Atlas – záchytný bod ochrany obilnin proti padlí travnímu

Porosty ozimých obilnin přezimovaly v zimě 2000/01 velmi dobře. Také další průběh vegetace na jaře 2001 byl příznivý a byl předpokladem nadprůměrné sklizně ozimých i jarních obilnin. Naneštěstí jarní počasí bylo optimální nejen pro obilniny, ale také pro širokou škálu obilních chorob. Bylo proto nutné přistoupit k intenzivní ochraně proti chorobám pat stébel, listovým a klasovým chorobám.

V posledních letech často zmiňovanou a také podle různých průzkumů nejrozšířenější chorobou se stalo padlí travní. Shodou okolností byl uveden do prodeje specializovaný přípravek proti padlí Atlas, který tak mohl v tvrdých podmínkách prokázat svou vynikající pověst, jež měl z předchozího používání v zahraničí nebo z registračních a ověřovacích zkoušek na mnoha výzkumných pracovištích v České republice. Nejdůležitější poznatky a zkušenosti z aplikace Atlasu v roce 2001 jsou shrnuty v tomto článku a mohou být vodítkem pro jeho použití letos.

Výborný účinek na padlí travní

Atlas je fungicid s účinnou látkou quinoxyfen, která specificky působí proti padlí travnímu a je registrována k použití do ozimých i jarních obilnin. Přípravek se vyznačuje dlouhotrvající účinností, má schopnost zastavit padlí v místech primární infekce, kde poté dochází k jeho další redukci. Quinoxyfen současně blokuje postup infekce směrem vzhůru, takže nově dorůstající listy, stébla nebo klasy jsou čisté a prosté infekce padlí. Doprovodným efektem je také zlepšená zdravotní kondice ošetřených rostlin, které jsou schopné lépe odolávat dalším chorobám (braničnatky, rzi, skvrnitosti atd.), vyskytujícím se v obilninách zpravidla později až po padlí travním.

Termín ošetření

Z předchozího popisu účinku vyplývá, že Atlas by měl být použit ihned v počátku infekce, jakmile při kontrole porostů najdeme nové kupky padlí. Důvodem je maximální využití jeho fungicidního potenciálu. Obvyklou dobou ošetření bývá konec odnožování až první polovina sloupkování. Především v ozimé pšenici je vhodné spojit ochranu proti padlí se zásahem proti chorobám pat stébel. Pokud se padlí začne šířit později společně s dalšími listovými nebo klasovými chorobami, je možné použít Atlas v kombinaci s triazoly nebo strobiluriny, většinou v době sloupkování až metání obilniny.

Sólo aplikace nebo kombinace s dalšími přípravky

Samostatné nasazení Atlasu v dávce 0,2 l.ha-1 je nejvhodnější v porostech, kde převažuje padlí. Mnohem častější bylo v loňském roce využití kombinací s dalšími fungicidy proti širšímu spektru chorob. Do tank-mixu pak postačoval Atlas v dávce 0,1 – 0,15 l.ha-1.
Při společné ochraně proti padlí a chorobám pat stébel se výborně osvědčily kombinace Atlasu (0,1 – 0,15 l.ha-1) s Bavistinem (0,3 kg.ha-1) nebo Topsinem (0,3 – 0,5 kg.ha-1) nebo Karbenem FLO (0,3 l.ha-1). Předností těchto směsí byla také atraktivní ekonomika aplikace. Velmi dobré výsledky prokazoval tank-mix Atlasu (0,1 – 0,15 l.ha-1) s přípravkem Alert (1 l.ha-1). Stejně tak je možné využití kombinací s jinými triazolovými přípravky s obsahem carbendazimu (Alto Combi (0,5 l.ha-1), Duett (1 – 1,5 l.ha-1) nebo s fungicidem Sportak (1 l.ha-1).
V pozdějším období intenzivního šíření listových a klasových chorob se nejvíce používaly kombinace Atlasu (0,1 – 0,15 l.ha-1) s triazoly Caramba (1 l.ha-1), Alert (1 l.ha-1), Tilt (0,5 l.ha-1). Dalšími možnými partnery byly fungicidy Alto Combi (0,5 l.ha-1), Falcon (0,4 – 0,6 l.ha-1), Tango Super (0,8 – 1 l.ha-1), Archer (1 l.ha-1), Flamenco (1 l.ha-1) a podobně. Nejvyšší výnosy poskytovaly porosty ošetřené kombinací Atlasu (0,1 – 0,15 l.ha-1) se strobilurinovými přípravky Juwel (0,8 l.ha-1) nebo Amistar (0,8 l.ha-1).
V dosavadním praktickém používání nebo při různých testech nebyly zaznamenány žádné problémy s mísitelností Atlasu s fungicidy, morforegulátory a herbicidy. V praxi byly často využívány tank-mixy s herbicidy Starane, Mustang nebo Kantor.

Synergické působení proti dalším chorobám

Atlas je přípravek účinný proti padlí travnímu, ale při použití tank-mixů s dalšími fungicidy byl v plošné ochraně nebo ve zkušebních parcelách pozorován zajímavý jev, kdy jeho přídavek výrazně zlepšoval účinnost směsi i na další choroby (braničnatky, rzi, DTR atd.) v porovnání se samostatnou aplikací stejného fungicidu. Projevoval se synergismus účinku použitých fungicidů.

Výhodná ekonomika aplikace

V neposlední řadě byla předností výborná ekonomika ochrany při použití Atlasu; příznivé cenové relace ošetření jak při sólo aplikaci, tak i v kombinaci s dalšími přípravky. Nejvíce se v tomto směru osvědčily tank-mixy proti padlí a chorobám pat stébel (Bavistin, Topsin, resp. Alert). Nejvyšší výnosy a návratnost použitých prostředků poskytovala kombinace Atlas a Juwel.
V zemědělských podnicích, kde se rozhodli zařadit Atlas do fungicidního ošetření, byla oceňována kvalita přípravku, zejména výborná účinnost proti padlí travnímu s následným zvýšením výnosu, snadná mísitelnost s jinými fungicidy proti dalším chorobám a v neposlední řadě i vysoká návratnost ošetření. V praxi byly přínosem všechny výše popsané možnosti aplikace. V ozimé pšenici byl Atlas nejvíce používán v časnějším termínu, v kombinaci s přípravky proti chorobám pat stébel. V jarním ječmeni v časných termínech sólo jen proti padlí s dalším návazným ošetřením triazolovým přípravkem nebo o něco později přímo v tank-mix s triazoly proti celému komplexu chorob. Atlas byl například zařazen do doporučené metodiky pěstování sladovnického ječmene.

Ing. Lubomír Jůza,
Dow AgroSciences

Atlas je fungicid s výbornou účinností proti padlí travnímu. Porosty ošetřené tímto přípravkem poskytují výrazně vyšší výnos a tedy návratnost vložené investice.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *