Filtr

Agrocenzus 2000

V loňském roce zorganizoval Český statistický úřad celoplošné zemědělské sčítání v České republice. Bylo uskutečněno v rámci celosvětového zemědělského sčítání prováděného Organizací spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) pravidelně na přelomu každého desetiletí. Obsah dotazníku zahrnul veškeré ukazatele charakterizující rozsah, výrobní zaměření, význam a postavení hospodařících subjektů. ...

Kategorie: Nezařazené

Vlhké kukuřičné zrno může zlepšit ekonomiku podniku

Trend snižování celkové výměry kukuřice v ČR pokračoval i v roce 2000. V roce 1999 sice plocha kukuřice díky menší výměře ozimů mírně stoupla, ovšem v roce 2000 celková výměra kukuřice dosáhla svého historického minima – tj. 271 622 ha. Pokud se však na tato čísla podíváme podrobněji, zjistíme, že...

Kategorie: Nezařazené

Průběh počasí zatím bramborářům nepřeje

Letošní bramborářská sezóna nezačala nijak slibně. Někteří pěstitelé sázeli brambory ještě na konci května. Nepřízeň počasí se dotkla jak tradičních bramborářů na Vysočině, tak ranobramborářů v Polabí a na jižní Moravě. V prvním červnovém týdnu se proto sklízeli jen brambory pěstované pod netkanou textilií, jak jsme se dozvěděli na semináři...

Kategorie: Nezařazené

Dlouhodobé skladování sladovnického ječmene

Zajištění vyrovnané kvality dodávek sladovnického ječmene ke sladování v průběhu celého roku až do doby příští sklizně je stále problematické. Také meziroční rozdíly v technologické kvalitě sladovnického ječmene, což byl problém loňské sklizně, se nepříznivě projevují v kvalitě vyráběného sladu. To způsobují zejména nepříznivé povětrnostní podmínky v období dozrávání a...

Kategorie: Nezařazené

Současné způsoby sklizně přadného lnu

Pěstování lnu má v České republice v posledních letech mírně rostoucí tendenci. Mechanizace sklizně – zejména finanční dostupnost moderní techniky - je jedním z problémů, s nímž se pěstitelé potýkají. Sklizňová technika i používané postupy jsou ve vyspělých lnářských zemích průběžně inovovány. Článek je přehledem možných způsobů a zásad úspěšné...

Kategorie: Nezařazené

Seminář o GMO

Obavy a odpor vůči geneticky modifikovaným organismům (GMO) obecně, v zemědělství pak především vůči geneticky modifikovaným plodinám, je ovlivněn mj. také nedostatečnou informovaností veřejnosti o dané problematice. To pak napomáhá i tomu, že silná a převážně negativní publicita může do značné míry ovlivňovat přístup lidí k této nové technologii. Tento...

Kategorie: Nezařazené

Bartákův hrnec má nového majitele

Putovní cena pro nejlepšího ekologického zemědělce za rok 2000 byla v Pitíně předána ing. Zdeňku Ševčíkovi za přínos k propagaci ekologického zemědělství a jeho produktů přímým prodejem biopotravin - sušeného ovoce - a za podíl na zavedení nového biovýrobku (jablečného moštu v biokvalitě) na trh.

Kategorie: Nezařazené

Početnost hraboše polního na území ČR na jaře 2001

Na podzim roku 2000 byla provedena na základě výsledku sledování z podzimu 2000 prognóza vývoje početnosti hraboše polního pro rok 2001 pro jihomoravskou oblast a některé jiné oblasti ČR. Tehdy bylo konstatováno, že v případě mírné zimy a příznivého období v únoru a březnu lze očekávat další vzrůstání početnosti hraboše...

Kategorie: Nezařazené

Posouzení poruch půdní úrodnosti vyžaduje komplexní přístup

Chemické analýzy pro stanovení obsahu živin v zemědělské půdě jsou nyní velmi dokonale rozpracovaným odvětvím půdní chemie. Slouží zemědělcům již desítky let k optimalizaci zásob živin, zejména v ornici, a bývají považovány za hlavní diagnostické znaky kulturního ovlivnění zemědělské půdy. Je však známo již z prací prof. Kopeckého (1928), že...

Kategorie: Nezařazené