Filtr

Zkušenosti s mořidly Premis

V minulém roce byly na pokusné stanici Výzkumného ústavu rostlinné výroby Praha - Ruzyně v Humpolci založeny pokusy s mořidly v jarním ječmeni. V polních maloparcelkových pokusech se čtyřmi opakováními byl sledován vliv mořidel Premis 25 FS a Premis Universal na zdravotní stav a výnos jarního ječmene v porovnání s...

Kategorie: Nezařazené

Nízké výnosy ječmene jarního ve vztahu k agrotechnice

Výnosy ječmene jarního mají v posledních osmi letech klesající trend (průměrný úbytek výnosu přibližně 38 kg.ha-1 za rok, při výnosu kolem 3,7 t.ha-1). Ječmen jarní je plodinou, která citlivě reaguje jak na změny v podmínkách prostředí, tak na nedostatky v agrotechnice. Příspěvek je věnován analýze možných příčin ztrát na výnosu...

Kategorie: Nezařazené

Ochrana obilnin – významný prvek intenzity

Obilniny jsou ve většině zemědělských podniků z mnoha důvodů nejpěstovanějšími plodinami, a proto je tolik důležitá ekonomika jejich pěstování. Může totiž kladně i záporně ovlivnit ekonomickou situaci celého podniku. Většina odborníků se shoduje v názoru, že rentabilní může být pouze pěstování s určitým stupněm intenzity, při němž se nelze obejít...

Kategorie: Nezařazené

Osenice polní na vzestupu

Výskyty osenice polní (Agrotis segetum Schiff.) v posledních dvou letech a zvláště pak v roce 2000 na ozimé řepce, kukuřici, bramborách a dalších plodinách nás nutí k zamyšlení, proč tento škůdce opět graduje....

Kategorie: Nezařazené

Šlechtění jarního ječmene u nás a ve světě

Ječmen je až čtvrtou nejdůležitější obilovinou ve světě po pšenici, kukuřici a rýži. S ohledem na svou adaptabilitu má však nejrozšířenější areál pěstování. Pro naše pěstitele a šlechtitele je nejdůležitější vývoj na evropském kontinentu, zvláště v zemích ležící ve stejné zeměpisné šířce. Především se jedná o Anglii, Francii, Německo,...

Kategorie: Nezařazené

Množení osiv a sadby v ČR z pohledu posledního desetiletí (5. část seriálu)

Olejniny Z hlediska rozsahu množitelských ploch i praktického významu jsou u nás v pořadí podle objemu výroby nejdůležitější olejniny hořčice bílá, len setý a řepka ozimá. Podstatně menší význam zaujímají plochou i množstvím výroby osiv mák setý, řepka jarní a ředkev olejná. Zanedbatelné plochy zaznamenáváme u světlice barvířské a lničky...

Kategorie: Nezařazené