Analýza struktury objemných krmiv v zemědělství ČR

Zemědělci v České republice hospodaří na výměře 4 280 000ha. Z toho je 3 091 000 ha orné půdy, 668 000 ha luk a 285 000 ha pastvin. Plochy víceletých pícnin na orné půdě činí 415 000 ha. Celkové stavy skotu v roce 2000 byly 1 574 000 ks, z toho 611 000 krav, 90 000 ovcí a beranů a 24 000 koní.

V posledních deseti letech výrazně klesla výměra všech pícnin na orné půdě, což je vyvoláno poklesem stavů skotu. Současně poklesla i úroveň agrotechniky pícnin. To se projevilo zejména v poklesu hektarových výnosů u jetele lučního a vojtěšky z 10,16, resp. 9,17 t v roce 1990 na 7,48, resp 7,42 t v roce 2000. Kukuřici na siláž je v poslední době věnována vysoká péče, o čemž svědčí jak výnosy, tak i její celková produkce.
Současná struktura objemných krmiv v ČR je uvedena v tabulce 1. Výroba suché hmoty objemných krmiv dosáhla v roce 2000 4,88 t na VDJ a rok, čímž je splněn požadavek na pokrytí 10 kg zkrmitelné sušiny objemných krmiv na VDJ a den včetně 20% rezervy. Ve struktuře objemných krmiv stále převládá vysoký podíl kukuřice na siláž (kumulátory) v porovnání s víceletými pícninami na orné a pící z travních porostů (stabilizátory). Parametr éta0, tj. poměr mezi kumulátory a stabilizátory, měl v roce 2000 hodnotu 0,55, což překračuje dvojnásobně optimální hodnotu 0,274, které bylo dosaženo v první polovině sedmdesátých let. Od té doby dochází k přesycení zemědělské soustavy kukuřicí na siláž s negativním dopadem jak na výnosy obilnin, tak na zdravotní stav polygastrů (disfunkce jejich předžaludků, zejména acidóza bachorového obsahu, zhoršení reprodukčních parametrů – prodloužení servis periody apod.).
V zemědělské soustavě ČR tedy dále převažují kumulátory nad stabilizátory. Negativně to ovlivňuje vlastnosti půdy. Optimální struktury kumulátorů a stabilizátorů při současném počtu VDJ v ČR v roce 2000 (asi 1 292 000 ks) a produkci výrobní sušiny 4,5 t na VDJ a rok by bylo dosaženo při výrobě 5 761 000 t suché hmoty objemných krmiv ve struktuře 1,23 t suché hmoty silážní kukuřice a 3,27 t suché hmoty píce z víceletých pícnin a trvalých travních porostů na VDJ a rok. Roční výroba kukuřice na siláž v optimu činí v ČR 1 239 000 t suché hmoty a víceletých pícnin na orné a píce z travních porostů v objemu 4 522 000 t. Produkce stabilizátorů v zemědělské soustavě ČR v roce 2000 (tabulka 3) měla být o 452 000 t vyšší, produkce kumulátorů měla být nižší o 990 000 t, což představuje snížení osevních ploch kukuřice na siláž o asi 99 000 ha pro dosažení rovnováhy mezi kumulátory a stabilizátory.
V produkci píce z víceletých pícnin a píce z trvalých travních porostů je potřeba zaměřit se na zvýšení výměry, výnosů a kvality píce a zvýšit podíl vyprodukované píce v suché hmotě, aby bylo možné kompenzovat negativní působení kyselých siláží a zkrmování vysokého podílu jadrných krmiv na jeden litr vyrobeného mléka (0,25 – 0,30 kg.ks-1.den-1). To vyžaduje používání kvalitních osiv trav a jetelovin a tomu odpovídající agrotechniky, výkonné a spolehlivé sklizňové technologie a včasnou a rychlou konzervaci vyprodukované píce.

Ing. Alois Kohoutek, CSc.,
Výzkumný ústav rostlinné výroby,
Praha – Ruzyně,
Výzkumná stanice travních ekosystémů, Jevíčko

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *