Založení porostu kukuřice

Ač se to nezdá, založení jakéhokoliv porostu je nejdůležitější operací v celém souboru agrotechnických úkonů. V případě některých nesprávných agrotechnických rozhodnutí je stále ještě šance to více či méně napravit. Co se týče vlastního setí, tam druhá šance už prakticky není. Nejvíce to platí u kukuřice a cukrovky, kde je přímá závislost výnosu na počtu jedinců.

I když je setí to nejdůležitější při zakládání porostu, předchází mu několik operací, které nejde v závislosti na použité technologie opomenout. V prvé řadě jsou to rozhodnutí agronoma, a to výběr vhodného pozemku a hybridu, který dokáže co nejlépe využít specifika daného pozemku. V druhé řadě jsou to technologické postupy v závislosti na jejich konkrétním způsobu provedení.

V současné době je na výběr klasická technologie, což je orba s předseťovou přípravou půdy, bezorebná technologie (kypření), páskové zpracování půdy (strip till) nebo přímé setí do nezpracované půdy. Uvedené technologie mají za úkol přípravu seťového lůžka a vytvoření optimálních podmínek pro klíčení rostlin.

Jestliže jsou zvládnuty předchozí úkony, porost může být založen. Setí kukuřice má svá specifika, která nesmíme podceňovat.

Termín setí u kukuřice se nedá jednoznačně stanovit, je především závislý na teplotě půdy. Je to nejdůležitější faktor, který dokáže ovlivnit další růst a vývoj kukuřice. Teplota půdy má být minimálně 8 °C, a to v hloubce uloženého osiva. Pokud se setí uspíší a seje se při nižších teplotách půdy, vystavuje se pěstitel riziku zpomaleného klíčení, což má přímý dopad na vzcházení rostlin. Růst kořenů a schopnost přijímat živiny jsou sníženy. V neposlední řadě dochází k nižší účinnosti mořidel. Naproti tomu pozdní setí, což je v našich podmínkách od druhé poloviny měsíce května, také kukuřici neprospívá. Počáteční růst rostlin je poměrně rychlý a typický je zesílený prodlužovací růst, který má za následek slabší stéblo a po nasazení palice se zvyšuje riziko poléhání.

Dalším z faktorů, který má vliv na výnos kukuřice, je počet rostlin na hektar. Ten je určen především raností hybridu, jeho využitím (zrno x siláž), půdním druhem a půdním typem, zásobou živin a dalšími vlivy. Obecně lze říci, že se volí nižší počet rostlin pro daný hybrid oproti doporučenému počtu na půdách méně úrodných, případně kde hrozí přísušky nebo jinak nevhodné podmínky. Vyšší počet rostlin se volí při nevhodných podmínkách pro vzcházení, také u vyššího výskytu posklizňových zbytků na pozemku. I když se počet rostlin vysetých na jednotku plochy nastavuje na secím stroji, je dobré provést kontrolu jak na počátku setí, tak i v jeho průběhu.

Růst a vývoj rostlin ovlivňuje také hloubka setí. Nejčastěji se seje do hloubky 5 až 8 centimetrů. Vláha je důležitým faktorem, na kterém je závislá hloubka uložení osiva do půdy. Jsou i případy, kdy je možné sít kukuřici do hloubky 3 až 5 centimetrů, což je nejčastěji při raném termínu setí a při vlhkém průběhu jara, což může být typické pro jaro v roce 2016.

Důležitou roli má též secí stroj. Tento faktor může být ovlivněn jen zodpovědným výběrem secího stroje. Musí být přihlédnuto k půdním podmínkám, které na podniku jsou. Za druhé k technologii, která je používaná (klasická, bezorebná nebo půdoochranná). Za třetí k tomu, jaké jsou možnosti tažného prostředku, a to v závislosti na pracovní rychlosti secího stroje, která by měla být v rozmezí šest až osm kilometrů za hodinu. I když se dnes výrobci pokoušejí tuto maximální hranici zvýšit a na trhu se objevují secí stroje, u nichž je uvedena maximální rychlost na úrovni dvanácti až čtrnácti kilometrů. Závěrem vám chci popřát příznivé počasí, což je faktor, který má limitující vliv pro váš pěstitelský úspěch.

Robert Švec,

regionální obchodní manažer,

KWS OSIVA s. r. o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *