Průzkum trhu dnes nabízí víc než fakta

Celosvětově největší agenturou specializujících se na oblast výzkumu zemědělského trhu je skupina Kleffmann Group. Společnost vznikla v roce 1990 v Německu a v současné době má přes dvacet poboček na čtyřech kontinentech. Pobočka Kleffmann a partner CR, s. r. o. působí v České republice a na Slovensku od roku 1993 a je z hlediska obratu největší agenturou pro výzkum zemědělského trhu a vlastně vůbec jedinou takto specializovanou výzkumnou agenturou u nás.

Kleffmann a partner CR, s. r. o. si za dlouhé období svého působení na českém a slovenském trhu získala své jméno jak mezi svými klienty, tak mezi respondenty, což jsou ve většině výzkumných projektů farmáři. Řada z vás se již respondentem některého zemědělského výzkumu stala nebo vás možná vyplnění dotazníku teprve čeká. Z jakého důvodu se průzkum zemědělského trhu provádí, co je jeho cílem a jaký má význam pro samotné farmáře jsem se zeptala ředitele společnosti Kleffmann a partner CR, s. r. o. Mgr. Alexandra Pešáka.

Proč se vůbec provádí výzkum trhu v oblasti zemědělství a co zahrnuje?
Naším dlouhodobým cílem je komplexně informovat o trzích v zemědělském sektoru, tedy poskytovat našim klientům spolehlivá data a konzultace v jednotlivých segmentech. Obecně se zaměřujeme na trhy se vstupy do zemědělské prvovýroby. V rámci rostlinné výroby provádíme studie zaměřené na osiva, přípravky na ochranu rostlin, mořidla, případně hnojiva. Z živočišné výroby pak respondentům pokládáme otázky týkající se krmiv a přídavných látek do krmiv nebo silážních inokulantů. V zemědělské technice se orientujeme na výzkum trhu hlavních segmentů, tedy kombajnů, traktorů, postřikovačů. V menší míře také realizujeme studie na trhu se secími stroji, postřikovači či například pneumatikami. V neposlední řadě také čas od času provádíme výzkumné projekty v oblasti finančních či pojišťovacích produktů, dotací a podobně.

Kdo jsou vaši klienti, jaké výzkumné techniky využíváte a jak taková studie vůbec probíhá? Našimi klienty jsou převážně světoví výrobci vstupů v jednotlivých segmentech. Jedná se o společnosti BASF, Bayer CropScience, Syngenta, Monsanto, Du Pont, Pioneer, Limagrain, KWS, John Deere a další. Zhruba 30 % našeho obratu tvoří takzvané ad hoc studie. Tyto výzkumné projekty, ať kvantitativní či kvalitativní, jsou připravovány na míru potřebám každému zadavateli. Cílem je zmapovat aktuální situaci na trhu a poskytnout informace, které zadavatel využije při taktickém marketingovém rozhodování nebo častěji při strategickém marketingovém plánování.
Společně se zadavatelem definujeme koncept výzkumu, vybereme vhodnou techniku sběru dat a konkrétních metodologických nástrojů, dále specifikujeme cílovou skupinu a zvolíme vhodné období pro sběr dat. Pak už nezbývá než rozeběhnout se k našim respondentům, tedy zemědělcům. Oslovujeme je buď formou osobního dotazování nebo z našeho call centra prostřednictvím telefonického rozhovoru. Případně využijeme jinou specifickou výzkumnou techniku, mezi takové patří takzvané diskusní skupiny (Focus Groups) nebo hloubkové rozhovory (In–depth Interviews) a další. Realizujeme také online výzkumy, tedy dotazníky po internetu. Po sběru dat vždy následuje zpracování a statistické vyhodnocení příchozích dat, vytvoření prezentace. Posledním krokem je, že se výsledky osobně prezentují klientovi. Zpracování dat a konečné výstupy pro klienty jsou striktně anonymní. Znamená to, že odpovědi jsou odděleny od osobních nebo jiných údajů umožňujících identifikaci našich respondentů (například název farmy a podobně).
Pro realizaci našich studií disponujeme vlastní tazatelskou sítí jak v České republice, tak na Slovensku, přičemž jsme schopni pokrýt osobním dotazováním všechny regiony.

Co je vašim hlavním produktem a jaké informace poskytuje? Naším hlavním produktem je Amis, tedy Agricultural marketing information system. Tento název označuje naše panelové studie poskytující základní údaje o zkoumaných trzích, jako jsou tržní podíly výrobců, tržní podíly produktů, velikost trhu a podobně. V České republice a na Slovensku provádíme již od roku 1993 panelové studie o trzích s hlavními vstupy do rostlinné výroby, tedy o osivech a přípravcích na ochranu rostlin, a to v hlavních polních a speciálních plodinách – v obilí, kukuřici, řepce, cukrovce, bramborách, slunečnici, vinné révě a ovoci. Každým rokem získáváme od respondentů ze zemědělského sektoru informace o použitých odrůdách, výsevních množstvích, zpracování půdy, o aplikovaných přípravcích na ochranu rostlin, tank mixech, době použití, aplikačních dávkách a mnoho dalších důležitých informací.
Tento produkt neposkytuje pouze technické informace, například o tržních podílech přípravků, či aplikačních dávkách, ale i kvalitativní data o rozhodování či nákupním chováním farmářů, jako jsou místa nákupu, průběh nákupního chování a rozhodování v průběhu roku, zdroje informací o produktech a další.
V červnu byl zahájen sběr dat pro panelové studie kukuřice, ozimé řepky a obilovin. To znamená, že se farmáři a agronomové právě v těchto dnech mohou setkávat s tím, že je oslovují naši tazatelé a žádají je o vyplnění dotazníku o odrůdách a chemické ochraně plodin.

Proč by vůbec zemědělci měli informace poskytovat a co jim samotné studie nabízejí? Každý respondent našich studiích se podílí na procesu, který v konečném důsledku vede často ke změnám na trhu v daném segmentu – ať již jde o ceny, portfolio produktů či například o bonusové programy u daných výrobců. Mimo to společnost Kleffmann a partner CR bude vybraná data z množství získaných informací publikovat formou příspěvků v Zemědělci. Zveřejňovány budou například výsledky výzkumu, který se zaměřuje na ochotu farmářů investovat a na vnímání současné ekonomické situace farmáři v České republice. Studie probíhá dvakrát do roka a se stejnou frekvencí budeme zmíněné údaje také zveřejňovat. Z dalších zjištění z našich studií budeme publikovat například podíly farmářského a certifikovaného osiva u obilnin a řepky, podíl liniových odrůd a hybridů u řepky, dále data o zpracování půdy, tedy podíl mezi minimalizací, bezorebnými systémy a klasickou orbou, ale i jiné zajímavé informace. Farmářům se tak dostane část informací, které nám poskytují. Samozřejmě půjde o výsledky zobecněné na úroveň celé České republiky.

Jak respondenty motivujete? Standardní praxí je odměňování farmářů za účast na našich studiích formou dárkových předmětů. Jejich hodnota se odvozuje od konkrétní výzkumné techniky a v případě dotazníkových šetření od náročnosti daného dotazníku. Letos například respondenti získají za účast na panelových studiích o obilovinách, kukuřici a ozimé řepce knihu Encyklopedie na ochranu rostlin, kterou vydalo vydavatelství Profi Press, s. r. o. O získání této publikace je podle dosavadních informací značný zájem mezi farmáři jak v České republice, tak na Slovensku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *