Zvolte kvalitu a máte tři tuny navíc

Společnost Syngenta v roce 2016 zavádí nové fungicidní mořidlo Celest Trio Formula M. První informace o tomto mořidle mohla široká veřejnost zaznamenat v lednu na tradičních jarních konferencích pořádaných v Praze a Brně. Později zazněla v dubnu na odborném semináři věnovaném mořidlům společnosti Syngenta, který byl pořádaný právě k příležitosti zavedení této novinky. Celest Trio Formula M je nové komplexní mořidlo registrované v dávce 2 l/t do všech obilnin a 1,5 l/t u ovsa. Díky spojení tří účinných látek dosahuje nejširšího fungicidního spektra účinku proti chorobám přenosným osivem či půdou.

Celest Trio Formula M se skládá ze tří účinných látek: 25 g/l fludioxonil, 25 g/l difenoconazole a 10 g/l tebuconazole. Fludioxonil patří do skupiny fenylpyrolů. Proniká do semen, kde hubí choroby uvnitř obilky a dále se rozšiřuje do klíčku, kde hubí choroby přenosné půdou. Účinná látka difenoconazole, která vyniká hlavně spolehlivou účinností na sněť zakrslou, je také přijímána semeny a následně je translokována do klíčících a vzcházejících rostlin. Poslední účinnou látkou je tebuconazole, který se dostává do zrn s vodou v průběhu klíčení a působí proti škodlivým patogenům žijícím uvnitř zrna a spolehlivě chrání rostliny především před prašnou snětí ječnou. Kombinací zmíněných tří účinných látek prokazuje mořidlo Celest Trio výborné výsledky v rámci testování ve všech pokusných lokalitách.

Dva způsoby testování mořidel

Mořidla společnosti Syngenta se testují převážně dvěma způsoby. Tím prvním je testování v laboratorních řízených podmínkách v rizotronech, to je ve speciálních zařízeních určených na hodnocení vlivu mořidel na kořenový systém. Jedním z těchto vlivů je například dobře známý Rooting Power u účinné látky sedaxane v přípravku Vibrance Gold.

Druhý a častěji používaný způsob testování je využívání polních maloparcelkových nebo poloprovozních pokusů v různých klimatických a půdních lokalitách. Jedna z těchto pokusných lokalit je v rámci České republiky umístěna v podhůří Krkonoš na pozemcích Zkušební stanice Trutnov. Pozemky leží v nad­mořské výšce mezi 430 až 470 metry. Dlouhodobý roční úhrn srážek je zde 708 mm a průměrná roční teplota dosahuje 7,2 °C. Ačkoli nadmořská výška není příliš velká, klimatické podmínky jsou v této lokalitě silně ovlivněny blízkostí našeho nejvyššího pohoří. Krkonoše jsou od této pokusné lokality vzdálené pouhých 9 km. Není proto překvapením, že průměrná délka sněhové pokrývky bývá okolo 40 až 60 dní.

Všechny tyto parametry představují téměř ideální podmínky pro testování mořidel firmy Syngenta. Délka sněhové pokrývky dává stoprocentní jistotu každoročního výskytu plísně sněžné, tedy i výsledků na účinnost proti této chorobě. Další výhodou této lokality je spolupráce se Zkušební stanicí Trutnov, využívání jejích znalostí o inokulaci osiva a možnost využívání jejích infekčních bloků na sněť zakrslou a další choroby přenosné půdou. Zkušenosti s testováním přípravku Celest Trio Formula M v této lokalitě jsou od roku 2012.

Testované varianty byly namořeny na mořičce typu rotostat a za celou dobu testování nebyly zjištěny žádné technické problémy při aplikaci tohoto mořidla ať již sólo, nebo v tank-mix kombinaci. V poslední době je nejpoužívanější testovaná tank-mix kombinace v podobě fungicidní novinky Celestu Trio Formula M a insekticidního mořidla Cruiser 350 FS.

Celest Trio Formula M a Cruiser 350 FS

Na podzim roku 2014 byl založen pokus na hodnocení účinnosti a selektivity této tank-mix kombinace – Celest Trio Formula M a Cruiser 350 FS. Byla sledována jednak fungicidní účinnost přípravku Celest Trio proti chorobám přenosným osivem a půdou a jednak insekticidní účinnost mořidla Cruiser 350 FS proti vektorům viróz. V neposlední řadě byla také vyhodnocena selektivita, kdy po celou dobu sledování nebyly zjištěny žádné projevy fytotoxicity vůči plodině. Pokus byl založen jako maloparcelkový a použitou plodinou byl hybridní ozimý ječmen Hyvido, odrůda Wootan.

Oproti neošetřené kontrole byly porovnávány dvě testované varianty. První byla sólo aplikace přípravku Celest Trio Formula M a druhou kombinace s přípravkem Cruiser 350 FS. Během celého podzimu nebyly viditelné výrazné rozdíly mezi jednotlivými variantami kromě mírně časnějšího a více rovnoměrného vzcházení u varianty s tank-mix kombinací s přípravkem Cruiser 350 FS. Při hodnocení počtů rostlin v plném vzejití již byly varianty zcela vyrovnané s počty okolo 150 kusů na metr čtvereční. Díky velmi mírné zimě porost přezimoval bez větších problémů, kdy i díky krátké sněhové pokrývce byl výskyt plísně sněžné na kontrole pouhých 10 %. Po obvyklém průběhu zimy v této lokalitě bývá napadení touto chorobou vyšší. Na testovaných variantách s přípravkem Celest Trio Formula M dosahovala účinnost 100 %.

S postupným oteplováním a příchodem jara byly čím dál tím více patrné vizuální rozdíly mezi jednotlivými variantami, kdy varianta s tank-mix kombinací Celestu Trio a Cruiseru 350 FS měla sytěji zelenou barvu oproti kontrole. Na neošetřené kontrole a variantě ošetřené pouze přípravkem Celest Trio Formula M zůstávala zhruba jedna třetina rostlin přisedlých u země a měly citrónově žlutou barvu.

V této chvíli, i na základě prvních informací z provozních ploch v České republice vzniklo podezření na výskyt virových chorob. Laboratorní analýzou byl potvrzen výskyt virové žluté zakrslosti ječmene (BYDV). Tyto výsledky byly nejen pro společnost Syngenta Czech, ale hlavně pro zaměstnance Zkušební stanice Trutnov velkým překvapením, protože tak silný výskyt virové choroby obilnin v této lokalitě není vůbec běžný.

Problém viróz
a jejich přenašečů

Dnes už víme, že problém viróz a jejich přenašečů byl jedním z hlavních problémů tohoto roku, který trápil zemědělce napříč celou Českou republikou. Hlavním důvodem tak silného tlaku přenašečů viróz byla mírná zima, především velmi dlouhý teplý podzim, který přál jejich nerušenému sání v porostech ozimů.

Výskyt aktivních mšic v porostech ozimých obilnin byl v letech 2014 a 2015 v Trutnově sledován dokonce ještě v druhé polovině prosince. Díky nedostatku srážek na podzim zůstávaly porosty ozimů dlouhou dobu ve fázi jednoho až tří pravých listů, což je nejcitlivější růstová fáze pro sání mšic a křísů v porostech a přenos virových chorob. Napadení virovými chorobami v této fázi představuje téměř vždy citelné dopady na výnos plodiny.

Naproti tomu pozdnější napadení ve fázi konce odnožování až začátku sloupkování se již prakticky na snížení výnosu příliš neprojeví, ale i tak napadené porosty mohou být zdrojem sekundárního šíření nejen pro ozimé, ale i pro jarní obilniny. Příznaky viróz byly na jaře umocněny opět srážkovým deficitem. Tomuto kalamitnímu stavu tedy napomáhá nejen vysoká koncentrace obilnin v osevních postupech, ale zejména také změna klimatu bez mrazivých dnů.

Zajímavostí je, že v posledních dvou letech lze sledovat výrazné zvýšení podílu viru žluté zakrslosti ječmene (BYDV) v celkovém počtu infekcí oproti viru zakrslosti pšenice (WDV), který do roku 2013 dominoval.

Účinnost mořidla Cruiser 350 FS byla vysoká

Vzhledem k vysokému výskytu viru žluté zakrslosti ječmene v roce 2015 ji bylo možné sledovat. I na variantách bez použití insekticidního mořidla byl výskyt BYDV zhruba na jedné třetině až jedné polovině rostlin. U varianty s použitím tank-mixu kombinace Celest Trio a Cruiser 350 FS nebyl výskyt zjištěn.

Další důležité hodnocení porostu bylo ve fázi plného vymetání, kdy bylo hodnoceno napadení chorobami a také počet klasů na metr čtvereční. Z pohledu fungicidní účinnosti bylo možné hodnotit napadení ječnou snětí prašnou, kdy napadení na kontrole dosahovalo zhruba 10 %. V testovaných variantách s použitím fungicidního mořidla Celest Trio byla zaznamenána opět vysoká účinnost na hodnotě 100 %, kdy se snětivé klasy v těchto variantách nevyskytovaly.

Hodnocení počtu klasů bylo významně ovlivněno napadením virem žluté zakrslosti ječmene. U varianty s použitím tank-mix kombinace Celest Trio a Cruiser 350 FS nebyl počet klasů redukován touto chorobou a počty dosahovaly asi 650 kusů na metr čtvereční, což představuje 4–5 klasů na rostlinu. U variant bez přidání insekticidního mořidla došlo k významné redukci. Počet klasů se pohyboval v rozmezí 330–370 kusů na metr čtvereční, což po přepočtu znamenalo zhruba 2–2,5 klasu na jednu rostlinu. Virus BYDV dokázal v těchto variantách zredukovat klasy až o polovinu.

Kromě insekticidní účinnosti byl během celého jara velmi dobře znatelný takzvaný Vigor efekt přípravku Cruiser 350 FS. Rozdíly byly snadno viditelné na první pohled, kdy varianta s tank-mix kombinací Celest Trio a Cruiser 350 FS byla vyrovnanější, vitálnější, sytěji zelená a celý porost byl zhruba o 7–10 centimetrů vyšší.

Celý pokus byl zakončený skliz­ní a výnosovým vyhodnocením. Neošetřená kontrola dosáhla výnosu 7,23 t z hektaru a varianta se sólo aplikací mořidla Celest Trio Formula M 8,07 tuny z hektaru. Výnos v těchto dvou variantách byl však silně ovlivněn výskytem BYDV. Není tedy překvapením, že nejvyššího výsledku dosáhla varianta s tank-mix kombinací Celest Trio a insekticidního mořidla Cruiser 350 FS s výnosem 10,32 t z hektaru.

Kombinace účinkuje proti houbovým i virovým chorobám

Rok 2015 dal z hlediska ochrany ozimých porostů proti přenašečům viróz mnoho důležitých informací. Z praxe víme, že i opakovaná foliární ochrana insekticidy proti vektorům viróz měla v tomto roce často nedostatečnou účinnost, a to především z důvodu špatného a pozdního načasování. Nejjednodušší a také nejúčinnější ochranou proti vektorům je použití insekticidního mořidla Cruiser 350 FS, popřípadě kombinace tohoto mořidla s foliární aplikací insekticidu na podzim podle signalizace.

Výsledná tank-mix kombinace nového fungicidního mořidla Celest Trio Formula M a insekticidního mořidla Cruiser 350 FS dává jistotu vysoké účinnosti jak proti celému spektru houbových chorob přenosných osivem a půdou, tak i proti virovým chorobám přenášeným vektory viróz.

 

Ing. Jiří Matoulek

Syngenta Czech s. r. o.

 

Foto:

Vlevo ošetřeno přípravkem Celest Trio, vpravo navíc Cruiserem 350 FS, kdy je velmi dobře viditelný Vigor efekt (odběr 22. 5. 2015)

Na variantě bez použití insekticidního mořidla Cruiser 350 FS se projevil výskyt žluté zakrslosti ječmene

U varianty s použitím mořidla Cruiser 350 FS nebyl výskyt BYDV zjištěn

Porost v době odběru rostlin (14. 4. 2015)

V neošetřené kontrole se nacházela prašná snět ječná i plíseň sněžná

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *