Stop invazi blýskáčka v řepce olejce

Blýskáček řepkový (Meligethes aeneus) patří mezi klasické škůdce vyskytující se během jara v řepce. Na ošetření řepky právě proti tomuto škůdci je k dispozici celá škála přípravků s různým mechanismem účinku. Nicméně velkým strašákem se v posledních letech stává rezistence blýskáčka řepkového na některé přípravky s účinnými látkami ze skupiny pyretroidů. Česká republika však rozhodně není v tomto ohledu v Evropě výjimkou.

Začátky šíření rezistence by bylo možné datovat k roku 1999, kdy byla poprvé oznámená rezistence na některé pyretroidy ve Francii, následovalo Polsko, Německo, Švédsko, Dánsko, Estonsko, Švýcarsko, Rusko, Velká Británie, a co se týká České republiky, je možné říci, že šíření rezistence můžeme sledovat během posledních deseti let.

Blýskáček řepkový

Dospělci blýskáčka řepkového přezimují v půdě a pod listy porostů. Začínají se objevovat během března až začátkem dubna, kdy se teploty šplhají k 8–10 °C. Je to relativně kritické období, protože v té době může dojít k prudkému nárůstu populace. Při teplotách okolo 15 °C začínají dospělci hromadně nalétávat na rostliny řepky, kdy je možné blýskáčky nalézt zpočátku na okrajích porostů, ale během několika málo dní se dostávají do jeho hloubky.

Velice důležitý je monitoring blýskáčků. Kritických čísel je dosaženo v případě, že je nalezen jeden brouk na rostlinu v době, kdy jsou poupata ještě uzavřena, a tři brouci na rostlinu těsně před květem.

Dospělci blýskáčka poškozují především nerozvinutá poupata žírem a ta pak opadávají. Samičky kladou do poupat vajíčka, ze kterých se v krátké době vyvinou larvy, jež přelézají z květu na květ a živí se hlavně pylem (přibližně 28 dní). Larvy pak padají na půdu a kuklí se. Nově vylíhnutí dospělci se znovu objeví za další 2–3 týdny (přibližně na začátku června).

Přípravek Plenum® – nový mechanismus působení

Přípravek Plenum® je insekticid s kontaktním a požerovým účinkem právě proti blýskáčku řepkovému, má repelentní účinek a na základě toho blýskáček rostlinu buď opouští, nebo se vyskytuje jen částečně.

Přípravek Plenum® obsahuje účinnou látku pymetrozin z chemické skupiny pyridine-azomethin, což je zatím jediná unikátní účinná látka z této skupiny. Pymetrozin rychle proniká do rostliny hned po aplikaci a je ihned po zaschnutí odolný proti dešti. Účinkuje na periferní nervstvo v končetinách hmyzu, způsobuje ochrnutí a nekoordinovaný pohyb blýskáčků, brouci padají z rostlin a nejsou schopni je znovu osídlit. Požer na květech je tím pádem rychle přerušen. Plenum® vykazuje proti blýskáčku řepkovému dobrou účinnost i při nízkých tep­lotách.

Mechanismus účinku přípravku Plenum® se odlišuje od ostatních známých insekticidů a účinkuje rovněž na blýskáčky, kteří jsou rezistentní proti doposud používaným insekticidům z jiných skupin účinných látek.

Aplikace přípravku Plenum®

Aplikační dávka přípravku Plenum® je 0,15 kg/ha, a to jedenkrát za sezónu. Plenum® se aplikuje od růstové fáze BBCH 51 (hlavní květenství viditelné shora uprostřed nejvyšších listů) až do růstové fáze BBCH 59 (první korunní plátky viditelné, květy ještě zavřené) podle výskytu škodlivého organismu (na základě monitoringu blýskáčka řepkového). Přípravek působí translaminárně a systémově a v rostlinách se šíří xylémem.

Právě díky tomu, že přípravek Plenum® má odlišný mechanismus účinku od jiných registrovaných přípravků poškozujících nervovou soustavu hmyzu, je vynikajícím řešením pro antirezistentní strategie, ve kterých může být zařazen jako takzvaný přerušovač přípravků se stejným mechanismem účinku.

Přípravek Plenum® a rezistence

Do této doby nebyl prokázaný žádný případ rezistence na účinnou látku pymetrozin týkající se škůdců řepky, včetně blýskáčka řepkového. Neexistuje cross resistance mezi pymetrozinem a insekticidy s jiným mechanismem účinku na blýskáčka a neexistuje ani žádná spojitost mezi přípravkem Plenum® a rezistentními populacemi blýskáčka řepkového na pyretroidy.

Co se týká antirezistentní strategie, je dobré připomenout, že přípravek Plenum® by se měl aplikovat jednou za sezónu, a to střídavě s insekticidy s jiným mechanismem účinku (Ple­num® jako přerušovač). Přípravek se má aplikovat v případě překročení prahu škodlivosti blýskáčka řepkového.

Hodnocení účinnosti ochrany*

V letech 2012 a 2013 byla účinnost přípravku Plenum® ověřena v poměrně rozsáhlých pokusech na čtyřech lokalitách: Pra­ha-Uhří­něves, Humpolec, Šumperk a Slapy u Tábora. V roce 2012 bylo Plenum® porovnáváno v účinnosti s registrovanými pyretroidy a neonikotinoidy. Plenum® bylo zařazeno ve 21 variantách pokusu sedmkrát. Ve všech variantách dosáhla účinnost přípravku Plenum® nadprůměrných hodnot. Pět variant insekticidního sledu, kde na ochranu proti blýskáčkovi byl zařazen přípravek Plenum®, bylo vyhodnoceno mezi šesti nejlepšími. Průměrná účinnost za celé sledované období, kdy se brala v úvahu účinnost těsně po postřiku i účinnost reziduální, se pohybovala mezi 57až 45 %. Plenum® účinkovalo na lokalitách, kde byla u blýskáčka prokázána silná rezistence k pyretroidům (Šumperk), ale i tam, kde tato rezistence není ještě tak výrazná (Slapy u Tábora).

V roce 2013 bylo Plenum® zařazeno ve čtyřech variantách z 27 zkoušených variant. Ve všech variantách dosáhla účinnost přípravku Plenum® nadprůměrných hodnot. Všechny čtyři varianty s přípravkem Plenum® se umístily mezi osmi nejlepšími, dvě varianty patřily mezi čtyři nejlepší z 27 zkoušených. Mezi těmito osmi variantami byly nepatrné rozdíly, pro praktické využití zcela bezvýznamné. Některé varianty s přípravkem Plenum® byly nejlepší první, třetí a osmý den po aplikaci. V osmém dnu byla zaznamenána nejdelší reziduální účinnost ze všech zkoušených přípravků. Desátý den ne­účinkovala již žádná účinná látka zařazená do pokusu. Průměrná účinnost za celé sledované období, kdy byla brána v úvahu účinnost těsně po postřiku i účinnost reziduální osm dní, se pohybovala mezi 40–45 %. Většina zkoušených přípravků byla o 5–20 % horší.

Účinnost ošetření je možné ověřit podle počtu dospělců v porostech před aplikací a po ní. Toto hodnocení nemusí být však vždy objektivní, protože u některých skupin přípravků (neonikotinoidy, pymetrozin a indoxakarb) blýskáčci hynou později, ale rychle po ošetření omezují příjem potravy. Objektivní hodnocení lze provést podle množství prázdných květních stopek v období tvorby šešulí.

V grafech je porovnána účinnost přípravku Plenum® s pyretroidy na lokalitě se silnou rezistencí blýskáčka k pyretroidům v Šumperku (graf 1) a lokalitou se střední rezistencí v Humpolci (graf 2). První termín je před aplikací přípravků.

*Hodnocení účinnosti ochrany –  přípravek Plenum®

Zdroj: Ing. Jan Kazda, CSc., Katedra ochrany rostlin, Česká zemědělská univerzita Praha. Možnosti ochrany proti blýskáčku řepkovému. Syninfo: časopis společnosti Syngenta. 2014, č. 3, str. 29–31.

 

Ing. Dana Brožová

Syngenta Czech

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *