeho odhadu může být brzy na našich polích až 60 tisíc hektarů makových porostů.
V této souvislosti však vyjádřil Ing. Pilař obavu, zda nedojde společně s nárůstem ploch a vyprodukovaného množství k poklesu výkupních cen. Je samozřejmě těžké odhadnout, jak se zachovají obchodníci po příští sklizni, potvrdil doc. Vašák, ale určitou výhodu spatřuje v tom, že ostatní evropské státy mák nepěstují, popřípadě jen na mnohem menších výměrách. Hlavní světoví konkurenti měli letos se sklizní problémy. Turecko postihlo sucho a ani Tasmánie, dovozce pokrývající rozdíl mezi produkcí Evropy a její potřebou, zřejmě sklidí menší množství než v jiných letech. Problém s odbytem makoviny je možné řešit jejím spalováním.

Jak pěstovat výkonné hybridy

Přes rostoucí plochy máku je naší stále nejvýznamnější olejninou řepka olejka. Proto je pochopitelné, že i tato plodina měla své místo na akci v Kralovicích. Doc. Vašák považuje za jednu z rozhodujících pěstitelských zásahů výživu dusíkem. S ohledem na opravdu rentabilní pěstování by ovšem dávkování tohoto prvku nemělo být paušální. Naopak musí se přitom brát zřetel na půdní a klimatické podmínky, způsob pěstování a v neposlední řadě i zvolený hybrid.
„Nové intenzivní odrůdy potřebují obecně více dusíku hlavně v pozdějších fázích vegetace,“ připomněl Ing. Pavel Růžek z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, Praha-Ruzyně a dodal, že v našich podmínkách někdy limituje použití těch nejvýkonnějších hybridů množství dešťových srážek a ty jsou během vegetačního období často nerovnoměrné. Podle něj rozhoduje o výživě také způsob zpracování půdy. To dokumentoval na stavbě kořenů řepky. Rostliny rostoucí v půdě zpracovávané orbou vytvářejí kulovitý kořen. Drobné kořeny se vytvářejí až několik centimetrů pod povrchem, protože na zoraném pozemku častěji prosychá vrchní část profilu. S tím souvisí i dopad regenerační dávky na jaře. Většinou na ni lépe reagují porosty na bezorebně zpracované půdě. Ing. Růžek ale vzpomněl na situaci v loňském roce, kdy na polích zůstávalo velké množství posklizňových zbytků. Tehdy využily přihnojení lépe rostliny na zoraných polích.

Zdroj obnovitelných zdrojů

Průvodce odbornou diskusí se zeptal odborných garantů, jaké možnosti vidí ve zpracování řepkového oleje na metylester řepkového oleje (MEŘO) a dalších zdrojů obnovitelné energie. Současná produkce komodit sloužících jako obnovitelný zdroj, ať už jde o rychle rostoucí rostliny nebo řepku k výrobě metylesteru je nedostatečná. Orná půda u nás i v celé Evropě nemůže její obyvatele uživit a zároveň jim poskytnout dostatečné množství obnovitelné energie.
Doc. Vašák i Ing. Tomáš Zídek z Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky se shodli, že určitý prostor je ve využívání zemědělských odpadů, například makoviny, k výrobě biolihu a bioplynu. „Do budoucna by určitě bylo dobré snížit svou závislost na dovážené ropě,“ potvrdil Ing. Zídek a dodal, že právě zemědělci k tomu mají dobré předpoklady. Za určitých podmínek je možné přímo vylisovaný olej z řepky, slunečnice využívat jako palivo.

Globální změny

O způsobu pěstování zmiňovaných, ale i dalších plodin rozhoduje mnoho faktorů. Jedním z nejdůležitějších jsou klimatické podmínky a průběh počasí během roku. O globálních změnách klimatu a přímých dopadech na pěstování plodin hovořil RNDr. Jaroslav Rožnovský, ředitel pobočky Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Potvrdil běžně prezentované informace, že průměrná roční teplota roste. Změny v množství dešťových srážek však nelze statisticky průkazně vyhodnotit. Podle RNDr. Rožnovského očekávají meteorologové spolu s rostoucími teplotami větší teplotní výkyvy a také větší sucho.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *